Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel schulddienstverlening gemeente Zwolle 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel schulddienstverlening gemeente Zwolle 2018
CiteertitelBeleidsregel Schulddienstverlening Gemeente Zwolle 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageToelichting bij de beleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wanneer komt iemand in aanmerking voor schulddienstverlening ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201801-06-2018nieuwe regeling

22-05-2018

gmb-2018-142605

cb 2018-05.22

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel schulddienstverlening gemeente Zwolle 2018

Gemeente Zwolle, bekendmaking Beleidsregel schulddienstverlening gemeente Zwolle 2018

 

Het college van de gemeente Zwolle besluit:

 • 1.

  De beleidsregel schulddienstverlening gemeente Zwolle 2018 vast te stellen met ingang van 01/06/2018.

 • 2.

  De huidige beleidsregelschulddienstverlening gemeente Zwolle 2015 in te trekken met ingang van 01/06/2018.

 

Artikel 1 Begrippen

In de beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Betalingsregeling: een afspraak voor gespreide betaling door een derde met een schuldeiser.

 • b.

  Budgetbeheer: beheren van het inkomen van de aanvrager door het openen van een rekening bij de gemeente Zwolle, waarop de inkomsten worden gestort en waarvan uitgaven en reserveringen worden gedaan.

 • c.

  Inkomen: alle van toepassing zijnde middelen als bedoeld in artikel 32 van de PW

 • d.

  Geslaagde schuldregeling: Het bereiken van een minnelijk akkoord met alle schuldeisers ter ( gedeeltelijke) aflossing van de schuldenlast tegen finale kwijting.

 • e.

  Minnelijk traject: onderdeel van de schulddienstverlening waarbij een schuldregeling wordt getroffen door overeenstemming met alle schuldeisers te krijgen over de schulden, inclusief de doorlooptijd van de minnelijke schuldregeling.

 • f.

  Nazorg: het hebben van een of meerdere contactmomenten met een natuurlijk persoon na afloop van een traject schulddienstverlening.

 • g.

  Plan van aanpak: Het plan wat na de intake en analyse voor de natuurlijke persoon wordt opgesteld en waarin de wederzijdse afspraken en aangeboden dienstverlening wordt beschreven.

 • h.

  Problematische schuld: situatie waarbij redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijk persoon zijn betalingsverplichtingen niet meer kan voldoen.

 • i.

  Recofa: Landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen

 • j.

  Schuldbemiddeling: maken van betalingsafspraken door bemiddeling van de gemeente Zwolle naar aanleiding van een schuldregeling waarbij alle schuldeisers instemmen met een prognose voorstel tegen finale kwijting na verloop van 36 maanden.

 • k.

  Schuldregeling: Verzamelnaam voor de diensten tot minnelijke regeling van de schulden door een saneringskrediet en schuldbemiddeling

 • l.

  Schulddienstverlening: samenhangend aanbod van verschillende diensten ter voorkoming van schulden en/of het beheersbaar maken van een schuldensituatie en/of het oplossen van schulden.

 • m.

  Wsnp.(Wet schuldsanering natuurlijke personen): Onderdeel van de faillissementswet waarbij de toepassing ervan wordt uitgesproken door de rechtbank en waarbij sprake is van een verplichte medewerking aan de schuldsanering onder benoeming van een bewindvoerder en onder toezicht van de rechter.

Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

Artikel 2 Rechthebbende

 

 • 1.

  Alle inwoners van 18 jaar en ouder met een hoofdverblijf in de gemeente Zwolle of één van de samenwerkende regiogemeente komen in aanmerking voor Schulddienstverlening.

 • 2.

  Personen zonder adres voor wie het college op grond van artikel 40 van de PW is aangewezen voor de verlening van bijstand kunnen in aanmerking komen voor Schulddienstverlening mits men bereikbaar en stabiel is.

Artikel 3 De aanvraag schulddienstverlening

 • 1.

  Inwoners van Zwolle kunnen zich voor ondersteuning bij geldzaken aanmelden bij het Sociale wijkteam van de gemeente Zwolle. Aanvragen die door een beschermingsbewindvoerder worden ingediend, kunnen zonder tussenkomst van het SWT worden ingediend. Voor inwoners van een samenwerkende regio gemeente geldt dat de desbetreffende gemeente de inwoner informeert over de wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend. Een rechthebbende moet aan de volgende minimale voorwaarden voldoen:

  • a.

   hij dient ingeschreven te staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zwolle of één van de samenwerkende regio gemeenten.

  • b.

   hij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Als geldig legitimatiebewijs gelden de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht;

  • c.

   hij dient te beschikken over een inkomen uit loondienst en/of uitkering van minimaal de toepasselijke bijstandsnorm;

  • d.

   hij is niet rechtens zijn vrijheid ontnomen of zal niet binnenkort zijn vrijheid worden ontnomen;

 • 2.

  Bij in gemeenschap van goederen gehuwden of geregistreerde partners kan een aanvraag Schulddienstverlening alleen gezamenlijk door beide echtgenoten worden gedaan. Bij gehuwden op huwelijkse voorwaarden en/of een beperkte gemeenschap moeten beide partners apart een aanvraag indienen. Indien er sprake is van beschermingsbewind dient de bewindvoerder mede te ondertekenen.

 • 3.

  Er geldt een brede toegang d.w.z er wordt niemand uitgesloten. Wanneer schulddienstverlening niet haalbaar is vanwege de instabiele situatie, zal de aanvrager voor zover mogelijk naar een andere instelling of traject worden begeleid.

 • 4.

  Indien een aanvrager binnen een jaar gerekend vanaf de datum van het besluit tot afwijzing van de aanvraag een nieuwe aanvraag indient, kan besloten worden om deze aanvraag niet in behandeling te nemen tenzij er sprake is van aantoonbaar gewijzigde omstandigheden.

 • 5.

  Indien een aanvrager binnen twee jaar na voortijdige beëindiging van een schuldregeling, gerekend vanaf de datum van de beëindigingbeschikking, een nieuwe aanvraag indient, kan besloten worden dat geen schuldregeling wordt aangeboden.

 • 6.

  Indien een aanvrager binnen tien jaar, gerekend vanaf de datum van de reguliere beëindiging van een schuldregeling of Wsnp-traject een nieuwe aanvraag voor schulddienstverlening indient, kan besloten worden dat geen schuldregeling wordt aangeboden.

Artikel 4 Voorwaarden en verplichtingen schulddienstverlening

 • 1.

  Om de schulddienstverlening te doen slagen is de medewerking én de inzet van de aanvrager noodzakelijk. Bij geen of onvoldoende medewerking kan de aanvraag schulddienstverlening buiten behandeling gesteld, worden afgewezen of voortijdig worden beëindigd. Er is sprake van geen of onvoldoende medewerking als de aanvrager:

  • a.

   niet verschijnt op een oproep, nadat een hersteltermijn is gegeven;

  • b.

   geen, foutieve of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt;

  • c.

   naar oordeel van het college verwijtbaar nieuwe schulden is aangegaan na de aanvraag schulddienstverlening;

  • d.

   zich na de aanvraag schulddienstverlening of gedurende de schuldregeling niet houdt aan de opgelegde voorwaarden ;

  • e.

   niet meewerkt aan de totstandkoming van het plan van aanpak of een overeenkomst in het kader van de schulddienstverlening bijvoorbeeld Budgetbeheer en/of schuldregeling of juiste uitvoering van het plan van aanpak en/of een dergelijke overeenkomst;

  • f.

   niet meewerkt aan de verplichting tot begeleiding door een erkende hulpverleningsinstelling;

  • g.

   zich misdraagt ten opzichte van de medewerkers, belast met de werkzaamheden voor de schulddienstverlening.

  • h.

   niet meewerkt aan het volgen van een budgetteringscursus als dit naar oordeel van het college nodig is voor het slagen van het schulddienstverleningstraject.

  • i.

   geen toestemming verleent aan het college om relevante informatie in te winnen en te verstrekken bij en aan derden.

 • 2.

  De aanvrager is verplicht om direct en uit eigen beweging dan wel op verzoek van de gemeente alle gegevens door te geven waarvan het hem duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op de schulddienstverlening.

 • 3.

  Voordat tot beëindiging wordt besloten, wordt de aanvrager een redelijke termijn geboden om alsnog de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken.

 • 4.

  In het kader van de schulddienstverlening is de aanvrager verplicht om de onderstaande verzekeringen af te sluiten, de polis(sen) te overleggen en de verschuldigde premies te betalen van:

  • a.

   zorgverzekering;

  • b.

   wettelijke aansprakelijkheid (WA);

  • c.

   inboedelverzekering;

  • d.

   opstalverzekering bij bewoning van een woning in eigendom;

Artikel 5 Wacht- en doorlooptijden

 • 1.

  Indien een aanvraag bij het college wordt ingediend, vindt het intakegesprek uiterlijk binnen vier weken plaats, na datum binnenkomst van de aanvraag.

 • 2.

  Indien er sprake is van een bedreigende situatie wordt er binnen drie werkdagen contact opgenomen met de aanvrager om de hulpvraag vast te stellen.

 • 3.

  Tijdens de intakefase wordt aan de verzoeker inzicht gegeven over de periode tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van het resultaat zoals dit in het Plan van aanpak wordt vastgelegd.

Artikel 6 Toekenning van schulddienstverlening

 • 1.

  Een aanvrager van schulddienstverlening kan naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders in aanmerking komen voor Schulddienstverlening bestaande uit één of meerdere van de volgende diensten:

  • a.

   informatie- of adviesgesprek d.w.z. raadgeving op basis van individuele omstandigheden als andere diensten niet ingezet kunnen of hoeven te worden;;

  • b.

   herfinanciering d.w.z. lening voor voldoen van alle schulden tegen 100% betaling;

  • c.

   stabilisatietraject;

  • d.

   schuldbemiddeling;

  • e.

   saneringkrediet d.w.z. lening voor voldoen van alle schulden tegen percentagevoorstel

  • f.

   duurzame financiële dienstverlening (DFD) d.z.w. langdurige stabilisatie voor de betaling van de primaire vaste lasten als er geen zicht is op een schuldregeling.

  • g.

   verklaring ex art 285 Fw voor toepassing van de Wsnp d.w.z. document waarmee men bij de rechtbank de wettelijke schuldsanering(Wsnp) kan vragen;

  • h.

   nazorg.

 • 2.

  De bovenvermelde diensten worden aangeboden en uitgevoerd conform de gedragscode, richtlijnen en modulen van de branchevereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren (NVVK) en worden opgenomen in het met de aanvrager opgestelde plan van aanpak.

Artikel 7 Middelen en Inkomen

Voor de schulddienstverlening worden middelen van de verzoeker in aanmerking genomen. Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Voor de beoordeling of en in hoeverre middelen bij de uitvoering van Schulddienstverlening in aanmerking worden genomen, wordt aangesloten bij de werkgroep Rekenmethode VTLB van Recofa.

Artikel 8 Beëindiging van de schulddienstverlening

Het college kan overgaan tot beëindiging van de schulddienstverlening als:

 • a.

  de verzoeker niet of in onvoldoende mate de verplichtingen bedoeld in artikel 4 nakomt

 • b.

  het traject en/of het plan van aanpak succesvol is afgerond;

 • c.

  de verzoeker niet langer tot de doelgroep behoort;

 • d.

  de noodzaak voor schulddienstverlening niet (langer) aanwezig wordt geacht;

 • e.

  e de verzoeker zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet gebruikt voor de aflossing van schulden;

 • f.

  de inkomens-, woon- of leefsituatie van de verzoeker dermate onzeker is geworden, dat schulddienstverlening niet meer mogelijk is;

 • g.

  de verzoeker naar een andere gemeente verhuist, tenzij er sprake is van een lopende schuldbemiddeling of één van de samenwerkende regiogemeente;

 • h.

  de verzoeker hier zelf om vraagt;

 • i.

  onjuiste gegevens door de aanvrager aan de gemeente Zwolle zijn verstrekt , terwijl als deze gegevens ten tijde van de besluitvorming bekend waren geweest, een ander besluit zou zijn genomen.

Artikel 9 Nazorg

Bij beëindiging van de Schulddienstverlening beoordeelt het college van burgemeester en wethouders in welke vorm de belanghebbende nazorg moet worden aangeboden ter voorkoming van nieuwe schulden.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel schulddienstverlening gemeente Zwolle 2018”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris