Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening participatie volwassenen gemeente Zwolle 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening participatie volwassenen gemeente Zwolle 2019
CiteertitelVerordening participatie volwassenen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageToelichting bij de verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wanneer komen volwassenen in aanmerking voor het krijgen van een tegemoetkoming ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201901-07-2019nieuwe regeling

08-07-2019

gmb-2019-177628

rb 2019-07.08

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening participatie volwassenen gemeente Zwolle 2019

Gemeente Zwolle, bekendmaking Verordening participatie volwassenen gemeente Zwolle 2019.

De Raad van de gemeente Zwolle besluit:

De verordening participatie volwassenen gemeente Zwolle 2019 vast te stellen.

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 juli 2019 inwerking.

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Participatiewet

 • b.

  Volwassene: de meerderjarige persoon tot de AOW-gerechtigde leeftijd die ten behoeve van zichzelf een voorziening in het kader van deze verordening verzoekt.

 • c.

  Partner: de persoon die al of niet gehuwd met de volwassene een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad.

 • d.

  Inkomen: het inkomen zoals bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de wet verminderd met de ontvangen vakantietoeslag. Tot het inkomen wordt ook gerekend de bijstand voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zoals genoemd in artikel 5 onder b van de wet. Bij een gehuwde of samenwonende wordt uitgegaan van de som van het inkomen van de aanvrager en zijn partner.

 • e.

  Peilmaand: de maand voorafgaand aan de maand waarin het verzoek om een tegemoetkoming is gedaan.

 • f.

  Norm: bedrag voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals bedoeld in artikel 5 onder c van de wet maar verminderd met de in de wet geldende vakantietoeslag;

 • g.

  Vermogen: het vermogen van belanghebbende zoals bedoeld in artikel 34 van de wet. Bij een gehuwde of samenwonende wordt uitgegaan van de som van het vermogen van aanvrager en zijn partner.

 • h.

  Zelfstandige: de volwassene die voor de voorziening in het bestaan geheel of gedeeltelijk is aangewezen op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep en de financiële risico’s daarover draagt.

 • i.

  Maatschappelijke of culturele activiteit: een bezigheid van een volwassene waaraan kosten verbonden zijn door aanschaf van een museumjaarkaart, lidmaatschap van de bibliotheek Zwolle, entree of lidmaatschap van een sportgelegenheid of vervoer.

Artikel 2 Kring van belanghebbenden

 • 1.

  Om voor een tegemoetkoming participatie volwassenen in aanmerking te komen:

 • a.

  dient de volwassene en zijn partner op het moment van de aanvraag in de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zwolle ingeschreven te staan; en

 • b.

  mag het inkomen over de peilmaand of de maand waarin voor het eerst een uitkering levensonderhoud op grond van de wet is aangevraagd, niet meer bedragen dan 110% van de norm of voor een chronisch zieke niet meer bedragen dan 130% van de norm; en

 • c.

  dient het vermogen minder te bedragen dan de van toepassing zijnde vermogensgrens op grond van artikel 34 van de wet. Indien er sprake is van bezit van een eigen woning is artikel 50 lid 1 van de wet op overeenkomstige wijze van toepassing.

 • 2.

  Indien als gevolg van wisselende of eenmalige inkomsten het inkomen in de peilmaand hoger is dan de norm wordt uitgegaan van een gemiddeld inkomen. Het gemiddeld inkomen wordt berekend door de som van het inkomen dat gedurende 12 maanden voorafgaand aan de peilmaand is genoten te delen door 12.

 • 3.

  Indien er sprake is van een inkomen als zelfstandige wordt uitgegaan van het inkomen over het boekjaar, voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag is gedaan. Dit is het inkomen na aftrek van de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Deze belasting en premies worden gesteld op het percentage, zoals vermeld in artikel 6, lid 2, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Hierbij wordt een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen niet als inkomen aangemerkt. Het vastgestelde inkomen als zelfstandige wordt, na eventuele vermeerdering met andere inkomsten over het betreffende boekjaar, gedeeld door 12.

 • 4.

  Indien in hetzelfde kalenderjaar als van de aanvraag gebruik is gemaakt van een Zwolse gemeentelijke inkomensondersteunende voorziening of kwijtschelding van Zwolse gemeentelijke belastingen over het jaar van aanvraag is verleend, kan het college oordelen dat aan de inkomens- en vermogensnorm in lid 1 is voldaan.

Artikel 3 Schuldenaren

In afwijking van het gestelde in artikel 2 lid 1 onder c kan de volwassene ongeacht de hoogte van het inkomen voor een tegemoetkoming in aanmerking komen als hij in het kader van een schuldregeling een relatie heeft met de gemeentelijke Schulddienstverlening en hij alleen het vrij te laten bedrag van zijn inkomen overhoudt ter besteding.

Artikel 4 Wie komt niet voor de tegemoetkoming in aanmerking?

Een tegemoetkoming wordt niet verstrekt als een volwassene:

 • a.

  als vreemdeling niet rechtmatig verblijf houdt in Nederland in de zin van artikel 8 onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000;

 • b.

  uit ‘s Rijks kas bekostigd onderwijs volgt en in verband daarmee een aanspraak heeft op de Wet op de studiefinanciering 2000;

 • c.

  rechtens zijn vrijheid is ontnomen of zich onttrekt aan tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf;

 • d.

  in een inrichting verblijft;

 • e.

  Het eerste lid is niet van toepassing als een volwassene als vreemdeling na rechtmatig verblijf te hebben gehouden in de zin van artikel 8 onder a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000, rechtmatig in Nederland verblijf heeft op grond van artikel 8, onder g of h van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 5 Hoogte en besteding tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 60,00 per maatschappelijke of culturele activiteit.

 • 2.

  Een volwassene kan maximaal voor twee maatschappelijke of culturele activiteiten een tegemoetkoming krijgen.

Artikel 6 Aanvragen

 • 1.

  Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen dient de volwassene voor het aanvragen gebruik te maken van een formulier dat door het college is vastgesteld. De partner moet schriftelijk instemmen als de volwassene mede namens de partner een aanvraag indient.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt een keer per jaar en slechts over het lopende kalenderjaar verstrekt. Betaling geschiedt op de opgegeven bankrekening.

Artikel 7 Terugvordering

 • 1.

  De volwassene bewaart gedurende tenminste twee jaar na afloop van het betreffende kalanderjaar de schriftelijke bewijzen van zijn uitgaven voor de maatschappelijke of culturele activiteiten.

 • 2.

  De bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en daardoor een te hoge bijdrage heeft ontvangen of weigert te voldoen aan gestelde verplichtingen.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen artikel 2, 3, 4 en 7 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voorzover toepassing gelet op het belang van belanghebbende leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding en einde

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2019.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2019

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A. ten Have, griffier