Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening Percentageregeling Kunstwerken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Percentageregeling Kunstwerken
CiteertitelPercentageregeling Kunstwerken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wanneer geeft de gemeente subsidie voor de plaatsing van een kunstwerk?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2011nieuwe regeling

07-11-2011

De Peperbus (16-11-2011)

gb 1-2011.162

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Percentageregeling Kunstwerken

 

 

PERCENTAGEREGELING KUNSTWERKEN

Regeling tot besteding van een percentage van de bouwsom aan kunstwerken bij de stichting van openbare gemeentelijke gebouwen en infrastructurele voorzieningen.

Artikel 1
 • 1.

  Bij de stichting en verbouwing van openbare gemeentelijke gebouwen is een percentage van de bouwkosten beschikbaar voor besteding aan kunstwerken en/of onderhoud daarvan in de gemeente Zwolle.

 • 2.

  Bij het tot stand brengen van infrastructurele voorzieningen is een percentage van de ontwikkelingskosten beschikbaar voor besteding aan de realisering of het onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.

Artikel 2
 • 1.

  Onder bouwkosten wordt verstaan de kosten van de bouwkundige werken en de installatiewerken (zie bijlage), exclusief de kosten van bijzondere voorzieningen.

 • 2.

  Onder ontwikkelingskosten wordt verstaan de kosten van een aantal werken (zie bijlage), exclusief grondaankoop en bijkomende kosten.

 • 3.

  Onder onderhoudskosten wordt verstaan de kosten van planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud, achterstallig onderhoud alsmede de kosten van het opstellen en actueel houden van een meerjaren onderhoudsplan.

Artikel 3
 • 1.

  De begroting van de in artikel 1 bedoelde werken waarop deze regeling van toepassing is, wordt verhoogd met een bedrag ten behoeve van één of meer kunstopdrachten of het onderhoud van kunstwerken.

  • a.

   Deze regeling is niet van toepassing als de in artikel 2 lid 1 bedoelde bouwkosten minder bedragen dan € 90.756,04;

  • b.

   Deze regeling is niet van toepassing als de in artikel 2 lid 2 bedoelde kosten voor infrastructurele werken minder bedragen dan € 453.780,22.

    

 • 2.

  Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt voor investeringen als bedoeld onder artikel 2 lid 1 als volgt berekend: 1% over kosten van € 90.756,04 tot € 4.537.802,16, echter met een minimum ten behoeve van kunstwerken van € 2.268,90. Voor werken boven € 4.537.802,16 geldt een bijdrage van € 45.378,02 + 0,5% van het bedrag waarmee de bouwsom € 4.537.802,16 overstijgt.

   

 • 3.

  Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt voor investeringen als bedoeld onder artikel 2 lid 2 als volgt berekend: 1% over kosten vanaf € 453.780,22.

Artikel 4

Deze regeling is van toepassing op de kosten van onderhoud en werken in de gemeente Zwolle welke eigendom (zullen) zijn van:

 • -

  de gemeente Zwolle

 • -

  een rechtspersoon, indien de bouwkosten voor 50% of meer ten laste komen van de gemeente of indien de exploitatielasten van deze rechtspersoon (gedurende een onafgebroken periode van ten minste drie jaar) voor 50% of meer worden gedragen door de gemeente Zwolle.

Artikel 5
 • 1.

  De manager van de Eenheid Ontwikkeling geeft in samenspraak met de projectleider in een zo vroeg mogelijk stadium van een project waarop deze regeling van toepassing is, aan de Secretaris van de Commissie Beeldende Kunst kennis van het in artikel 2 genoemde bedrag.

 • 2.

  De Commissie Beeldende Kunst brengt advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over de toepassing van deze regeling. Dit advies komt tot stand in overleg met de betrokkenen bij het project. Omwonenden worden bij de procedure betrokken.

 • 3.

  Nadat de Commissie Beeldende Kunst haar advies heeft uitgebracht, machtigen Burgemeester en Wethouders de Commissie op de door hen bepaalde wijze tot besteding van het bedrag over te gaan.

Artikel 6
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Percentageregeling Kunstwerken”.

 • 2.

  De regeling treedt in werking op een ander door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip, waarop de door de gemeenteraad van Zwolle op 8 mei 1973 vastgestelde en op 19 december 1994 gewijzigde Percentageregeling Kunstwerken vervalt.

Bijlage Percentageregeling Kunstwerken

Definitie van kosten t.b.v. kunstopdrachten

1.a. Kosten van bouwwerken

1.a.1 Bouwkundige werken:

01 voor het werk geldende voorwaarden

05 bouwplaatsvoorzieningen

10 stut- en sloopwerk

11 maatvoering

12 grondwerk

13 bemaling

15 terreinverhardingen (beperkt, direct aan gebouw)

16 beplanting (beperkt, binnen gebouw)

17 terreininrichtring (beperkt, direct aan gebouw)

20 funderingspalen en damwanden

21 betonwerk

22 metselwerk

23 vooraf vervaardigde steenachtige elementen

24 ruwbouwtimmerwerk

25 metalen draagconstructies

26 bouwkundige kanaalelementen

30 kozijnen, ramen en deuren

31 systeembekledingen

32 systeemtrappen en -hekken

33 dakbedekkingen

35 natuur- en kunststeen

36 voegvullingen

37 isolatie

38 zonwerking en rolluiken

40 stukadoorwerk

41 tegelwerk

42 dekvloeren en vloersystemen

43 metaal- en kunststofwerken

44 plafond- en wandsystemen

45 afbouwtimmerwerk

46 beglazing en schilderwek

47 binneninrichting (vast, bouwkundig)

48 behangwerk, vloerbedekking en stoffering

 

1.a.2 Installatiewerken:

49 buitenriolering en drainage

50 dakgoten en hemelwaterafvoeren

51 binnenriolering

52 waterinstallaties

53 sanitair

54 brandbestrijdingsinstallaties

55 gasinstallaties

56 perslucht- en vacuuminstallaties (basis installatie)

60 verwarmingsinstallaties

61 ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties

62 koelinstallaties (basis installatie)

68 regelinstallaties (basis installatie)

70 electrotechnische installaties

80 liftinstallaties

81 rolstoelen en rolpaden

82 hef- en hijsinstallaties

83 goederen en distributiesystemen (basis installatie)

84 gevelonderhoudinstallaties

 

1.b. Kosten van infrastructurele voorzieningen

102 aanleg van wegen, bruggen, viaducten, tunnels

104 groenvoorzieningen

105 sport- en recreatievoorzieningen

105 rioolgemalen

106 waterbouwkundige werken

108 verkeersinstallaties

 

2.a. Kosten, niet van toepassing zijnde op de regeling

201 legeskosten

202 honoraria architect en adviseurs

203 toezichtkosten

204 precario- en assurantiekosten

205 rente- en huurverliezen

206 administratiekosten

207 kosten nutsbedrijven

208 posten onvoorzien