Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Reglement marktcommissie gemeente Zwolle 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement marktcommissie gemeente Zwolle 2015
CiteertitelReglement marktcommissie gemeente Zwolle 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. de marktcommissie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83 Gemeentewet
 2. artikel 16 lid 4 uitvoeringsbesluit marktverordening gemeente Zwolle 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2015nieuwe regeling

09-06-2015

Gemeenteblad 14-09-2015

cb 2015-06.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement marktcommissie gemeente Zwolle 2015

 

 

Reglement Marktcommissie gemeente Zwolle 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: marktcommissie

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders

Artikel 2. Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf vertegenwoordigers van vaste standplaatshouders op de weekmarkten.

 • 2.

  De marktmeester is verzorgt de secretariaatswerkzaamheden en is tevens vaste adviseur van de commissie.

 • 3.

  De commissie kan personen aanwijzen/uitnodigen die als adviseur aan de commissie worden toegevoegd.

 • 4.

  De commissie benoemt uit haar leden een voorzitter.

Artikel 3 Taken en werkwijze commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot doel:

  • a.

   het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over het marktbeleid en algemene marktaangelegenheden in de meest ruime zin des woords;

  • b.

   het schriftelijk adviseren van het college bij de toewijzing om verplaatsingen en nieuwe vergunningen.

 • 2.

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Artikel 4 Vergoeding commissie

Aan het lidmaatschap van de commissie worden geen financiële vergoedingen verbonden.

Artikel 5 Benoeming leden commissie

 • 1.

  De leden van de commissie worden benoemd door het college voor de een periode van vier jaar. Bij een tussentijdse benoeming wordt de periode in overeenstemming gebracht op de aanstellingsduur van de overige leden.

 • 2.

  De gekozen leden kunnen zich, na de in het eerste lid genoemde periode opnieuw herkiesbaar stellen. De gekozen leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar.

Artikel 6 Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt door.

 • a.

  ontslag op eigen verzoek;

 • b.

  afloop van de periode waarvoor hij is benoemd;

 • c.

  verlies van de hoedanigheid van vergunninghouder van een vaste plaats

 • 2.

  Het college kan het lid dat zodanig gedrag vertoont en of uitlatingen doet waardoor het belang van markt of gemeente wordt geschaad uit het lidmaatschap ontzetten.

Artikel 6 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De commissie vergadert ten minste 4 keer per jaar en verder zo vaak als nodig als het college of ten minste drie leden van de commissie dit noodzakelijk oordelen;

 • 2.

  De vergadering van de commissie is niet openbaar.

Artikel 7 Onvoorziene zaken

Het college voorziet verder in alle zaken waarin dit reglement niet voorziet.