Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwartewaterland

Regeling brandveiligheid en hulpverlening.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwartewaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling brandveiligheid en hulpverlening.
CiteertitelREGELING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-200801-01-2014Onbekend

28-02-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling brandveiligheid en hulpverlening.

 

 

 

REGELING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

A Gemeentelijke brandweer:

Het gemeentelijk organisatieonderdeel als bedoelt in artikel 1, eerste lid van de Brandweerwet 1985 dat is belast met de uitvoering van de brandweerzorg en de rampenbestrijding.

B Veiligheidsketen:

Een samenhangend geheel van schakels van taken en werkzaamheden van de Brandweer die gericht zijn op de brandweerzorg en de rampenbestrijding, waarbij de volgende fasen worden onderscheiden:

pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg:

a.pro-actie is het structureel voorkomen en wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, onder andere door vanuit de veiligheidsoptiek vroegtijdig te adviseren bij ruimtelijke plannen en bouwen en milieu;

b. preventie is het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de

gevolgen ervan door het doorvoeren van preventieve maatregelen op een bepaald gebied,

onder andere door aan vergunningen voorschriften te verbinden met het oog op de

brandveiligheid en door deze te handhaven; voorkomen dat risico’s onveiligheid veroorzaken en kunnen leiden tot (onbeheersbare) situaties.

c. preparatie is het daadwerkelijk voorbereiden van de bij de bestrijding betrokken diensten op hun taakuitvoering en op de aanpak van risico’s binnen het verzorgingsgebied. Zoals het bestrijden van mogelijke aantasting van de brandveiligheid, onder andere door het opstellen van en het oefenen met bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen;

d.repressie is het bestrijden van onveiligheid en het verlenen van hulp in acute noodsituaties

door de daadwerkelijke inzet van brandweer, politie en andere hulpverleningsdiensten;

e. nazorg is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale

verhoudingen, onder andere door de opvang van slachtoffers, evaluatie van de getroffen voorzieningen en uitgevoerde incidentbestrijding en de hulp bij de afwikkeling van schadeclaims;

C Regionaal organisatieplan:

het periodiek door het bestuur van de Brandweer Regio IJssel Vecht vast te stellen plan, waarin de

organisatie van de brandweerzorg in de regio IJssel-Vecht is vastgelegd;

D Gemeentelijk beleidsplan: Kernnota Brandweerzorg

het periodiek door het College vast te stellen plan, waarin de organisatie van de

gemeentelijke brandweer alsmede het van toepassing zijnde beleid worden vastgelegd;

E Brandweer Regio IJssel-Vecht:

het openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de zogenoemde

gemeenschappelijke regeling, waarin de gemeente deelneemt.

F Grootschalig optreden en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

Alle taken en werkzaamheden van de veiligheidsketen die betrekking hebben op het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

 • 1.

  Het College beschikt over een gemeentelijke brandweer.

 • 2.

  De organisatorische inbedding wordt geregeld in de gemeentelijke organisatieverordening.

Artikel 3 Taken van de gemeentelijke brandweer

1.De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan uit de feitelijke uitvoering van de taken

van de veiligheidsketen in de eigen gemeente, een en ander overeenkomstig de uitwerking op grond van deze regeling, van het in artikel 4 vastgesteld beleidsplan en in overeenstemming met het regionaal organisatieplan. De repressieve basiszorg houdt o.a. in: brandbestrijding, hulpverlening aan mens en dier waaronder de specialistische taken als waterongevallenbestrijding, bestrijding ongevallen met gevaarlijke stoffen.

 • 2.

  Andere dan in het eerste lid genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten:

  • -

   Grootschalig optreden en rampenbestrijding

  • -

   Beperken en bestrijden van milieu-incidenten

  • -

   Het geven van voorlichting

  • -

   Dienstverlening.

  • -

   Door het College aan te wijzen andere taken en/ of werkzaamheden.

Het onderdeel Dienstverlening kan worden verricht overeenkomstig een vastgestelde tarievenlijst. Dienstverlening houdt o.a. in:

 • -

  Reinigen van wegdek anders dan bij ongevallen

 • -

  Blussen van illegale afvalbrand.

 • -

  Verhelpen van storm- en waterschade.

 • -

  Verrichten van bergingswerkzaamheden.

Artikel 4 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

Het College stelt periodiek een gemeentelijk programma begroting op (beleidspan college)

Dit plan omvat in elk geval een beschrijving van de financiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van taken van de veiligheidsketen.

Artikel 5 Regionale taken

Naast de in artikel 3, tweede lid van de Brandweerwet 1985 opgedragen taken, zijn aan de Brandweer van de Regio IJssel Vecht opgedragen de taken van de veiligheidsketen, die niet op grond van artikel 3 van deze regeling zijn opgedragen aan de gemeentelijke brandweer, een en ander overeenkomstig de uitwerking van het regionaal organisatieplan. Naast de in artikel 3, 2e lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen taken, zijn de volgende taken van de gemeentelijke brandweer aan de regionale brandweer overgedragen:

 • a.

  de alarmering van de gemeente brandweer;

 • b.

  de operationele leiding

 • c.

  de Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS)

 • d.

  het Bedrijfs Opvang Team (BOT team)

Artikel 6 Personeel

Het personeel van de gemeentelijke brandweer inhoudend:

Het beheerondersteunende personeel van de beroepsbrandweer en het vrijwilligerskorps bestaat tenminste uit:

Het personeel van de gemeentelijke brandweer met preventieve en / of repressie taken bestaat uit:

 • a.

  één algemeen commandant;

 • b.

  één plaatsvervangend alg. commandant

en tenminste uit:

 • a.

  drie officieren;

 • b.

  zestien onderofficieren/ bevelvoerders;

 • c.

  52 brandwachten

 • d.

  5 preventiefunctionarissen.

 • e.

  1 coördinator korpsbeheer/projectleider

De commandant en de plaatsvervanger hebben beiden een functie in het intergemeentelijk OvD piket of de Regionale Regeling Operationele Leiding (RROL).

Artikel 7 Opleiding en oefening

Het College draagt de zorg voor de opleiding en oefening van het betreffende brandweerpersoneel, die voor de taakuitoefening noodzakelijk zijn conform de geldende regelgeving of richtlijnen.

Artikel 8 Instructie commandant

De commandant heeft de algemene leiding van en het bevel over de Brandweer, overeenkomstig de voor hem door het College vastgestelde functiebeschrijving.

Artikel 9 Materieel

Het College draagt de zorg voor het materieel en materiaal dat noodzakelijk is conform de geldende regelgeving en richtlijnen voor een kwalitatieve taakuitvoering.

Materieel.

 • 1.

  Het materieel van de gemeentelijke brandweer bestaat ten minste uit:

  • a.

   Eén commandovoertuig

  • b.

   Eén dienstauto

Post Genemuiden:

 • c.

  Twee tankautospuiten;

 • d.

  Eén Personeel/materieel/slangenwagen

 • e.

  Eén groot vermogen pomp

Post Hasselt:

 • f.

  Eén tankautospuit

 • g.

  Eén Personeel/materieel/slangenwagen

 • h.

  Eén waterongevallenvoertuig.

 • i.

  Eén groot vermogen pomp

 • j.

  Eén koetakel

Post Zwartsluis:

 • k.

  Eén tankautospuit

 • l.

  Eén Personeel/materieel/slangenwagen

 • m.

  Eén brandweervaartuig.

 • n.

  Eén oefenaanhanger

Huisvesting en stalling

Het College draagt de zorg voor een goede huisvesting die voor de taakuitvoering van de Brandweer noodzakelijk is conform de geldende regelgeving of richtlijnen.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Het College draagt de zorg voor de uitvoeringen en onderhoud van een zodanige bluswatervoorziening en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding ten allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 11 Citeertitel en in werking treden

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Besluit brandveiligheid en hulpverlening.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking 3 dagen na bekendmaking in “de Stadskoerier”.

Aldus besloten in het College van de gemeente Zwartewaterland

TOELICHTING REGELING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING

Algemeen

Met het vaststellen van deze regeling wordt beoogd, dat gemeenten aangeven op welke wijze

zij hun verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid gestalte geven.

Het gaat daarbij direct om het (brand)veiligheidsniveau. Dat wordt enerzijds bepaald door de

gekozen repressieve sterkte van de gemeentelijke brandweer en anderzijds door het

brandpreventieniveau.

In het besluit wordt dit (brand)veiligheidsniveau aangegeven door de beschrijving van taken

en bevoegdheden op het gebied van de (brand)veiligheid en de daaraan gekoppelde

taakverdeling tussen de gemeentelijke en regionale brandweer.

Daarbij is rekening gehouden met het Project Versterking Brandweer (PVB) en Project taken Proactie en Preventie(PTPP). Bij de uitvoering van het PVB is het gewenste zorgniveau vastgelegd. Dat heeft betrekking op alle onderdelen van de brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op de rampenbestrijding, ook wel de zogeheten veiligheidsketen genoemd.

Het aldus aangegeven niveau wordt uitgewerkt in het beleidsplan brandveiligheid en

hulpverlening, de Kernnota dat ingevolge artikel 4 door het College periodiek wordt vastgesteld.

Deze regeling geeft de samenhang aan tussen de wettelijke kaders

waarbinnen de brandweer opereert, de bestuurlijke en beleidsmatige kaders (artikel 4), de

organisatorische kaders en taken (artikel 3 en 5), de bestuurlijke verantwoordelijkheden ten

opzichte van het personeel, het opleiden en oefenen, het materieel en de bluswatervoorziening

(artikel 6,7,9 en 10) en het beheer van de gemeentelijke brandweer (artikel 2).

Overwegingen

In de overwegingen zijn de voor de brandweer relevante wetten en verordeningen genoemd.

Daarbinnen opereert de gemeentelijke brandweer en die zijn nodig om de veiligheid van burgers

te garanderen. Genoemd worden de Gemeentewet, de Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en

zware ongevallen, de Woningwet en de Wet Milieubeheer.

In de Brandweerwet 1985 is tevens de positie vastgelegd van de Brandweer Regio IJssel-Vecht, die in die wet een aantal taken heeft gekregen, o.a. voor wat betreft het instellen en instandhouden van de alarmcentrale en de voorbereiding op de coördinatie bij de rampenbestrijding. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de regionale brandweer is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling Regio IJssel Vecht. Iedere gemeente is in het bestuur van de Brandweer Regio IJssel Vecht vertegenwoordigd.

Het organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding van de Regio IJssel-Vecht is in 1998

vastgesteld en wordt in 2007 herzien en opnieuw vastgesteld..

Artikelsgewijs toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De in artikel 1 opgenomen begripsomschrijvingen zijn ontleend aan de Brandweerwet en de landelijke referentiekaders van de veiligheidsketen en bedrijfsvoering( Project Versterking Brandweer) zoals uitgebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De begrippen, die voortvloeien uit de veiligheidsketen zijn specifiek bedoeld voor de artikelen 3 en 5.

Door de introductie van het begrip veiligheidsketen wordt aangegeven dat het takenpakket voor

de brandweer meer omvat dan enkel preventief en repressief optreden.

Voorts wordt hiermee tot uitdrukking gebracht, dat ieder onderdeel van de veiligheidsketen

voldoende kwalitatief ontwikkeld dient te worden om zo het gewenste (brand)veiligheidsniveau te

bereiken of te verzekeren.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Artikel 1 van de Brandweerwet 1985 regelt dat in elke gemeente een gemeentelijke brandweer is,

Behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter zake totstandgekomen is.

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer

Lid 1:

De taken van de gemeentelijke brandweer tenminste bestaan uit de feitelijke uitvoering bij werkzaamheden bij brand, bij het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen bij brand en bij ongevallen anders dan brand en alles wat daarmee verband houdt.

Om de integraliteit binnen de hulpverleningskolom te bevorderen zal bij de uitvoering van de werkzaamheden worden vastgehouden aan het stramien van de Veiligheidsketen waarbij het gaat om de taakvelden proactie, preventie, preparatie, nazorg en het optreden bij rampen en zware ongevallen..

De vaststelling van het takenpakket van de gemeentelijke brandweer is een bevoegdheid van het College. Daarnaast bestaat er een waarborg voor afstemming met het regionaal organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding.

Tot de lokale en regionale coördinerende en facilitaire taken behoren de mede-invulling van de commando- en adviesstructuur in het kader van de Intergemeentelijke OvD regelingen en de RROL en het leveren van personeel en materieel ten behoeve van de brandweercompagnie.

Lid 2:

In lid 2 wordt gedoeld op de algemene dienstverleningstaak van de brandweer, anders dan de

wettelijke taken.

Het College heeft de bevoegdheid om andere taken en werkzaamheden aan te wijzen.

Artikel 4 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

De aan het College opgedragen zorg voor de brandveiligheid, zoals deze in wetgeving is omschreven betreft in hoofdzaak de zorg voor een redelijke brandpreventie en een redelijke brandrepressie, alsmede de voorbereiding daarop: de pro-actie en de preparatie. De brandveiligheid dient in samenhang te worden beoordeeld. Een beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening geeft de kaders aan op welke wijze de gemeente voor een bepaalde periode uitvoering geeft aan de brandweerzorg (brandveiligheid, hulpverlening anders dan bij brand) en het aandeel van de brandweer in de gemeentelijke rampenbestrijding.

In het beleidsplan dat de brandweer periodiek aan het College ter vaststelling voorlegt, wordt onder meer het gewenste fysieke veiligheidsniveau beschreven. Het fysieke veiligheidsniveau van een gemeente wordt enerzijds bepaald door de gekozen repressieve sterkte van de gemeentelijke brandweer (in samenwerking met de regionale brandweer) en anderzijds het brandpreventieniveau van die gemeente. Het brandpreventieniveau in de gemeente wordt deels bepaald door de keuze van het (vooral bouwkundige) brandpreventieniveau die de Raad maakt binnen de bandbreedte die het Bouwbesluit toestaat voor bestaande bouwwerken en deels door de handhaving van die keuze. Nadere beschouwing van deze wat abstracte formulering laat zien dat het nodig is een oordeel te hebben over de repressieve sterkte van de brandweer met het oog op de brandbestrijding, de hulpverlening anders dan bij brand en het gemeentelijk aandeel in de rampenbestrijding. Vervolgens zal het gemeentebestuur zich ook een oordeel moeten vormen over het gewenste brandpreventieniveau, de handhaving daarvan en de daarmee samenhangende financiële en personele consequenties. Een en ander wordt beschreven en vastgelegd in een Preventieactiviteitenplan (Prevap.)

Artikel 5 Regionale taken

Dit artikel, waarin de regionale taken worden aangehaald, correspondeert met het regionaal

organisatieplan Brandweerzorg en rampenbestrijding. De taken zijn afgeleid van de in het Project

Versterking Brandweer (PVB), en PTPP vastgestelde referentiekaders en van het regionaal dekkingsplan.

De bevoegdheden van de regionale brandweer IJssel-Vecht liggen vast in de Brandweerwet en de

gemeenschappelijke regeling Regio IJssel Vecht.

In artikel 5 gaat het om het op regionaal niveau organiseren en uitvoeren van de gemeentelijke

taken. Deze taken zijn:

 • -

  primair gericht op de coördinatie van de voorbereiding op de rampenbestrijding;

 • -

  ondersteunend en aanvullend ten opzichte van de basistaken van de gemeentelijke brandweer;

 • -

  naar de aard specialistisch ;

 • -

  naar de aard en omvang bovengemeentelijk, zoals in het geval van een multidisciplinair regionaal opleidings- en oefenplan.

Gemeenten binnen de regio IJssel-Vecht verplichten zich naar elkaar toe het kwaliteitsniveau

voor brandweerzorg en rampenbestrijding te bereiken. Over de wijze van realisering is een bestuursovereenkomst afgesloten tussen het Dagelijks Bestuur van de Regio

IJssel-Vecht en het College van de gemeente Zwartewaterland.

De regionale taken staan op dit moment onder druk, en mogelijk zal in de naaste toekomst een nieuwe regeling opgesteld dienen te worden.

Artikel 6 Personeel

De in dit artikel omschreven bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het personeel geeft aan, dat

het College verantwoordelijk is voor een minimum aan gekwalificeerd brandweerpersoneel ter uitvoering van de taken volgens de veiligheidsketen. Hieronder wordt het vrijwillig en het beroepspotentieel geschaard.

Artikel 7 Opleiding en oefening

Dit artikel over opleiden en oefenen regelt de verantwoordelijkheid van het College voor de kwaliteit voor het brandweerpersoneel.

De aard van het brandweerwerk en de veiligheidsrisico’s die hierbij voor het brandweerpersoneel in

het geding zijn, maken het deelnemen aan opleidingen en oefeningen, waaronder bijscholing- en

vaardigheidstraining (zogenaamd realistisch oefenen) noodzakelijk. De opleiding en oefening wordt

gebaseerd op het vigerende Besluit Brandweerpersoneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties. Het college stelt ten aanzien van opleiding en oefening de uitgangspunten voor

het gemeentelijke (meerjarig) opleidingen- en oefenbeleid vast.

Artikel 8 Instructie commandant

Het bepaalde in artikel 8 legt de grondslag vast voor de eenhoofdige leiding en de

gezagsverhouding, die voor een goed functioneren van de brandweer onmisbaar zijn. De

functiebeschrijving voor de commandant zal naast de aan een juiste taakvervulling verbonden

verplichtingen en bevoegdheden, de regeling voor de vervanging van de commandant bevatten.

Het is wenselijk, zo niet noodzakelijk als gemachtigde van de burgemeester tot het aanvragen en verlenen van bijstand bij instructie in ieder geval de commandant aanwijst. Volledigheidshalve zij hier nog vermeld dat de verdere gang van zaken bij intra- en interregionale bijstandsverlening bij wet, AMvB of gemeenschappelijke regeling is geregeld.

Artikel 9 Materieel

In dit artikel wordt de verantwoordelijkheid voor het minimaal benodigde en het soort materieel

van de brandweer vanuit het repressief dekkingsplan vastgelegd. Het hierin vastgelegde en in te zetten materiaal kan van de gemeente zelf zijn, door de Regio worden ingezet of door particulieren d.m.v. een waakvlamovereenkomst worden geleverd. Deze verantwoordelijkheid berust bij het College.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Het blussen van branden is een van de taken van de brandweer. Het blusmiddel water wordt

naast andere blusmiddelen het meest gebruikt. De zorg voor de brandveiligheid, zoals bedoeld in

artikel 1, vierde lid, van de Brandweerwet 1985, geeft aan dat de Burgemeester en wethouders

tevens verantwoordelijk zijn voor een adequaat bluswatervoorziening; bluswaterleidingnet, open water, speciale blusvijvers, watertankwagens en geboorde putten.

De openbare bluswatervoorziening dient van een kwantiteit en kwaliteit te zijn, die is gerelateerd

aan de gebruiksvoorschriften volgens het rapport Bluswater in evenwicht, zoals die in de bestemmingsplannen zijn opgenomen. Bij wijzigingen bestemmingsplan/ wijziging bouwvolumes is het mogelijk aanvullende voorwaarden te stellen volgens Model Bouwverordening art. 2.1.5. Het verdient aanbeveling om in elk bestemmingsplan de capaciteit van de openbare bluswatervoorziening zo volledig mogelijk aan te geven.

De minimaal benodigde hoeveelheid bluswater voor de eerste inzet worden weergegeven in een bluswaterbeleidsplan.

Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening kan het college op grond van de

bouwverordening een niet-openbare bluswatervoorziening eisen als voorwaarde voor het verlenen van

een bouwvergunning. Dit komt voor bij ver van de bebouwde kom gelegen bouwwerken of indien een

grote hoeveelheid bluswater ineens nodig is, bijvoorbeeld bij een sprinklerinstallatie. De gemeente

bepaalt waar de grens ligt tussen de publieke plicht om voor voldoende bluswater te zorgen en de

noodzaak voor anderen dat te doen. Van belang is het hier nogmaals te vermelden dat

brandbestrijding een publieke taak is.

Artikel 11 Citeertitel en in werking treden

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Wel dient nog te worden opgemerkt, dat het besluit brandveiligheid en hulpverlening, op

grond van artikel 2 van de Brandweerwet 1985, binnen een week na vaststelling aan

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel moet worden gezonden.