Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening Basisregistratie Personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Basisregistratie Personen
CiteertitelVerordening Basisregistratie Personen van de gemeente Zwijndrecht (Verordening BRP gemeente Zwijndrecht)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen artikel 3.8 en 3.9
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-201406-01-2014Nieuwe regeling

09-09-2014

Gemeenteblad, 22-10-2014

2014-12169

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Basisregistratie Personen

De raad der gemeente Zwijndrecht

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de

 • .

  Wet basisregistratie personen artikel 3.8 en 3.9

 • .

  Wet bescherming persoonsgegevens

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

 

Verordening Basisregistratie Personen

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Zwijndrecht.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening Basisregistratie Personen van de gemeente Zwijndrecht (Verordening BRP gemeente Zwijndrecht).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 september 2014.

De griffier, De voorzitter,

Nota-toelichting  

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Zwijndrecht.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Zwijndrecht over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

 

Zolang de Wbrp door de gemeente Zwijndrecht wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de Wet BRP, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Zwijndrecht beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zwijndrecht woonachtig zijn, dient de gemeente Zwijndrecht het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de wet Wbrp inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.

stellen.