Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI
CiteertitelRegeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de regels t.a.v. de regelling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

29-09-2020

gmb-2020-286648

cb 2020-09.29

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI

Gemeente Zwolle, bekendmaking beleidsregel Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastuctuur 2020)

Het college van de gemeente Zwolle

gelet op artikel 2.2 lid 3 van de AVOI

Besluit d.d. 29 september 2020

De Regeling aanvullende gegevens vergunningaanvraag AVOI vast te stellen.

Deze beleidsregel treedt op 1 januari 2021 in werking.

 

Paragraaf 1 begripsbepaling

 

Artikel 1  

 • Klantaansluiting: aansluiting op een fysiek punt waarop een afnemer toegang tot het netwerk wordt geboden

 • Aanvraag voor klantaansluiting: een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 of melding als bedoeld in 7.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI), die binnen vier weken wordt behandeld.

 • Verordening: de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

 • Vooroverleg: overleg met de gemeente over het te volgen tracé.

 • Gronddekking:de afstand tussen het laagste punt van de onderzijde van de ongebonden of gebonden funderingslaag van de verharding en de uitwendige bovenzijde van de door te voeren leiding.

Paragraaf 2 aanvullende gegevens voor werkzaamheden t.b.v. een klantaansluiting

 

Artikel 2  

Voor de aanvraag van een klantaansluiting zijn naast de in artikel 2.2 lid 3 van de verordening bedoelde gegevens, de volgende gegevens noodzakelijk:

 • a.

  Een bewijs van het vooroverleg

 • b.

  Een bewijs dat het om een klantaansluiting gaat

Paragraaf 3 aanvullende gegevens voor het maken van bijzondere constructies

 

Artikel 3 Horizontaal gestuurde boring

Voor de aanvraag van een gestuurde boring zijn naast de in artikel 2.2 lid 3 van de verordening bedoelde gegevens, de volgende gegevens noodzakelijk:

 • a.

  Overzichtstekening (drievoud):

  • duidelijke situatietekening, schaal 1:500

  • dwarsprofiel, lengte- en hoogteschaal 1:100

  • inmeting van de bestaande toestand van het te kruisen object

  • diepteligging, gronddekking en diameter van de leiding

  • de RD coördinaten van het in- en uittredepunt.

  • Intrede- en uittredehoek

  • De te gebruiken boogstraal en lengte

  • afstanden knikpunten t.o.v. intredepunt

  • de RD coördinaten van de in het horizontale vlak gelegen tangentpunten en midden boogpunt.

  • samenstelling bundel inclusief boorgatdiameter (alleen bij bundels)

  • de afstand van de boring met het te kruisen object.

  • tekeningnummer, datum, wijzigingen

  • de revisietekeningen van de naastliggende boringen die binnen een afstand van 3 meter uit het hart van de boring liggen

 • b.

  een werkplan met daarop aangegeven:

  • de indeling van het werkterrein

  • de plaats van de op te stellen apparatuur

  • de plaats waar de leiding(en) wordt uitgelegd

  • de aan- en afvoer van mud

  • de plaats van de opstelling van voertuigen

    

Burgemeester en wethouders voornoemd,

P. Snijders, burgemeester

I. Geveke, secretaris