Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke digitale dienstverlening
CiteertitelVerordening gemeentelijke digitale dienstverlening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wie heeft uitsluitend het recht op opdrachten die betrekking hebben op het ontwikkelen, leveren, implementeren en aanpassen van software en eventuele hardware voor het gemeentelijk digitaal loket?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-200801-07-2008Nieuwe regeling

23-06-2008

De Peperbus 02/07/2008

gb1-2008.102

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening

 

 

Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College:College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

 • b.

  Dimpact:Coöperatie Dimpact U.A. gevestigd te Enschede, opgericht bij notariële akte van 22 december 2006, nr. FW/BL/NB.2006.50414-1, opgemaakt door notaris mr. B.F. Wesseling te Enschede.

 • c.

  Gemeentelijke digitale dienstverlening: Alle producten en diensten op het gebied van digitale dienstverlening in het kader van de ontwikkeling en realisatie van een gemeentelijk digitaal loket;

Artikel 2. Reikwijdte en uitsluitend recht

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de gemeentelijke digitale dienstverlening zoals bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  Aan Dimpact wordt een uitsluitend recht verleend voor het laten ontwikkelen en leveren van oplossingen voor de gemeentelijke digitale dienstverlening. Dit recht betreft opdrachten die betrekking hebben op de produkten en dienstverlening zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen Dimpact en de gemeente Zwolle van 15 mei 2007. Het betreft hierbij in het bijzonder het ontwikkelen, leveren, implementeren en aanpassen van software en eventuele hardware voor:

  • a.

   Front-office,

  • b.

   Midoffice

  • c.

   Transacties die geïmplementeerd zijn in de Front – en Midoffice

  • d.

   ASP-diensten

  • e.

   Ondersteunende dienstverlening ten behoeve van het digitaal loket waaronder adviesdiensten, opleidingen en trainingen

 • 3.

  Het aan Dimpact verleende uitsluitend recht vervalt in geval van beëindiging van het lidmaatschap van Dimpact door of namens het college.

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

 • a.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

 • b.

  Het college kan de uitvoering van deze verordening uit naam van en onder verantwoordelijkheid van het college opdragen aan gemeenteambtenaren.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening