Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Destructieverordening Zwolle 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening Zwolle 2006
CiteertitelDestructieverordening Zwolle 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat mag wel en niet bij vernietiging van dierlijk afval?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 17 Destructiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-200623-05-2006nieuwe regeling

22-05-2006

de Peperbus, 19-07-2006

gb 1-2006.058

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening Zwolle 2006

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

  • wet: de Destructiewet;

  • aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

  • destructiemateriaal: dode gezelschapsdieren en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2 Verzamelplaatsen

Het college wijst één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3 Verwijdering

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4 Bewaring

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Destructiebesluit

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 14, lid 2 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 23 mei 2006 in werking en kan worden aangehaald als destructieverordening Zwolle 2006.