Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI
CiteertitelRegeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel beschrijft de aanvullende gegevens die nodig zijn voor een vergunningaanvraag AVOI (algemene verordening ondergrondse infrastructuur)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (Vo. 13.4)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012nieuwe regeling

21-02-2012

De Peperbus (21-03-2012)

Cb 2012-02.21

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI

 

 

Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI( Algemene verordening ondergrondse infrastructuur)

REGELING AANVULLENDE GEGEVENS VERGUNNINGAANVRAAG AVOI

 

Paragraaf 1. begripsbepaling

 

Artikel 1

Klantaansluiting: aansluiting op een fysiek punt waarop een afnemer toegang tot het netwerk wordt geboden

Aanvraag voor klantaansluiting: een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 of melding als bedoeld in 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI), die binnen vier weken wordt behandeld.

Verordening: de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

Vooroverleg: overleg met de gemeente over het te volgen tracé.

Gronddekking :de afstand tussen het laagste punt van de onderzijde van de ongebonden of gebonden funderingslaag van de verharding en de uitwendige bovenzijde van de door te voeren leiding.

 

Paragraaf 2, aanvullende gegevens voor werkzaamheden t.b.v. een klantaansluiting

 

Artikel 2

Voor de aanvraag van een klantaansluiting zijn naast de in artikel 2.3; lid 1 dan wel artikel 7.2; lid 1 van de verordening bedoelde gegevens, de volgende gegevens noodzakelijk:

 • a.

  Een bewijs van het vooroverleg

 • b.

  Een bewijs dat het om een klantaansluiting gaat

   

Paragraaf 3, aanvullende gegevens voor het maken van bijzondere constructies

 

Artikel 3 Horizontaal gestuurde boring

Voor de aanvraag van een gestuurde boring zijn naast de in artikel 2.3; lid 1 en lid 2 dan wel artikel 7.2; lid 1 en 2 van de verordening bedoelde gegevens, de volgende gegevens noodzakelijk:

 • a.

  Overzichtstekening (drievoud):

  • ·

   duidelijke situatietekening, schaal 1:500

  • ·

   dwarsprofiel, lengte- en hoogteschaal 1:100

  • ·

   inmeting van de bestaande toestand van het te kruisen object

  • ·

   diepteligging, gronddekking en diameter van de leiding

  • ·

   de RD coördinaten van het in- en uittredepunt.

  • ·

   Intrede- en uittredehoek

  • ·

   De te gebruiken boogstraal en lengte

  • ·

   afstanden knikpunten t.o.v. intredepunt

  • ·

   de RD coördinaten van de in het horizontale vlak gelegen tangentpunten en midden boogpunt.

  • ·

   samenstelling bundel inclusief boorgatdiameter (alleen bij bundels)

  • ·

   de afstand van de boring met het te kruisen object.

  • ·

   tekeningnummer, datum, wijzigingen

  • ·

   de revisietekeningen van de naastliggende boringen die binnen een afstand van 3 meter uit het hart van de boring liggen

 • b.

  een werkplan met daarop aangegeven:

  • ·

   de indeling van het werkterrein

  • ·

   de plaats van de op te stellen apparatuur

  • ·

   de plaats waar de leiding(en) wordt uitgelegd

  • ·

   de aan- en afvoer van mud

  • ·

   de plaats van de opstelling van voertuigen