Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu
Externe bijlagebijlage 1 en 2 bij Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regels over de inzameling van afval (beleidsregel)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Zwolle 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2011nieuwe regeling

11-04-2011

De Peperbus 15 juni 2011

cb 2011-04.11

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011

 

 

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2011

Artikel 1 Aanwijzing van andere inzamelaars (uitwerking artikel 2, lid 2)

Als andere inzamelaars worden aangewezen voor de inzameling van:

 • ·

  oud papier en karton: de door het college aangewezen verenigingen en andere non-profitorganisaties die voor de inzameling van het oud papier en karton uit huishoudens een inzamelcontract hebben afgesloten met de gemeente of met de inzameldienst.

 • ·

  textiel: de door het college aangewezen organisaties die voor de huis-aan-huis inzameling van textiel of voor het hebben van een inzamelvoorziening op een inzamellocatie een inzamelcontract hebben afgesloten met de gemeente of met de inzameldienst.

·klein chemisch afval (KCA): de detaillisten die batterijen en ander klein chemisch afval verkopen.

 

·Artikel 2 Omschrijving van afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (uitwerking artikel 3, lid 2)

·Met het oog op de toepassing van artikel 3, lid 1 worden de volgende afvalstromen nader gedefinieerd:

·groente-, fruit- en tuinafval

Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld.

·klein chemisch afval

Huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst, vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan d.d. september 2000, zoals vermeld in Bijlage 1 bij dit besluit

·verpakkingsglas

Verpakkingsglas is een eenmalige glasverpakking (veelal een fles), afkomstig uit huishoudens, gescheiden in blank en bont.

·oud papier en karton

Huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon moet zijn en niet vervuild mag zijn met andere afvalfracties.

·kunststofverpakkingen

Verpakkingsafval van kunststof (plastic) zoals vermeld in Bijlage 2 van dit besluit.

textiel

- kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen;

- textiel moet schoon zijn en mag niet eerder zijn gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

- textiel mag niet vervuild zijn met andere afvalfracties.

·puin:

Schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten, kalkzandsteen, tegels, klinkers en grind. Aan puin mag geen verontreinigingen waarneembaar zijn, zoals teer, bitumen en olie.

·bouw- en sloopafval

Harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen.

·hout/A (pallethout)

Massief hout dat geen oppervlaktebehandeling heeft ondergaan.

·hout ongesorteerd/B

Hout dat een oppervlaktebehandeling heeft ondergaan en is gelakt, gelijmd of gelamineerd.

·hout geïmpregneerd/C

Hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

· grof tuinafval

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen). Zoals grof loofafval, snoeihout etc.

Bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval.

·asbest en asbesthoudend afval

Afval waarin zich asbest bevindt.

·grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval is volumineus en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden.

Tot grof huishoudelijk afval wordt ook gerekend gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten van gipsplamuur

Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi:

 • -

  tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht; de inzamelaars hiervan zijn kringloopbedrijven en organisaties van rommelmarkten.

 • -

  rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders

  huishoudelijk restafval;

Dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen (glas, oud papier etc).

·elektrische en elektronische apparatuur

De producten die zijn genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur d.d. 19 juli 2004, Staatscourant d.d. 28 juli 2004, nummer 142.

·metaal

Producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro.

·autobanden

Schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen.

·landbouwfolie

Kunststofafval afkomstig van toepassing van folies in land- en tuinbouw, waaronder kuilfolie, plastic veevoederzakken en wikkelfolie.

·zand/grond

Grond die:

 • -

  niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, glas, hout, ijzer of asbest, en;

 • -

  niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst en/of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04).

Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) verstaan.

·tapijt

Vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen.

·kleine dode huisdieren

Dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken, dierenklinieken of worden aangeboden door reinigingsdiensten.

·dakleer

Dakbedekkingmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen. Ook dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt valt hieronder.

·luierafval en incontinentieafval

Eenmalige (wegwerp)luiers, babyverzorgingsdoekjes en incontinentiemateriaal.

Artikel 2 Omschrijving van afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (uitwerking artikel 3, lid 3 c)

Gebieden in de bebouwde kom waar geen groente-, fruit- en tuinafval wordt ingezameld zijn:

 • a.

  in de binnenstad (het stadsdeel binnen de grachten).

 • b.

  In een deel van Assendorp (begrensd door de Stationsweg, Burgemeester van Roijensingel, Groot Wezenland, Assendorperstraat, Luttenbergstraat, Assendorperdijk, Sallandstraat, Molenweg, Papaverstraat, Assendorperstraat, Dahliastraat , Deventerstraatweg, Oosterlaan en Stationsplein, alsmede de Leliestraat (tussen Assendorperstraat en Goudsbloemstraat), de Begoniastraat en de Assendorperstraat (tussen de Hortensiastraat en de Dahliastraat); met uitzondering van de woningen in dit gebied die een achteruitgang hebben welke buiten dit gebied op de openbare weg uitkomt, woningen aan de Stationsweg en de Assendorperdijk en woningen aan de oneven zijde van de Papaverstraat;

 • c.

  In Diezerpoort (de Bisschop Willebrandlaan, Thomas à Kempisstraat, Vechtstraat (tussen midden van de Thomas à Kempisstraat en het midden van de Vechtstraat), Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje, Koewegje, Bagijnensingel, Turfmarkt, Diezerkade, Diezerplein en Braillestraat nrs 33,35 en 37);

Artikel 3 Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen (uitwerking artikel 4, lid 2)

Als inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening, als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de verordening worden aangewezen voor:

·Groente- fruit en tuinafval (gft-afval)

Voor de inzameling van gft-afval moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel. Indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening is aangewezen voor de gescheiden inzameling van gft-afval, moet het gft-afval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden.

·Klein chemisch afval (KCA)

Voor de inzameling van klein chemisch afval moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel welke periodiek ter lediging aan de chemokar aangeboden moet worden.

Daarnaast kan klein chemisch afval worden aangeboden aan detaillisten die daartoe over speciale opslagvoorzieningen beschikken of bij het KCA-depot op het afvalbrengpunt

·Glas

Voor de inzameling van (flessen- en vlak-)glas moet gebruik worden gemaakt van de daarvoor geplaatste inzamelvoorzieningen.

·Oud papier en karton

Voor de inzameling van oud papier en karton moet gebruik worden gemaakt van het daarvoor verstrekte inzamelmiddel.

·Kunststofverpakkingen

Kunststofverpakkingen kunnen worden aangeboden:

-in plastic draagtasjes;

-in een inzamelmiddel of inzamelvoorzieningen indien deze hiervoor van gemeente zijn beschikbaar gesteld of aangewezen.

Textiel

Voor de inzameling van textiel moet gebruik worden gemaakt van daartoe geplaatste inzamelvoorzieningen.

·Huishoudelijk restafval

Voor de inzameling van huishoudelijk restafval moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel. Indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening is aangewezen, moet het huishoudelijk restafval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden.

·Elektrische en elektronische apparatuur, waaronder verlichtingsapparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur, waaronder verlichtingsapparatuur kunnen in een draagtas worden ingeleverd bij de chemokar.

·Luier- en incontinentieafval

Luierafval en/of incontinentiemateriaal dient te worden gedeponeerd in de luiercontainers die zijn opgesteld bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het afvalbrengpunt. Dit afval dient te worden verpakt in de speciaal hiervoor bestemde luierzakken, die op verzoek bij de gemeente verkrijgbaar zijn.

Artikel 4 Frequentie van inzamelen nabij elk perceel (uitwerking artikel 5, lid 3)

In de afvalwijzer en via lokale media wordt aangegeven op welke wijze en wanneer de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld.

Artikel 5 Regels m.b.t. het gebruik en de reiniging van inzamelmiddelen (uitwerking artikel 10, lid 3)

  • 1

   Het beheer van de inzamelmiddelen en van de milieupassen berust bij ROVA.

  • 2

   Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een grijze container voor restafval met een nuttige inhoud van 240 liter verstrekt ten behoeve van de inzameling van restafval, dan wel, op verzoek van de gebruiker, een minicontainer met een nuttige inhoud van 140 liter.

  • 3

   Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een groene container voor gft-afval met een nuttige inhoud van 140 liter verstrekt ten behoeve van de inzameling van gft-afval, dan wel, op verzoek van de gebruiker, een minicontainer met een nuttige inhoud van 240 liter.

  • 4

   Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel afhankelijk van de inzamelsystematiek voor oud papier een blauwe container voor oud papier met een nuttige inhoud van 180 liter verstrekt voor de inzameling van oud papier.

  • 5

   Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een chemobox in bruikleen gegeven ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk klein chemisch afval.

  • 6

   ROVA is bevoegd om de container te voorzien van een sticker, waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer.

  • 7

   De inzamelmiddelen behoren bij de woning.

  • 8

   Indien aan de gebruiker van een perceel een milieupas voor een aangewezen inzamelmiddel is verstrekt, behoort de milieupas bij de woning

  • 9

   De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van ROVA te wenden:

 • ·

  indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel geen container dan wel een kapotte container wordt aangetroffen;

 • ·

  indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel de aan de vorige bewoners verstrekte milieupas niet wordt aangetroffen;

 • ·

  voor het uitzetten van extra container(s) voor rest- en/of gft-afval;

 • ·

  voor de uitgifte van een chemobox;

 • ·

  voor het omwisselen van een container voor een ander containervolume;

 • ·

  voor het innemen van een 240 liter gft-container;

 • ·

  voor het plaatsen van een container bij een nieuwbouwwoning;

 • ·

  bij verdwijning of vermissing van een container;

 • ·

  na verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van een milieupas;

 • ·

  ingeval van een kapotte container.

  • 10

   ROVA is bevoegd om de kosten van de hiervoor onder punt 9 bedoelde activiteiten bij de gebruiker van een perceel in rekening te brengen, conform de met de gemeente overeengekomen voorwaarden voor het uitzetten/uitgeven van minicontainers en milieupassen.

  • 11

   Een container, chemobox, en milieupas blijven eigendom van ROVA en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.

  • 12

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen container(s), chemobox, en milieupas, als ware deze zijn eigendom.

  • 13

   Voor het beschadigen of het verdwijnen van een container, chemobox, of milieupas is de gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied.

  • 14

   Het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm.

  • 15

   De gebruiker is verplicht de container zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

  • 16

   De containers mogen alleen worden gereinigd met water. Indien als gevolg van een reinigingsactie een container wordt beschadigd, is de gebruiker daarvoor aansprakelijk.

  • 17

   Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de containers voor rest- en gft-afval te deponeren:

 • ·

  brandende of gloeiende voorwerpen;

 • ·

  vloeibare stoffen;

 • ·

  agressieve, giftige of explosieve stoffen;

 • ·

  dode dieren, beenderen of andere dierlijke resten;

 • ·

  omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de ophaalauto en/of het ophaalpersoneel kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.

  18 De chemobox (met inhoud) mag om veiligheidsredenen niet

  onbeheerd aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar.

Artikel 6 Regels m.b.t. het gewicht van de aangeboden afvalstoffen (uitwerking artikel 10, lid 3)

 • 1.

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram.

 • 2.

  Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.

Artikel 7 Regels m.b.t. het plaatsen en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden (uitwerking artikel 10, lid 5)

 • 1.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. De aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het college bepalen, dat huishoudelijke afvalstoffen in containers ter inzameling moeten worden aangeboden op een door hen te bepalen inzamel- of clusterplaats.

 • 3.

  Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met achterbelading dienen de containers met het handvat (achterzijde) in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst.

 • 4.

  Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met zijbelading dienen de containers met de voorzijde in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst.

 • 5.

  De containers dienen goed gesloten te zijn en er mag geen sprake zijn van uitsteeksels.

 • 6.

  Het is verboden afvalstoffen naast een container te plaatsen.

 • 7.

  Ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 8.

  Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door aanbieder uit de container te worden verwijderd.

Artikel 8 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen (uitwerking artikel 11, lid 3)

 • 1.

  In een aangewezen inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen mag uitsluitend ongescheiden restafval en gft-afval dan wel kunststofverpakkingen ter inzameling worden aangeboden.

 • 2.

  Het huishoudelijk restafval en gft-afval, alsmede de kunststofverpakkingen moeten in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening worden gedeponeerd.

 • 3.

  De inzamelvoorziening dient na gebruik goed te worden gesloten.

 • 4.

  Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen.

Artikel 9 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau

 

(uitwerking artikel 12, lid 2)

1. Het is verboden glas op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken.

2. In de glasbakken als bedoeld in lid 1 mag alleen verpakkingsglas, op kleur gesorteerd, worden gedeponeerd.

3. Het is verboden plastic verpakkingsafval op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste bakken voor plasticafval.

4. Het is verboden textiel op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste textielbakken.

5. In de textielbakken als bedoeld in lid 3 mag alleen textiel, in een gesloten plasticzak, worden gedeponeerd.

6. Luierafval en/of incontinentiemateriaal dient in gesloten luierzakken in de rolcontainer voor luierafval te worden gedeponeerd.

7. Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorzieningen als bedoeld in het eerste, derde en vijfde lid te plaatsen.

Artikel 10 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot (uitwerking artikel 13, lid 2)

 • 1.

  De afvalbrengpunten van ROVA worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, lid 1 van de afvalstoffenverordening kunnen worden achter gelaten.

 • 2.

  De openingstijden van deze afvalbrengpunten zijn aangegeven in de afvalwijzer en bij de toegangen van de afvalbrengpunten.

 • 3.

  De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt (kunnen) legitimeren.

 • 4.

  Bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van ROVA van toepassing.

 • 5.

  Wanneer bij de overdracht van de zojuist vermelde afvalstromen namens de beheerder aanwijzingen worden gegeven, dienen deze stipt te worden opgevolgd.

 • 7.

  De huishoudelijke afvalstoffen die bij het brengdepot ter inzameling afgegeven kunnen worden moeten zoveel mogelijk op categorie gescheiden worden aangeboden.

 • 8.

  Alle aanwijzingen van medewerkers van het brengdepot dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel 11 Categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden en regels m.b.t. inzameling hiervan (uitwerking van artikel 14, lid 1 en 2)

 • 1.

  Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Wanneer deze afvalstromen ongescheiden worden aangeboden, worden zij niet meegenomen.

 • 2.

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen zonder aangewezen inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden:

 • ·

  textiel,

 • ·

  oud papier en karton (indien geen papiercontainer is beschikbaar gesteld),

 • ·

  grof huishoudelijk afval,

 • ·

  tapijt.

 • 3.

  Textiel dat aan een inzamelaar ter inzameling wordt aangeboden moet in een goed gesloten plastic zak aan de kant van de weg worden geplaatst op zodanige wijze dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

 • 4.

  Oud papier en karton dat aan een inzamelaar ter inzameling wordt aangeboden moet verpakt of gebonden aan de kant van de weg worden geplaatst op zodanige wijze dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

 • 5.

  Huishoudelijk restafval of gft-afval dat in een minicontainer past of kan worden aangeboden in een verzamelcontainer, wordt niet aangemerkt als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval.

 • 6.

  Bedrijfsafval, puin, zand en bouw- en sloopafval worden niet als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval aangemerkt

 • 7.

  De inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kan op afroep plaatsvinden. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep telefonisch of via internet een afspraak te maken met de inzameldienst.

 • 8.

  Het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

 • 9.

  Grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3.

 • 10.

  Kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden. Een bundel mag niet langer zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 11.

  Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt niet voor het aanbieden van meubels, elektrische en elektronische apparaten en dergelijke.

 • 12.

  Per aansluiting mag per keer niet meer dan 3 m3 worden aangeboden.

 • 13.

  Aanwijzingen door of namens de directeur van de inzameldienst gegeven, dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel 12 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking van artikel 15, lid 1)

 • 1.

  In de jaarlijks aan alle betrokken huishoudens te verstrekken afvalwijzer staat aangegeven op welke dagen containers met restafval, gft-afval en oud papier kunnen worden aangeboden en op welke dagen en tijden de afvalbrengpunten zijn geopend.

 • 2.

  De containers dienen op de dag van de lediging te worden aangeboden tussen 05.00 uur en 08.00 uur; na lediging dienen zij op de dag van de lediging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 20.00 uur van de openbare weg te worden verwijderd.

 • 3.

  Grof huishoudelijk restafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen op afspraak worden ingezameld. Op werkdagen kan de inzameling op afroep (telefonisch) worden gemeld bij de klantenservice van ROVA. De klantenservice maakt een afspraak over het tijdstip waarop de inzameling op afroep plaatsvindt. Inzameling op afroep kan ook worden gemeld via internet.

 • 4.

  Grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten dienen door de gebruiker van een perceel aan de inzameldienst te worden overhandigd op een zodanig tijdstip dat bijplaatsing door onbevoegden nauwelijks mogelijk is.

 • 5.

  Klein chemisch afval en kleine elektrische en elektronische apparaten die in een draagtas passen kunnen bij de chemokar worden afgegeven gedurende de tijden die het college heeft vastgesteld. De overhandiging dient persoonlijk plaats te vinden.

 • 6.

  De inzamelvoorzieningen op wijkniveau zijn permanent toegankelijk. Het gebruik van de inzamelvoorzieningen ten behoeve van de glasinzameling is ter voorkoming van geluidoverlast niet toegestaan van 20.00 tot 08.00 uur.

Artikel 13 Regels omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking van artikel 16)

Als het door werkzaamheden of andere omstandigheden voor de inzameldienst niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken kunnen door de inzameldienst voor de duur van deze werkzaamheden of omstandigheden tijdelijk andere inzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel 14 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst (uitwerking artikel 17)

 • 1.

  De inzameldienst zamelt categorieën bedrijfsafvalstoffen in die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die eveneens door de inzameldienst worden ingezameld.

 • 2.

  De inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst als bedoeld in het eerste lid vindt plaats bij:

 • ·

  KWD-afval (bedrijfsafval uit de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector),

 • ·

  onderwijsinstellingen c.q. -accommodaties,

 • ·

  sportverenigingen c.q. - accommodaties,

 • ·

  zorginstellingen,

 • ·

  andere non-profitorganisaties.

 • 3.

  De betreffende bedrijven die gebruik van maken van de inzameldienst zijn een reinigingsrecht verschuldigd volgens de gemeentelijke verordening Reinigingsheffingen.

Artikel 15 Regels omtrent dagen, tijden, wijzen en plaatsen voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (uitwerking van artikel 18, lid 3)

 • 1.

  Instellingen en organisaties die krachtens artikel 14 van deze uitvoeringsvoorschriften hun bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden dienen hun afval aan te bieden overeenkomstig de regels van dit besluit voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2.

  In de binnenstad mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

 • 3.

  De inzamelmiddelen mogen alleen op of aan de openbare weg geplaatst zijn gedurende de onder lid 2 genoemde tijden. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging zo snel mogelijk, doch uiterlijk om 12.00 uur, te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 16 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan andere inzamelaars dan de inzameldienst (uitwerking van artikel 19, lid 1)

 • 1.

  In de binnenstad mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen

  10.00 uur en 12.00 uur.

   

 • 2.

  Het bedrijfsafval mag niet op of aan de openbare weg geplaatst zijn anders dan tijdens de in lid 1 genoemde tijden. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging zo snel mogelijk, doch uiterlijk om 12.00 uur,te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.