Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Verordening gemeentelijke onderscheiding gemeente Zwijndrecht 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheiding gemeente Zwijndrecht 2014
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheiding gemeente Zwijndrecht 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2014Nieuwe regeling

04-03-2014

GVOP, 10-12-2014

2014-12022

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheiding gemeente Zwijndrecht 2014

 

 

Artikel 1 Instellen gemeentelijke onderscheiding

Op grond van deze verordening wordt de gemeentelijke onderscheiding van de gemeente Zwijndrecht ingesteld.

Artikel 2 Register

 • a.

  De toekenning van de gemeentelijke onderscheiding wordt vastgelegd in een daartoe bestemd register.

 • b.

  In dit register worden ten minste de volgende zaken vastgelegd: de naam van de ontvanger, de datum van de uitreiking en de redenen van de toekenning.

Artikel 3 Uitreiking gemeentelijke onderscheiding

 • a.

  De gemeentelijke onderscheiding wordt uitgereikt op een geschikt moment naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, waardoor de reden van de toekenning van de onderscheiding wordt onderschreven. De toekenning van de onderscheiding heeft een zuiver persoonlijk karakter.

 • b.

  De uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding geschiedt door een lid van het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  In zeer bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de gedecoreerde schrappen uit het register van gedecoreerden. Een dergelijke procedure wordt gevoerd met recht van hoor en wederhoor. De beslissing wordt neergelegd in een met reden omkleed besluit dat toegezonden of uitgereikt wordt aan de betreffende gedecoreerde.

Artikel 4 Vorm, uitvoering en criteria van gemeentelijke onderscheiding

 • a.

  De onderscheiding heeft de vorm van een draagspeld in de vorm van één heugel uit het wapen van Zwijndrecht.

 • b.

  De gemeentelijke onderscheiding wordt toegekend aan een persoon, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Zwijndrecht of de plaatselijke gemeenschap.

 • c.

  De onderscheiding zal hoogstwaarschijnlijk enkele malen per jaar worden toegekend.

 • d.

  De heugel kan worden uitgereikt aan bijvoorbeeld:

  • 1.

   burgers die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de stad Zwijndrecht op het gebied van:

   bestuur of

   economie of

   kunst en/of cultuur of

   maatschappelijke zorg of

   milieu of

   religie of

   sport of

   wetenschap;

  • 2.

   Zwijndrechtenaren die een zeer belangrijke prestatie of initiatief hebben geleverd met een nieuw karakter of met historische betekenis. De prestaties en initiatieven hebben een landelijke of zelfs internationale uitstraling;

  • 3.

   burgers die een zeer belangrijke bijdrage leveren aan een positief imago van de stad Zwijndrecht of als bijzondere positieve inspiratiebron kunnen dienen voor anderen;

  • 4.

   burgers van Zwijndrecht die gedurende minimaal 10 jaar één of meer onbezoldigde bestuursfuncties binnen Zwijndrecht hebben bekleed;

  • 5.

   burgers van Zwijndrecht die gedurende minimaal 15 jaar onbezoldigd vrijwilligerswerk (buiten familiebanden) binnen Zwijndrecht hebben verricht;

 • e.

  De heugel wordt niet uitgereikt in geval van het bekleden van bezoldigde functies;

 • f.

  Burgemeester en wethouders kunnen de criteria, waaraan de ontvanger van een gemeentelijke onderscheiding moet voldoen, als genoemd in voormeld lid d., nader uitwerken. Tevens kunnen zij gebruik maken van de zogenaamde “inherente afwijkingsbevoegdheid”.

Artikel 5 Besluitvorming

Burgemeester en wethouders beslissen over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke onderscheiding gemeente Zwijndrecht 2014. Deze Zwijndrechtse gemeentelijke onderscheiding wordt aangeduid als: de Zwijndrechtse Heugel.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 4 maart 2014