Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Wegsleepverordening 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening 2004
CiteertitelWegsleepverordening 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer, vervoer en wegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wanneer mag een voertuig worden weggesleept?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 173 Wegenverkeerswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-200401-01-2004nieuwe regeling

26-01-2004

de Peperbus, 25-02-2004

gb 1-2004.012

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening 2004

 

 

 

WEGSLEEPVERORDENING 2004

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

 • d.

  Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle

 • g.

  Wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

 • h.

  Vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3.500 KG

 • i.

  Aanhangwagen: voertuig, dat door een voertuig wordt voortbewogen of kennelijk bestemd is om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de grenzen van de gemeente Zwolle aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Autoberging Leerentveld, gelegen aan de Carl Benzstraat 11, 8013 NH Zwolle.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen na telefonisch contact met Autoberging Leerentveld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen (prijspeil 2003) inclusief BTW:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten: € 70,00 en € 88,50 voor een vrachtauto of een aanhangwagen;

  • b.

   voor het overbrengen van het voertuig naar de bewaarplaats: € 67,50 en € 85,00 voor een vrachtauto of een aanhangwagen .

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen (prijspeil 2003): € 41,00 voor de eerste 24 uur en voor de volgende dagen € 16,00 per dag of een gedeelte ervan of € 60,00 voor een vrachtauto of een aanhangwagen en voor de volgende dagen € 16,50 per dag of een gedeelte ervan.

 • 3.

  De bedragen in dit artikel kunnen jaarlijks door het college worden gewijzigd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treed in werking op 1 januari 2004.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Zwolle 2004.

 

 

ALGEMENE TOELICHTING

 

Inleiding

Met ingang van 2002 is de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel wijziging van de wegsleepregeling genoemd, en het bijbehorende Besluit wegslepen van voertuigen in werking getreden. De artikelen 170 tot en met 173 van de WVW 1994 zijn geheel vervangen door nieuwe bepalingen. De wijzigingswet is bij de Invoeringswet van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, deel II, nog aangepast in verband met de overgang van de bepalingen over de uitvoering van de bestuursdwang uit de Gemeentewet naar de Algemene wet bestuursrecht.

 

Bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen

Een belangrijk element in de landelijke wegsleepregeling is dat het wegslepen als bestuursdwang kan worden toegepast en tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders gaat behoren, conform artikel 125 van de Gemeentewet. Voorheen was het wegslepen uitsluitend een bevoegdheid van de burgemeester. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn algemene regels gesteld over de toepassing van bestuursdwang. Deze regels zijn voor een groot deel ook van toepassing op het wegslepen van voertuigen. Tegen het wegslepen van voertuigen staat op grond van de Awb bezwaar en vervolgens beroep open. Dit is een zeer belangrijke wijziging. Voorheen was er geen bezwaar en beroep mogelijk, alleen een klachtrecht.

 

Verordening

In artikel 170 e.v. van de WVW 1994 is het kader aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders gebruik kan maken van zijn bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen. Hoewel de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen in de wet is neergelegd, kan het college eerst pas van deze bevoegdheid gebruik maken, wanneer de gemeenteraad in een verordening nadere regels heeft gesteld over de toepassing van deze bevoegdheid, zoals in artikel 173, tweede lid van de WVW 1994 wordt voorgeschreven.

Deze nadere regels dienen in ieder geval te betreffen:

 • 1.

  de aanwijzing van de plaatsen waar de weggesleepte voertuigen worden bewaard;

 • 2.

  de berekening van de kosten verbonden aan de uitvoering van het wegslepen en bewaren van voertuigen;

 • 3.

  de aanwijzing van wegen en weggedeelten, waar op grond van artikel 170, eerste lid, onder c, van de WVW1994 voertuigen mogen worden weggesleept.

Er is vastgesteld dat wegslepen een zodanige sterke toepassing van bestuursdwang is dat zowel vaststelling als uitvoering van het wegslepen vanuit het oogpunt van uniformiteit, zorgvuldigheid en duidelijkheid, centraal dienen te worden geregeld.

 

Uitgebreide werking

Op grond van de oude WVW 1994 mochten op de weg staande voertuigen alleen worden weggesleept indien met dat voertuig een overtreding werd gepleegd én daarnaast de verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met het belang van :

 • a.

  veiligheid op de weg of

 • b.

  de vrijheid van het verkeer dan wel

 • c.

  het vrijhouden van invalidenparkeerplaatsen

Op grond van de herziene regeling in de WVW 1994 is het laatstgenoemde criterium aanmerkelijk uitgebreid, namelijk tot in het belang van:

d.het vrijhouden van nader door de gemeente aangewezen wegen en weggedeelten.

Er zijn immers meer locaties denkbaar waar het foutief parkeren – buiten de twee eerstgenoemde criteria – als zeer hinderlijk wordt ervaren, zoals op aangewezen autodate-parkeerplaatsen, vergunninghouders-, betaalde parkeerplaatsen of op een marktterrein. Het direct kunnen optreden tegen dergelijke foutief geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn. Als wegen en weggedeelten waar op grond van de nieuwe landelijke wegsleepregeling kan worden weggesleept, worden in deze verordening alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Zwolle voor zover die behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soort wegen en weggedeelten aangewezen. In de artikelsgewijze toelichting zijn onder artikel 2 deze wegen en weggedeelten expliciet genoemd. Bovendien is verbaliseren of “mulderen” voor een overtreding geen vereiste meer. Een voertuig mag ook worden weggesleept als er met dat voertuig een gedraging wordt gepleegd waardoor verwijdering noodzakelijk is in belang met bovenstaande vier punten.

 

Feitelijke uitoefening van werkzaamheden

In de wet is aangegeven dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn tot het wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. Zij hebben de keuze deze werkzaamheden uit te besteden of zelf uit te laten voeren door de gemeente zelf, bijvoorbeeld door het gemeentelijk parkeerbedrijf. In de gemeente Zwolle is geen parkeerbedrijf. De gemeente Zwolle is met de politie IJsselland een overeenkomst aangegaan waarin is afgesproken dat de politie in de parkeerreguleringsgebieden de handhaving van het parkeerregime uitoefent. Mede gelet hierop ligt het voor de hand dat de gemeente Zwolle deze bevoegdheid opdraagt aan de politie. Daartoe en voor het opmaken van proces-verbaal en het bijhouden van het bewaringsgregister zal zij worden gemandateerd door het college van burgemeester en wethouders. Omdat de politie niet kan garanderen dat zij ook tijdig de markten kunnen vrijhouden, zullen daarnaast de marktmeesters worden gemandateerd tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot wegslepen namens het college. Het daadwerkelijke wegslepen gebeurt door Leerentveld Autoberging Zwolle BV, Carl Benzstraat 11, 8013 NH Zwolle, telefoon: (038) 4603888/fax 4603777, mobiele telefoon 06-53962954, privé A.F. Leerentveld (038) 4201111.

 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

Ad d. Voertuig

Het begrip voertuig, conform artikel 1, onder a1, van het RVV1990 betreft: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, wagens, aanhangwagens en opleggers.

Ad e. Motorrijtuig

Het begrip motorrijtuig is apart omschreven omdat artikel 5 van de Zwolse wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

In dit artikel worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Zwolle aangewezen als toepassingsgebied van de wegsleepverordening.

In artikel 170 eerste lid onder c juncto artikel 2 van het Besluit is ook aangegeven dat een voertuig in het belang van het vrijhouden van bepaalde wegen en weggedeelten kan worden weggesleept, wanneer deze zijn aangewezen in de gemeentelijke wegsleepverordening en behoren tot de wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen.

Ingevolge artikel 170 eerste lid sub c. van de Wet, juncto artikel 2 van het Besluit, juncto artikel 2 van de Wegsleepverordening gemeente Zwolle 2003, kan in de gemeente Zwolle van de volgende soorten wegen en weggedeelten worden weggesleept:

 • a.

  wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 1 van bijlage 1 bij het RVV1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel e, van het RVV1990 wordt aangegeven dat het verboden is te parkeren;

 • b.

  wegen en weggedeelten waar door middel van bord E 2 van bijlage 1 bij het RVV 1990 of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel g, van het RVV 1990 wordt aangegeven dat het verboden is stil te staan;

 • c.

  parkeergelegenheden aangeduid door bord E4 van bijlage 1 bij het RVV 1990, waarbij ofwel op een onderbord wordt aangegeven:

  • De voertuigcategorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheid is bestemd;

  • De wijze waarop het parkeren dient te geschieden;

 • 3° De dagen of uren waarop het parkeren is verboden, of

 • 4° de dagen of uren waarop een beperking als bedoeld in 1° en 2° geldt, ofwel op het verkeersbord de aanduiding is aangebracht waarmee wordt aangegeven:

  • 1°.

   De voertuigcategorie of groep voertuigen waarvoor de parkeergelegenheid is bestemd, of

  • 2

   De wijze waarop het parkeren dient te geschieden.

 • d.

  Taxistandplaatsen, aangeduid door bord E5 van bijlage 1 van het RVV 1990

 • e.

  parkeerplaatsen voor gehandicapten, aangeduid door bord E6 van bijlage 1 bij het RVV1990;

 • f.

  gelegenheden voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, aangeduid door bord E7 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • g.

  parkeergelegenheden voor een categorie of groep voertuigen, aangeduid door bord E8 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • h.

  parkeergelegenheden voor vergunninghouders, aangeduid door bord E9 van bijlage 1 bij het RVV 1990;

 • i.

  voetgangersgebieden, aangeduid door bord G7 of door bord C1 van bijlage 1 bij het RVV 1990.

   

Dit betekent dat de wegsleepverordening van toepassing is op:

 • a.

  gehandicaptenparkeerplaatsen;

 • b.

  taxistandplaatsen;

 • c.

  laad- en loshavens;

 • d.

  wegen en weggedeelten waar een parkeerverbod of een stopverbod van kracht is;

 • e.

  parkeergelegenheden voor vergunninghouders;

 • f.

  parkeergelegenheden voor bepaalde categorieën of groepen voertuigen;

 • g.

  voetgangersgebieden;

 • h.

  bijzondere parkeergelegenheden waar op bepaalde dagen of uren niet mag worden geparkeerd.

De meeste van de genoemde soorten en wegen en weggedeelten spreken voor zich. Met gebruikmaking van de laatste categorie kan de wegsleepregeling ondermeer op markt, feest- en evenemententerreinen worden aangewend.

Artikel 3 Plaats bewaring van voertuigen en openingstijden.

De inhoud van de bepaling spreekt voor zich. Vanwege de redactie van artikel 173, tweede lid van de WVW 1994 moet de plaats van bewaring van voertuigen door de gemeenteraad worden aangewezen. In principe kan tijdens de genoemde openingstijden het voertuig aan de eigenaar/rechthebbende worden teruggegeven. Op zon- en feestdagen is het bedrijf Autoberging Leerentveld na telefonisch overleg bereikbaar en kan het voertuig alsdan worden afgehaald.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

De kosten die namens de gemeente Zwolle in rekening worden gebracht mogen gemiddeld genomen niet hoger zijn dan de directe en indirecte kosten die de gemeente moet maken ter uitvoering van deze taak. In de artikelen 13 tot en met 15 van het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten verbonden aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten direct verband houdend met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten verbonden aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering e.d. De tarieven zijn gebaseerd op de kosten die het wegsleepbedrijf rekent.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze Wet nog twee gevallen genoemd, waarin, het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Achtereenvolgens wordt hier gedoeld op:

 • a.

  het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW 1994);

 • b.

  de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het “knoeien” met kentekens in geval van autodiefstal.

 

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de bestuursdwang is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt. Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de WVW 1994 (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. In de wegsleepverordening zijn de artikelen over de bewaarplaats(en) van voertuigen en openingstijden (artikel 3) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze bepaling spreekt voor zich.

Intrekking van de Wegsleepregeling gemeente Zwolle mei 2001 en van de desbetreffende bepalingen in de Marktverordening is niet nodig, omdat deze van rechtswege zijn vervallen op het moment dat de wijziging van de WVW 1994 in werking is getreden.

Artikel 7 Citeertitel

Deze bepaling spreekt voor zich.