Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Sanctiebeleid handhaving leeftijdsgrenzen Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSanctiebeleid handhaving leeftijdsgrenzen Drank- en Horecawet
CiteertitelSanctiebeleid handhaving leeftijdsgrenzen Drank- en Horecawet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoe worden de leeftijdsgrenzen Drank- en Horecawet gehandhaafd ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2014nieuwe regeling

30-06-2014

Gemeenteblad 07-07-2014

Bb 2014-06.30

Tekst van de regeling

Intitulé

Sanctiebeleid handhaving leeftijdsgrenzen Drank- en Horecawet

 

 

SANCTIEBELEID HANDHAVING LEEFTIJDSGRENZEN DRANK- EN HORECAWET

1.Inleiding

Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank en Horecawet in werking getreden. Deze wijziging betekent o.a. dat de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan geworden is, in plaats van het college van burgemeester en wethouders. Verder is er een bevoegdheid toegekend aan de burgemeester om gemeentelijke toezichthouders vast te stellen. Voorheen waren enkel de medewerkers van de nVWA bevoegde toezichthouders voor de Drank- en Horecawet. Naast de sanctiemogelijkheden die al bestonden voor de gemeente, heeft de gemeente sinds 1 januari 2013 ook de beschikking over drie nieuwe bestuursrechtelijke sanctie-instrumenten. Zo kan de Drank- en Horecavergunning geschorst worden, wordt de bestuurlijke boete geïntroduceerd en kunnen supermarkten worden aangepakt met een sluiting van de alcoholverkoop. Tot slot is met ingang van 1 januari 2014 de minimumleeftijd voor alcoholverstrekking gewijzigd. Voor alle vormen van alcohol (sterk- of zwakalcoholhoudend) geldt dat men minimaal 18 jaar moet zijn. Zoals in het VTH-programma is aangegeven ligt de nadruk van de inspanningen op het gebied van de handhaving op het leeftijdsgrenzentoezicht. Voor deze overtredingen is in onderstaande tabel aan gegeven welke sancties worden ingezet.

 

2.Nieuwe sanctiemiddelen

Schorsing

De burgemeester kon al de vergunning intrekken van een horecabedrijf, maar nu kan hij deze ook schorsen (artikel 32 Drank- en Horecawet). De Drank- en Horecavergunning kan voor maximaal 12 weken geschorst worden. De burgemeester bepaalt de lengte van de schorsingsperiode aan de hand van de ernst van de overtreding.

Bestuurlijke boete

De burgemeester kan zonder tussenkomst van de rechter een bestuurlijke boete opleggen (artikel 44a Drank- en Horecawet e.v.). In het Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet is bepaald bij welke overtredingen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd en welk boetebedrag daarbij hoort. De boetebedragen komen toe aan de gemeente. Anders dan bestuursdwang en dwangsom is dit geen reparatieve sanctie, bedoeld om de illegale situatie te herstellen, maar een bestraffende sanctie, vergelijkbaar met het strafrecht. Dit middel mag op grond van de wet niet worden ingezet indien de overtreding een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot gevolg heeft. Ook kan de boete niet samengaan met een strafrechtelijke aanpak. Volgens de Memorie van Toelichting van de Drank- en horecawet is het de bedoeling dat de bestuurlijke boete de voorkeur geniet boven een strafrechtelijke afdoening. Daarom wordt, waar een bestuurlijke boete mogelijk is, voor dat middel gekozen boven de strafrechtelijke aanpak. Waar een bestuurlijke boete niet mogelijk is, wordt geverbaliseerd en de strafrechtelijke weg gevolgd.

Three strikes out

De burgemeester kan supermarkten die drie keer in een jaar alcohol aan 16-minners verkopen aanpakken door de alcoholafdeling te sluiten (artikel 19a Drank- en Horecawet). De burgemeester bepaalt voor hoe lang dit verbod geldt: minimaal 1 week en maximaal 12 weken. Door middel van bestuursdwang kan de sanctie worden uitgevoerd.

Strafrechtelijk

In de nieuwe Drank- en Horecawet is ook een nieuwe strafrechtelijke bepaling opgenomen. Jongeren onder 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol in bezit hebben (artikel 45 Drank- en Horecawet). De sanctie is een boete uit de eerste categorie en deze kan worden opgelegd door een BOA of algemeen opsporingsambtenaar.

 

3.Doel handhavingsprotocol

Het handhavingsprotocol heeft tot doel:

 • de activiteiten van gemeente, politie en justitie op elkaar af te stemmen en waar mogelijk complementair te laten zijn;

 • te realiseren dat geconstateerde overtredingen gevolgd worden door een maatregel die qua intensiteit zo goed mogelijk aansluit bij de ernst van de overtreding en het daardoor ontstane gevaar voor de openbare orde of veiligheid en gezondheid;

 • kenbaar te maken aan de overtreder welke maatregel hij van de overheid kan verwachten na een overtreding, waardoor er mogelijk preventieve werking van uit gaat.

 • door onderliggend beleid de motivering van de maatregel in een gerechtelijke procedure te versterken.

   

  4. Handhavingsprotocol

   

   

Feit

Toezichthouder / Politie / BOA

Burgemeester

Overtreding van het verbod van artikel 20, 1e lid Drank en Horecawet ( leeftijdsbepaling) door ondernemers als bedoeld in artikel 18, 2e lid of artikel 19, 2e lid sub a (supermarkten e.d)

Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken

1e constatering: Bestuurlijke boete

2e constatering: Bestuurlijke boete

3e constatering (binnen periode van 12 maanden na 1e constatering:

Verbod alcoholverkoop ex art. 19a (three strikes out)

Overtreding van het verbod van artikel 20, 1e lid Drank en Horecawet (leeftijdsbepaling) door andere ondernemers dan de bedoelde in artikel 18, 2e lid of artikel 19, 2e lid sub a (horecabedrijven)

Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken

1e constatering: Bestuurlijke boete

2e constatering: Bestuurlijke boete

3e constatering: Schorsing van de vergunning voor de duur van 2 weken

4e constatering: Schorsing voor de duur van 6 weken

5e constatering: intrekking Drank- en Horecavergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet

Overtreding van het verbod van artikel 20, 1e lid Drank- en Horecawet (leeftijdsbepaling) door slijterijen

Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken

1e constatering: Bestuurlijke boete

2e constatering: Bestuurlijke boete

3e constatering: Schorsing van de vergunning voor de duur van 2 weken

4e constatering: Schorsing van de vergunning voor de duur van 6 weken

5e constatering: intrekking Drank en horecavergunning ex art 31, lid 2 Drank en Horecawet

Overtreding van het verbod van artikel 20, 1e lid bij evenementen (art 35. Drank- en horecawet)

Boeterapport of bestuurlijke rapportage opmaken.

Bestuurlijke boete

Overtreding verbod art. 45 Drank- en Horecawet (verbod alcohol meevoeren door jeugdige)

Proces- verbaal opmaken artikel 45 lid 2 Drank- en Horecawet.

 

 • 5.

  Uitgangspunten voor optreden conform dit protocol:

  • -

   Voor zover de sanctie een bestuurlijke boete betreft, zijn de bepalingen van het besluit Bestuurlijke boete Drank en Horecawet leidend, onder andere ten aanzien van de recidivetermijn.

  • -

   Dit handhavingsprotocol geeft uitgangspunten voor sanctionerend optreden. In voorkomende gevallen kan de burgemeester gemotiveerd afwijken van het protocol en de daarin genoemde (zwaarte van de) maatregel.

    

6.Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking

Aldus vastgesteld op 30 juni 2014