Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Beleidsregels aansluiting riolering 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels aansluiting riolering 2011
CiteertitelBeleidsregels aansluiting riolering 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Bouwbesluit, art. 6.18
 2. Wet milieubeheer
 3. Rioolverordening Zwijndrecht 2011
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2011Onbekend

13-12-2011

Stadsnieuws, 2011-12-21

2011-10476

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels aansluiting riolering 2011

Burgemeester en wethouders van gemeente Zwijndrecht ;

 

gelet op artikel 6.18 van het Bouwbesluit en de Wet milieubeheer;

 

gezien de Rioolverordening 2011 van de gemeente Zwijndrecht;

 

besluit:

 

Beleidsregels vast te stellen voor het aansluiten van particuliere afvoerleidingen op het openbare riool.

 

Algemene aansluiteisen

 • -

  Elke woning of ander bouwwerk moet afzonderlijk aangesloten worden op het openbare riool.  Aan- en/of bijgebouwen die bij het hoofdgebouw horen mogen op één afvoerleiding gekoppeld worden;

 • -

  Het huishoudelijk afvalwater moet gescheiden worden van het hemelwater en apart van het perceel worden afgevoerd.

 • -

  Het hemelwater afkomstig van het perceel moet worden geloosd op het oppervlaktewater.

 • -

  Het huishoudelijk afvalwater moet via één verzamelleiding worden afgevoerd tot aan het aansluitpunt op het openbare riool.

 • -

  Indien het hemelwater niet in oppervlaktewater geloosd kan worden moet het hemelwater afzonderlijk van het huishoudelijk afvalwater, via één aparte verzamelbuis worden afgevoerd tot aan het aansluitpunt op het openbare riool.

 • -

  De werkzaamheden aan de perceelsaansluitleiding op openbaar terrein moeten worden uitgevoerd door de gemeente of in opdracht van de gemeente.

 • -

  Aansluiting van afvoerleidingen van afvalwater,fecaliën en hemelwater op het openbare riool wordt alleen gerealiseerd indien de capaciteit van het openbare riool dit toestaat.

 • -

  Aansluiting van afvoerleidingen van niet verontreinigd drainagewater op het openbare riool wordt alleen gerealiseerd indien dit doelmatiger blijkt dan overige oplossingen.

 • -

  Aansluiting van afvoerleidingen van niet verontreinigd bronneringswater op het openbare riool wordt alleen gerealiseerd indien dit niet geloosd kan worden in oppervlaktewater of middels retourbemaling kan worden afgevoerd.

 

Voor de hemelwaterafvoer geldt:

 • De hemelwaterafvoerleiding moet worden aangelegd tot aan het aansluitpunt. Het materiaal van de afvoerleiding moet PVC zijn, kleur groen, minimaal diameter 125 mm, klasse SN8. In deze particuliere afvoerleiding moet een pvc-ontstoppingsstuk met klemdeksel worden aangebracht. Deze moet minimaal een diameter 125 mm hebben en binnen 1 meter van de perceelsgrens worden aangebracht. De kleur van het klemdeksel is vooralsnog grijs.

 

 

Voor de afvoerleiding van het huishoudelijk afvalwater geldt:

 • De particuliere afvoerleiding die zorg draagt voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater moet worden aangelegd tot aan het aansluitpunt. Het materiaal van de afvoerleidingen moet PVC zijn, in de kleur roodbruin, met een minimale diameter van 125 mm, klasse SN8.  In deze afvoerleiding moet een pvc-ontstoppingspunt met klemdeksel en een minimale diameter van 125 mm worden aangebracht. De kleur van het klemdeksel is roodbruin;

 

 

Technische aansluiteisen

 • -

  Particuliere afvoerleidingen met een diameter groter dan 160 mm moeten op een openbare inspectieput aangesloten worden.

 • -

  Verbindingen in de buitenriolering moeten waterdicht en stankvrij zijn; daartoe moeten de hulpstukken zijn voorzien van ingevulcaniseerde rubberring-afdichtingen. Voorzieningen die een goede beluchting en ontluchting van het gemeentelijk rioolstelsel via hemelwaterafvoeren en standleiding verhinderen of beperken zijn niet toegestaan.

 • -

  Bij het aansluiten van bestaande huisrioleringssystemen moeten eventueel nog aanwezige stapelputten, zinkputten en/of septictanks verwijderd of afgekoppeld worden.

 • -

  De aansluitleiding moet een gronddekking op de buis van 60 – 80 centimeter hebben op de erfgrens. Dit is mede afhankelijk van het gekozen of bestaande dwarsprofiel. Als buizen dieper gelegd worden, kan het voorkomen dat de aansluiting niet gerealiseerd kan worden door de aanwezigheid van kabels en leidingen.

 • -

  In de aansluitleiding moet een voorziening zijn aangebracht ter voorkoming van het terugvloeien van afvalwater, fecaliën en hemelwater, ingeval de leiding te laag ligt om op het openbaar riool te lozen of het lozingstoestel beneden maaiveld ligt.

 • -

  De aansluiting moet zodanig uitgevoerd zijn dat de dichtheid van de aansluiting gehandhaafd blijft bij enige zetting van het bouwwerk of de buitenriolering.

 

 

Deze beleidsregels treden acht dagen na bekendmaking inwerking.

 

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels aansluiting riolering 2011

 

Zwijndrecht,

Burgemeester en wethouders van gemeente Zwijndrecht,

De secretaris,                                     De burgemeester,