Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beoordelingskader Persoonsgebonden Budget thuisondersteuning en beschermd wonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeoordelingskader Persoonsgebonden Budget thuisondersteuning en beschermd wonen
CiteertitelBeoordelingskader Persoonsgebonden Budget thuisondersteuning en beschermd wonen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. beoordeling persoonsgebonden budget thuisondersteuning en beschermd wonen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019nieuwe regeling

14-05-2019

gmb-2019-138801

cb 2019-05.14

Tekst van de regeling

Intitulé

Beoordelingskader Persoonsgebonden Budget thuisondersteuning en beschermd wonen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle

Besluit d.d. 14 mei 2019

De beleidsregel Beoordelingskader Persoonsgebonden Budget thuisondersteuning en beschermd wonen vast te stellen.

Deze beleidsregel treedt één dag na bekendmaking in werking

 

Inhoud

1. Beoordelingskader persoonsgebonden budget thuisondersteuning en beschermd wonen

1.1.1 Pgb-plan

1.1.2 Beoordeling pgb-aanvraag

1.1.3 Beoordeling pgb-plan

1.1.4 Besluit tot toekenning pgb

 

1 Beoordelingskader persoonsgebonden budget thuisondersteuning en beschermd wonen

1.1.1 Pgb-plan

De beoordelaar van het Sociaal wijkteam of de Centrale Toegang beoordeelt eerst tijdens het gesprek of een cliënt voor een pgb in aanmerking zou kunnen komen. Als dat positief lijkt, dan wordt de client gevraagd om een pgb plan op te stellen, eventueel samen met zijn vertegenwoordiger. Het pgb-plan wordt door de aangewezen beoordelaar van het Sociaal Wijkteam of de Centrale Toegang beoordeeld.

Het pgb-plan wordt gebruikt om te beoordelen of de cliënt aan de voorwaarden voor een pgb voldoet, het is een toetsing op het willen en kunnen beheren van een persoonsgebonden budget en er wordt getoetst of de inzet van het pgb zodanig is dat de gestelde doelen worden bereikt tegen een verantwoord tarief. Dit doet recht aan de eigen verantwoordelijkheid die budgethouders hebben, maar ook van de gemeente om deze verantwoord af te geven.

Het pgb-plan is een door de cliënt zelf, al dan niet met een vertegenwoordiger, opgesteld plan dat weergeeft hoe het pgb wordt ingezet. Het pgb-plan bevat activiteiten die bijdragen aan de doelen en beoogde resultaten uit het ondersteuningsplan. Het beschrijft de wijze waarop de zorgaanbieder aan de wensen van de cliënt voldoet (maatwerk). Het helpt de cliënt om doelen te stellen en de invulling van de ondersteuning verder af te stemmen met de zorgaanbieder. Het plan beschrijft hoe het pgb wordt besteed; welke ondersteuning wordt ingekocht, bij wie en tegen welk tarief.

1.1.2 Beoordeling pgb-aanvraag

Wettelijke criteria

Om voor een pgb in aanmerking te komen moet een cliënt aan een aantal wettelijke criteria voldoen:

 • Een aanvrager moet in staat zijn, al dan niet met hulp van zijn mantelzorger of zijn vertegenwoordiger, tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake te komen dan wel in staat is te achten om de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren;

 • Een aanvrager moet motiveren waarom hij of zij een persoonsgebonden budget wenst;

 • Bij de beoogde zorgaanbieder moet gewaarborgd zijn dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die met het persoonsgebonden budget betaald moeten worden, veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn.

Een Pgb wordt nooit verstrekt als:

 • Een Pgb eerder is stopgezet of afgewezen of ingetrokken, vanwege verkeerd gebruik of fraude.

 • Er sprake is van spoed/crisis.

De WSNP bewindvoerder mag niet ook het pgb budget beheren. Een WSNP bewindvoerder wordt toegewezen door de rechter om er voor te zorgen dat de cliënt zijn schulden aflost. De WSNP bewindvoerder is geen budgethouder. Deze taak wordt uitgevoerd door een beschermingsbewindvoerder. Er wordt gecheckt of de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) bekend is in het register curatele en bewind https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/.

Het is niet toegestaan dat een buitenstaander (professionele bewindvoerder via een bureau of anderszins is aangesteld) ook professionele hulpverlener is. Het is ook nooit toegestaan dat een hulpverlener tevens bewindvoerder / ondertekenaar van gewaarborgde zorg is. De reden hiervan is dat dat bij vermenging van rollen niet de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd en evenmin is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt

1.1.3 Beoordeling pgb-plan

Per cliënt is een individuele afweging nodig om te bepalen of wel of niet een pgb wordt toegekend. Bij het beoordelen van de kwaliteit weegt mee of de diensten in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt. Het uitgangspunt is dat de diensten die ingekocht worden met een pgb aan dezelfde eisen moeten voldoen als de ondersteuning in natura.

De aangewezen beoordelaar beoordeelt het pgb-plan, maar kan voor sommige aspecten ook de aanbieder benaderen.

PGB-vaardigheid

Contactgegevens budgethouder en budgetbeheerder

 • Zijn de contactgegevens volledig en juist ingevuld?

 • Is het pgb-plan ondertekend door de budgethouder?

 • Indien een vertegenwoordiger optreedt als budgetbeheerder:

  - Is de vertegenwoordiger bekend in het register curatele en bewind https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/ is dit het geval dan is de vertegenwoordiger niet geschikt als budgetbeherder.

  -Is de rechterlijke uitspraak betreffende de aanwijzing tot voogd, bewindvoerder, curator of mentor ingeleverd ?

  -Heeft de vertegenwoordiger het PGB-plan ondertekend ?

 • Beschikt de cliënt of zijn vertegenwoordiger over voldoende pgb-vaardigheden:

Pgb-vaardigheden

De budgetbeheerder:

 • 1.

  Overziet de eigen situatie c.q. die van de budgethouder en heeft inzicht in de zorgvraag.

 • 2.

  Is in staat om afspraken te maken en na te komen en hier verantwoording over af te leggen aan de gemeente.

 • 3.

  Is voldoende vaardig om te communiceren met betrokken partijen, zoals verstrekkers en de SVB.

 • 4.

  Is in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden en zo ook toezicht te houden op de bestedingen van het pgb.

 • 5.

  Is op de hoogte van de rechten en plichten aangaande het pgb.

 • 6.

  Is in staat om onafhankelijk en zelfstandig keuzes te maken en zorgverleners te kiezen.

 • 7.

  Kan beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.

 • 8.

  Is in staat om de inzet van zorgverleners te coördineren om de continuïteit van zorg te borgen (ook bij verlof en ziekte).

 • 9.

  Heeft voldoende kennis van juridische zaken die bijvoorbeeld horen bij het zijn van werk- of opdrachtgever en/of weet bij welke instanties hierover advies en informatie ingewonnen kan worden.

 • 10.

  Is in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op diens functioneren.

Kwaliteit van de in te kopen ondersteuning (thuisondersteuning en beschermd wonen)

De kwaliteit van de in te kopen ondersteuning moet volgens de Wmo 2015 veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn. De meer specifieke kwaliteitseisen staan vermeld in de “Nadere regels kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning-maatwerkvoorzieningen”. De budgethouder is verantwoordelijk voor het inkopen van kwalitatief goede ondersteuning.

De beoordelaar toetst of de budgethouder invulling heeft gegeven aan zijn verantwoordelijkheid aan de hand van onder andere de volgende punten:

Inhoudelijk: Kwaliteit van de ondersteuning

 • Is de ondersteuning afgestemd op de reële behoefte (sluit deze aan bij de toekenning qua zorgzwaarte) en de persoonlijke situatie van de cliënt (bv rustige omgeving bij mensen met de diagnose autisme)

 • Is het duidelijk op welke wijze de ondersteuning zich richt op of bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie (ontwikkelingsgericht)?

 • Wordt de ondersteuning waar nodig en gewenst in samenhang geboden met onder meer andere vormen van maatschappelijke ondersteuning alsmede voorzieningen van publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen?

 • Wordt de ondersteuning verstrekt volgens de professionele standaard? Wordt de ondersteuning uitgevoerd door deskundige medewerkers met een mbo- /hbo werk en –denkniveau op het gebied van begeleiding? Staat de beschikbare personeelsformatie in verhouding tot de cliëntpopulatie en ondersteuningsbehoeften? Indien er kinderen in het spel zijn, is daarvoor voldoende deskundigheid?

 • Zijn er concrete doelen geformuleerd en toont het plan aan hoe resultaten worden gemonitord?

Inhoudelijk: Bejegening

 • Wordt de cliënt met respect behandeld?

 • Wordt er rekening gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de cliënt?

Overige kwaliteitsaspecten

 • Beschikken alle medewerkers die direct of indirect begeleiding bieden over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

 • Geeft de zorgaanbieder uitvoering aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?

 • Heeft de zorgaanbieder een medezeggenschapsraad?

 • Houdt de zorgaanbieder jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek en zijn de resultaten voor (aanstaande) cliënten beschikbaar?

 • Heeft de zorgaanbieder een regeling voor de afhandeling van klachten?

 • Kan de zorgaanbieder de continuïteit van de met het pgb in te kopen ondersteuning waarborgen?

 • Heeft de zorgaanbieder geen veroordeling, aanwijzing, maatregel of boete opgelegd gekregen van

  - een gemeente of;

  -een door de gemeente aangewezen toezichthouder WMO of

  -een Inspectie-instelling of

  -een zorgkantoor of

  -een zorgverzekeraar

  -een rechter

  In de periode van drie jaar voorafgaand aan de startdatum van de inzet van het pgb die invloed heeft op de veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid van de geboden ondersteuning ?

Kan de cliënt motiveren waarom hij een pgb wil?

Financieel

 • Is de zorgaanbieder geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als erkend zorgaanbieder (de activiteiten bestaan uit het bieden van zorg)?

 • Voldoet het pgb-plan aan de vergoedingenlijst en maximale (uur)tarieven zoals vastgesteld door het college?

 • Past de ondersteuning financieel binnen het maximale budget dat is vastgesteld door het college?

Kwaliteit van de in te kopen ondersteuning (beschermd wonen aanvullend)

Inhoudelijk: Kwaliteit van de ondersteuning

 • Is het duidelijk op welke wijze de ondersteuning zich richt op of bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie (ontwikkelingsgericht), het psychisch en psychosociaal functioneren, de stabilisatie van het psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen?

 • Informele zorg mag niet uit het pgb betaald worden.

 • Worden de middelen planmatig ingezet? Worden de mogelijkheden op betaald werk, onbetaald werk en onderwijs optimaal benut?

 • Heeft de zorgaanbieder geen gunsten beloofd (bijvoorbeeld leefgeld, een luxe woning of (tijdelijke) korting op de huur) als de cliënt bij hem de ondersteuning afneemt?

Inhoudelijk: Kwaliteit van de huisvesting

 • Woont de cliënt in een kamer in een voorziening voor meerdere mensen of heeft hij een huis/ appartement met een eigen voordeur in een complex voor beschermd wonen? Is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ondersteuning beschikbaar op de locatie of

 • Heeft de cliënt begeleiding op afspraak, is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, begeleiding oproepbaar die indien noodzakelijk binnen een half uur bij de cliënt is en woont de cliënt in een accommodatie van een aanbieder?

 • Wordt de cliënt gehuisvest in een accommodatie die voldoet aan zowel de lokale gemeentelijke ruimtelijke en veiligheidseisen? Staat de cliënt ingeschreven op dit adres?

 • Delen de zorgaanbieder of medewerkers daarvan niet dezelfde badkamer en/of keuken met de cliënt?

Financieel

 • Past de eigen bijdrage aan de aanbieder ( bv huur, maaltijden) bij het inkomen van de cliënt?

 • Wordt de huur betaald aan de aanbieder?

1.1.4 Besluit tot toekenning pgb

Indien de cliënt of zijn vertegenwoordiger in staat is het pgb te beheren en uit het pgb-plan blijkt dat de in te kopen ondersteuning van de beoogde zorgaanbieder bijna voldoet aan de eisen veilig, doeltreffend en cliëntgericht kan maximaal één hersteltermijn worden geboden. In andere gevallen wordt het verzoek voor een pgb afgewezen en een beschikking voor ondersteuning in natura afgegeven. De afwijzing gaat vergezeld van een goede motivatie.

Indien wordt besloten dat de cliënt voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor een pgb kan een beschikking worden opgesteld.

Aanvullend voor thuisondersteuning

Sociaal netwerk of professionele zorgverlener

De maatwerkvoorziening Thuisondersteuning kan middels een pgb ook ingekocht worden bij het sociaal netwerk van de cliënt. Voor ondersteuning uit het sociaal netwerk geldt een ander tarief t.o.v. een professionele zorgverlener. Dit is in de verordening nader bepaald. Tot het sociale netwerk worden de personen uit de familie/ huiselijke kring en andere personen met wie de inwoner een sociale relatie onderhoudt gerekend. Met die laatste worden personen bedoeld met wie de inwoner regelmatig contacten onderhoudt, zoals huisgenoten, buren, (mede)leden van een vereniging. Er kan sprake zijn van een (sociale) relatie tussen inwoner en zorgverlener. Om het juiste tarief en kwaliteitseisen, te bepalen, moet gekeken worden naar de achtergrond van de relatie tussen de inwoner en de hulpverlener. Dit kan sociaal of beroepsmatig zijn. Een particuliere werknemer die geen sociale relatie heeft met de inwoner en zijn werkzaamheden beroepsmatig verricht, valt onder het professionele tarief. Voor ondersteuning die valt onder het professionele tarief gelden vervolgens ook de inhoudelijke kwaliteitseisen die in de nadere regel kwaliteit zijn opgenomen.

Aanvullend voor beschermd wonen

De toekenning van een pgb voor beschermd wonen bevat naast de zorgzwaarte, de duur van de toekenning en wel of niet dagbesteding ook eventueel een component voor vervoer naar de dagbesteding en/of een component voor een wooninitiatief.

De hoogte van het pgb wordt bepaald op basis van het ingediende het pgb-plan, tenzij dit pgb-plan de vastgestelde maximale hoogte van het bij de zorgzwaarte passende pgb overschrijdt. De cliënt kan er dan voor kiezen de overschrijding zelf te betalen. De maximale hoogte van het pgb wordt bepaald door de zorgzwaarte (afgeleid van ondersteuning in natura) met eventueel een toeslag voor dagbesteding, vervoer en/of wooninitiatief.

Als het voor een cliënt vanwege een medische beperking onmogelijk is de dagbestedingslocatie op eigen gelegenheid te bereiken, dan wordt het budget opgehoogd met een toeslag voor vervoer. Dit is het geval wanneer de cliënt uit het oogpunt van doelmatige zorgverlening is aangewezen op passend vervoer naar aard, inhoud en omvang.

Er wordt een toeslag voor wooninitiatieven aan de cliënt toegekend als:

 • Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners van het betreffende wooninitiatief wonen en zorg ontvangen via een PGB

 • (uit hetzij Wlz, Wmo, Jeugdwet of Zvw);

 • Cliënten wonen in 1 huis of geclusterd binnen een straal van 100 meter;

 • Er een gemeenschappelijke ruimte aanwezig is voor gezamenlijke activiteiten;

 • De pgb’s gebundeld worden en hiervoor zorg wordt ingekocht.

Deze toeslag is individueel en mag gebruikt worden voor:

 • alarmsystemen

 • uitluisterapparatuur

 • brandveiligheid

 • domotica

 • onderhoud van onder punt 1 t/m 4 genoemde punten

 • zorg gerelateerde investeringen in gemeenschappelijke ruimten

   

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris