Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Reglement basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen
CiteertitelReglement basisregistratie personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. basisregistratie personen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Verordening basisregistratie personen (vo 1.3.1)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201506-01-2014nieuwe regeling

25-08-2015

Gemeenteblad 21 -09-2015

cb 2015-08.25

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement basisregistratie personen

 

 

REGLEMENT BASISREGISTRATIE PERSONEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement worden de definitiebepalingen van artikel 1.1 Wet basisregistratie personen gehanteerd. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Artikel 2: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Zwolle worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van raadpleging van de gegevensmakelaar personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Zwolle aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 3: Inwerkingtreding

Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot 6 januari 2014.

Bijlage 1, tabel 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V (landelijke voorziening)

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Zwolle hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit. De bevoegdheid van rechtstreekse raadpleging van de GBA-V, is gebaseerd op het autorisatiebesluit als bedoeld in artikel 1, onder g.

Organisatie-onderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset basisregistratie

Gegevensset GBA-V

Sectie Burgerzaken en sectie KCC

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerllijke Stand, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswet-geving, Wet op de Lijkbezorging, Wet Justitiële Documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving Rijbewijzen, Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen, Wet 29-09-1815 Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, Wet 29-09-1815 Instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw, Verordening Lijkbezorgingsrechten, Klachtenregeling, CRIB

Alle gegevens op persoonslijst en verwijsgegevens

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit BRP nummer 2014/0000075300 d.d. 20-03-2014 en Autorisatiebesluit PIVA-V nummer 2014/0000127529 d.d. 20-03-2014

Bijlage 1, tabel 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie persoonsgegevens

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

Wijkservicepunt Noord

Benaderen nieuwe inwoners van de wijk Holtenbroek

NAW

Afdeling Leerplicht

Aanschrijven van ouders/verzorgers van kinderen die vier jaar worden + uitvoering Leerplichtwet

NAW, oudergegevens

Bureau opvang nieuwkomers

Uitvoering wet opvang nieuwkomers

NAW

Kabinet van de burgemeester

Huwelijksjubilea, 100-jarigen, gedecoreerden

NAW, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens

Communicatie

Organiseren introductiedag nieuwe inwoners

NAW

Bijlage 1, tabel 3

Applicatie

Waarvoor

Gegevensset

Civision Makelaar Gegevens (CMG)

Raadplegen van persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke taken

Voor de GBA-V: De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit BRP nummer 2014/0000075300 d.d. 20-03-2014 en Autorisatiebesluit PIVA-V nummer 2014/0000127529 d.d. 20-03-2014

Voor inzage in de brp zijn gegevenssets vastgelegd op basis van de wettelijke taken die per afdeling uitgevoerd worden:

CPAREAD1:Leerplicht, Juridische Zaken, Leerlingen vervoer CPAREAD2: Financiën, Publiekszaken CPAREAD3: Soza, Maatschappelijke Ontwikkeling CPAREAD4:Fysieke leefomgeving, Wijkzaken CPAREAD5:P&O, Concernstaf

CMG/CML

Gegevenssynchronisatie tussen applicaties van begraafplaatsen (Key2Begraven), One World (Financiën), GWS (Sociale Zaken)

De gegevens opgenomen in het Autorisatiebesluit BRP nummer 2014/0000075300 d.d. 20-03-2014 en Autorisatiebesluit PIVA-V nummer 2014/0000127529 d.d. 20-03-2014

Medewerkersportaal

Ontsluiten van persoonsgegevens voor KCC

Beperkte gegevensset

Toelichting

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen. Hierin wordt de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen (interne gegevenshuishouding). Hieronder volgt een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1.1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats

 

Artikel 2. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de basisregistratie personen (brp) zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zwolle woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Zwolle op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Zwolle wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Zwolle beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zwolle woonachtig zijn, dient de gemeente Zwolle het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Het reglement basisregistratie treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt, dus met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014.