Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Uitstallingenbeleid Winkelcentrum Stadshagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitstallingenbeleid Winkelcentrum Stadshagen
CiteertitelPilot uitstallingenbeleid Winkelcentrum Stadshagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde
Externe bijlagekaart behorende bij het uitstallingenbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het uitstallingenbeleid Winkelcentrum Stadshagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2019nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-67282

cb 2019-03.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitstallingenbeleid Winkelcentrum Stadshagen

Bekendmaking Uitstallingenbeleid Winkelcentrum Stadshagen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle besluit d.d. 12 maart 2019:

De uitstallingsregels Winkelcentrum Stadshagen, die zijn opgesteld door de winkeliersvereniging, in het winkelcentrum Stadshagen van toepassing te verklaren.

In dit besluit worden de nadere regels op grond van artikel 2:10 lid 4 onder b Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2015 uitgewerkt.

 

 

De gemeente Zwolle heeft de winkeliersvereniging gemeld dat ze het uitstallingenbeleid zullen herzien. De insteek is om afspraken te maken vanuit de wensen van georganiseerde winkeliersverenigingen. De winkeliers moeten elkaar in eerste instantie zelf aanspreken op het niet nakomen van afspraken. De gemeente zal pas daarna handhavend optreden, anders niet.

De winkeliersvereniging heeft daarom besloten om hierop vooruitlopend zelf het initiatief te nemen om grip te houden op het beleid. Dit heeft in overleg met de gemeente Zwolle geleid tot een pilot. Hiertoe is een lijst van voorwaarden aan de uitstallingen opgesteld. Om ervoor zorgen dat het uiteindelijke beleid geen ruimte laat voor discussie, moet deze van de gemeente dusdanig worden geformuleerd dat deze eenduidig is en niet kan leiden tot discussies.

De afspraken:

1. Uitstallingen en reclameborden mogen tot max 90 cm vanaf de gevel worden

geplaatst;

2. Alleen de pui mag worden gebruikt voor uitstallingen;

3. De uitstallingen moeten centraal bij de winkelingang worden geplaatst (uitgezonderd bij winkels met een kleine voorpui);

4. Max. hoogte van de uitstallingen is 1,60 meter, dit om een goede doorkijk mogelijk te maken;

5. Uitstallingen mogen slechts worden geplaatst gedurende de openingstijden van de winkel.

6. Uitstallingen op een openbare plaats die bestaat uit een rijbaan en trottoir, mogen niet op de rijbaan worden geplaatst; op het trottoir moeten deze te allen tijde een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,50 meter in een rechte lijn overlaten voor voetgangers, invaliden (al dan niet met rolstoel of scootmobiel) en kinderwagens (zie ook het pad wat vrijgehouden dient te worden op de plattegrond);

7. In geval van uitstallingen op een openbare plaats die enkel bestaat uit een trottoir (pleinen, passages, doorgangen), moet te allen tijde een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter aanwezig zijn en blijven ten behoeve van noodhulpdiensten (zie hiervoor het pad wat dient te worden vrijgehouden op de plattegrond);

8. De ruimte beschikbaar voor terrasvoorziening staat duidelijk aangegeven op bijgevoegde plattegrond;

9. Uitstallingen mogen alleen worden geplaatst als deze direct verplaatsbaar zijn, verankering in of op de weg is verboden;

10. Onverminderd het bepaalde hiervoor, mogen uitstallingen niet wegrollen of wegschuiven;

11. Uitstallingen mogen geen schade veroorzaken aan de openbare ruimte;

12. Uitstallingen mogen geen scherp uitstekende delen bevatten;

13. Uitstallingen moeten schoon en heel zijn;

14. Uitstallingen moeten passen in het straatbeeld, voor hun doel ontworpen zijn en een eigen kwaliteit hebben als zelfstandig object;

15. De uitgestalde goederen moeten een direct verband hebben met de in de winkel aangeboden producten; hierop zijn uitgezonderd niet-commerciële uitstallingen en

commerciële speeltoestellen;

16. Verkoop en afrekenen vanuit uitstallingen is niet toegestaan, hiervoor is een standplaatsvergunning vereist;

17. Uitstallingen mogen geen aanleiding geven tot vervuiling van de openbare plaats; eventueel ontstane verontreiniging moet dagelijks worden verwijderd.

 

Op bijgevoegde plattegrond van het winkelcentrum wordt duidelijk aangegeven waar de uitstallingen mogen komen te staan en welke ruimte er minimaal onbelemmerd en vrij dient te zijn.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris