Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Reglement Burgerlijke Stand 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Burgerlijke Stand 2012
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpadministratie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aan welke regels moet de ambtenaar van de burgelijke stand zich houden ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Rechtspositie voor de (buitengewoon) ambtenaar burgelijke stand van de Gemeente Zwolle

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-07-2020nieuwe regeling

25-10-2011

n.v.t.

cb 2011-10.25

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand 2012

 

 

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2012

Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, eerste volzin van het Burgerlijk Wetboek

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek

 • e.

  gemeentehuis: plaats die bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig is aangewezen

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Voor benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking medewerkers die werkzaam zijn binnen de eenheid Publiekszaken, sectie Burgerzaken of Frontoffice van de afdeling BFI (Burgerzaken, Frontoffice, Informatiecentrum) van de gemeente Zwolle.

 • 2.

  Voor benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking personen die niet werkzaam zijn binnen de eenheid Publiekszaken, sectie Burgerzaken of Frontoffice van de afdeling BFI van de gemeente Zwolle.

Artikel 3 Benoemingsperiode

 • 1.

  De benoeming van de ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 1, vindt plaats voor de periode dat hij onafgebroken werkzaam is bij de eenheid Publiekszaken, sectie Burgerzaken of Frontoffice, van de gemeente Zwolle.

 • 2.

  De benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 2, vindt plaats:

  • a.

   voor personen die zich bereid hebben verklaard structureel huwelijken en partnerschappen te sluiten, tot de eerste van de maand volgend op die waarin de leeftijd van 65 jaar is bereikt, met inachtneming van artikel 8:2 en 8:2a van de CAR/LAR.

  • b.

   voor personen die eenmalig een huwelijk of partnerschap in de gemeente Zwolle zullen sluiten voor de dag waarop dit huwelijk of partnerschap plaatsvindt.

Artikel 4 Locatie

  • 1.

   De huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand vinden plaats in het Stadskantoor.

  • 2.

   Als gemeentehuis waar huwelijken kunnen worden voltrokken, geldt elke plaats binnen de gemeentegrenzen van de Gemeente Zwolle onder voorwaarde dat:

 • -

  de eigenaar dan wel gebruiker van de plaats schriftelijk toestemming heeft verleend;

 • -

  de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is

  gewaarborgd.

Artikel 5 Leiding burgerlijke stand

Het hoofd van de sectie Burgerzaken (afdeling BFI) is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Reservering huwelijk

Een huwelijksdatum kan maximaal 2 jaren vóór de huwelijksdatum worden gereserveerd.

Artikel 7 Wijze huwelijksvoltrekking

 

 • 1.

  1.De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4, lid 1:

 • a.

  vindt plaats in aanwezigheid van uitsluitend de getuigen genoemd in de akte;

 • b.

  wordt verricht door een door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zonder voorafgaand gesprek.

   

  2.Het bruidspaar kan kiezen voor een verkorte huwelijksvoltrekking. Deze huwelijksvoltrekking:

 • a.

  vindt plaats in de Schepenzaal van het Stadhuis;

 • b.

  duurt maximaal 15 minuten;

 • c.

  wordt verricht door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, niet zijnde een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 3, lid 2 onder b, waarbij deze ambtenaar uitsluitend telefonisch of per e-mail contact met het paar heeft.

Artikel 8 Bezoldiging

De bezoldiging voor het voltrekken van huwelijken door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is opgenomen in de Rechtspositieregeling voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Zwolle.

Artikel 9 Openstelling

  • 1.

   Het bureau van de burgerlijke stand is voor werkzaamheden met uitzondering van huwelijksvoltrekkingen, geopend tijdens de uren dat de Frontoffice van de afdeling BFI voor het publiek is geopend.

  • 2.

   Het bureau voor de burgerlijke stand is geopend voor huwelijksvoltrekkingen:

   a. Schepenzaal:

   - maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 uur en 16.30 uur

   -zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur

   mits het geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet betreft.

   • b.

    als bedoeld in artikel 4, lid 1, op dinsdag, achtereenvolgens om 09.00 en 09.15 uur, mits het geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet betreft.

   • c.

    als bedoeld in artikel 7, lid 2, tussen 09.30 uur en 16.30 uur op maandag in de Schepenzaal mits het geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet betreft.

   • d.

    op locaties als bedoeld in artikel 4, lid 2 op elk tijdstip en elke dag.Op verzoek van een belanghebbende kan het bureau van de burgerlijke stand worden geopend op zaterdag, zondag of algemeen erkende of daarmee

  • 3.

   gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. Openstelling vindt plaats als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

  • 4.

   In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de openingstijden als bedoeld in lid 1.

Artikel 10 Schakelbepaling

 • 1.

  De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • 2.

  De bepalingen in dit reglement over de openstelling van het bureau burgerlijke stand als bedoeld in artikel 9, lid 2, met uitzondering van artikel 9, lid 2 onder b, zijn ook van toepassing op de zogenaamde ‘rewedding’.

Artikel 11 Overgangsbepaling

De benoeming van de burgemeester, leden van de raad en wethouders tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand blijft in stand gedurende hun onafgebroken benoeming tot burgemeester, raadslid of wethouder.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement Burgerlijke Stand.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.

Toelichting Reglement Burgerlijke Stand 2012

Artikel 1

Bij raadsbesluit van 4 november 2002, nummer BFF 2.352 heeft de gemeenteraad de bevoegdheid tot aanwijzen van een gemeentehuis gedelegeerd aan het college. Op grond van de vigerende Gemeentewet berust deze bevoegdheid door de dualisering tegenwoordig bij het college.

Artikel 2

In dit artikel wordt bepaald wie tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Zwolle kan worden benoemd. Artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek (BW) vormt hiervoor de wettelijke basis. Om vakkennis en professionele beroepsuitoefening te waarborgen, bepaalt lid 1 dat alleen personen die werkzaam zijn binnen de sectie Burgerzaken of Frontoffice van de afdeling BFI tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) kunnen worden benoemd.

In tegenstelling tot de abs wordt de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) specifiek benoemd voor het voltrekken van huwelijken. Iedereen die volledig handelingsbekwaam is, kan in principe worden benoemd tot babs.

Artikel 3

In artikel 1:16, lid 2 BW is bepaald dat een (b)abs voor een bepaalde periode kan worden benoemd.

De benoeming tot abs is verbonden aan de periode dat de abs onafgebroken werkzaam is binnen de sectie Burgerzaken of Frontoffice van de afdeling BFI. Dit betekent dat op het moment dat de medewerker niet meer werkzaam is binnen deze sectie de benoeming van rechtswege vervalt.

De benoeming tot babs vindt plaats tot binnen de organisatie geldende pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Om organisatorische redenen kan het wenselijk zijn een babs na het bereiken van deze leeftijd in dienst te houden. Verlenging van de benoeming kan dan met inachtneming van de artikelen 8:2 en 8:2a van de CAR/LAR plaatsvinden. Daarbij is gekozen voor een herbenoeming tot 67 jaar. Hierna is herbenoeming tot 70 jaar mogelijk mits daarvoor eveneens organisatorische redenen zijn.

De babs die structureel huwelijken sluit, doet dit volgens inroostering. De babs voltrekt zowel huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht als tussen personen van verschillend geslacht. Dit is conform de beleidslijn zoals vastgesteld door het college en de raad. Onder structureel huwelijken sluiten, wordt minimaal 10 huwelijken per jaar verstaan.

Op verzoek van een (bruids)paar is het mogelijk iemand voor één dag tot babs te benoemen om het huwelijk of de partnerschapregistratie te sluiten. Om misbruik van dit artikel te voorkomen, is de voorwaarde opgenomen dat het huwelijk of de partnerschapregistratie in de Gemeente Zwolle plaatsvindt.

Om adequaat te kunnen handelen, is de benoeming tot (b)abs gemandateerd aan het hoofd van de sectie Burgerzaken.

Artikel 4

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is de gemeente Zwolle verplicht minimaal twee keer per week de gelegenheid te geven op basis van dit artikel een huwelijk of partnerschap te kunnen sluiten. Deze huwelijken en partnerschappen vinden op eenvoudige wijze plaats in het Stadskantoor (zie artikel 7).

Artikel 1:63 BW bepaalt dat een huwelijk (partnerschap) in het openbaar in het gemeentehuis moet worden gesloten. Het begrip gemeentehuis is binnen de gemeente Zwolle ruim uitgelegd. Als gemeentehuis wordt elke plaats binnen de grenzen van de gemeente beschouwd en hoeft geen gebouw te zijn. Een huwelijk kan daarom ook buiten worden gesloten. Deze ruimere interpretatie van de regelgeving vindt al in meerdere gemeenten plaats. Zolang deze ruimere interpretatie niet rechtelijk wordt vernietigd, is het geoorloofd. Aan de plaats waar huwelijken kunnen worden gesloten zijn twee voorwaarden verbonden:

 • -

  eigenaar/gebruiker van de plaats moet toestemming geven: deze toestemming moet bij het bespreken van het huwelijk bij de gemeente schriftelijk worden gegeven.

 • -

  de veiligheid van de (b)abs moet gewaarborgd zijn: ter bescherming van de (b)abs die het huwelijk sluit, mag de (b)abs na overleg met de leiding van de burgerlijke stand weigeren het huwelijk te sluiten als de (b)abs van mening is dat de veiligheid niet is gewaarborgd. Om aanspraken van het (bruids)paar te voorkomen, wordt dit bij het afspreken van het huwelijk bij de gemeente uitdrukkelijk aan het (bruids)paar kenbaar gemaakt.

Artikel 5

Het hoofd van de sectie Burgerzaken heeft de algemene leiding over de burgerlijke stand. De (b)abs is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden. Door de voorafgaande beëdigingsprocedure heeft hij zich persoonlijk verbonden tot vervulling van de hem wettelijk opgelegde verplichtingen. Hij staat dan ook als zodanig niet in een hiërarchische verhouding ten opzichte van zijn ‘werkgever’ en dus ook niet tot het hoofd van de sectie Burgerzaken. Alleen de rechter kan hem bevelen geven. De (b)abs is wel verantwoording schuldig aan het gemeentebestuur voor de opgedragen werkzaamheden. De normale disciplinaire sancties gelden ook voor de (b)abs als hij zijn ambtsplichten verwaarloost.

Artikel 6

Praktische redenen hebben geleid tot opname van deze bepaling. Bij het vastleggen van een huwelijksdatum gelden de bepalingen van de Legesverordening.

Artikel 7

De huwelijken als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand worden zonder ceremonie door een toegewezen (b)abs gesloten in een spreekkamer in het Stadskantoor. Bij deze huwelijkssluiting worden geen andere aanwezigen dan de getuigen toegelaten. Sinds 2009 kan men kiezen voor een huwelijk met een verkorte ceremonie. Dit is een tussenvorm tussen de ceremonieloze en normale huwelijkssluiting. Uit het in 2007 gehouden onderzoek ‘Trouwen in Zwolle’ is gebleken dat er behoefte is aan trouwen tegen lagere kosten met een meer sobere uitvoering, zoals kortere toespraak, geen muziek.

Artikel 9

In dit artikel is de verplichting aan het college om op grond van artikel 1:16c BW een regeling voor de openingstijden van het bureau burgerlijke stand te treffen, uitgewerkt. Met uitzondering van de huwelijken verricht de abs de verschillende werkzaamheden tijdens de openingstijden van de publieksbalie van de Frontoffice. Om praktische redenen vindt de huwelijksaangifte in principe alleen plaats op afspraak.

In lid 2 zijn de tijden voor huwelijksvoltrekking opgenomen. Voor de verschillende vormen van huwelijkssluiting en de Schepenzaal gelden vaste dagen en tijdstippen. Huwelijken die op locatie worden gesloten, kunnen op elk gewenst tijdstip en dag worden gesloten.

De beslissing om op grond van artikel 9, lid 3 of 4 de openingstijden van het bureau burgerlijke stand te verruimen of te beperken, is gemandateerd aan het hoofd van de sectie Burgerzaken.

Artikel 10

Dit reglement is ook van toepassing op het sluiten van een geregistreerd partnerschap en de mogelijkheid tot het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. Daarom is deze schakelbepaling in lid 1 opgenomen. Met lid 2 wordt het mogelijk gemaakt mee te kunnen werken aan een toenemende vraag om het huwelijk opnieuw te sluiten, een zogenaamde ‘rewedding’. Deze rewedding heeft geen juridische status maar heeft voor betrokkenen een grote emotionele waarde.

Artikel 11

Van oudsher was het gebruikelijk dat de burgemeester, wethouders en raadsleden werden benoemd tot abs of sinds de wijziging van het BW per 1 januari 1995 tot babs. Deze (b)absen voltrekken uitsluitend huwelijken op verzoek. Omdat het mogelijk is om voor één dag tot babs benoemd te worden om een huwelijk te sluiten, is het niet meer noodzakelijk ze te benoemen tot (b)abs gedurende de ambtsperiode. De burgemeester, wethouders en raadsleden die voor inwerkingtreding van dit reglement benoemd zijn tot (b)abs, blijven benoemd. De benoeming is gekoppeld aan de benoeming tot burgemeester, wethouder of raadslid. Zodra deze benoeming vervalt, vervalt ook van rechtswege de benoeming tot (b)abs.