Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021
CiteertitelVerordening Precariobelasting 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wanneer moet men precariobelasting betalen ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling precariobelasting Zwolle

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2020-340158

rb 2020-12.14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

Gemeente Zwolle, bekendmaking van de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

De Raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening en van de daarbij behorende tarieventabel wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

 • a.

  een jaar: een kalenderjaar

 • b.

  een maand: een kalendermaand

 • c.

  een week: een periode van 7 achtereenvolgende dagen

 • d.

  een dag: een periode van 24 achtereenvolgende uren, aanvangende te 0:00 uur, of een gedeelte daarvan

 • e.

  een kwartaal: een kalenderkwartaal

 • f.

  een vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben

 • g.

  een vaste standplaats: een standplaats waarbij een vergunning voor onbepaalde tijd is afgegeven

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid van tijd, hoeveelheid of afmeting als een volle eenheid gerekend, tenzij anders is aangegeven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt wordt de precariobelasting, waarvoor in de tarieventabel uitsluitend jaartarieven zijn opgenomen, geheven over zoveel twaalfde gedeelten als na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden in dat jaar overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt wordt, ten aanzien van de precariobelasting waarvoor in de tarieventabel uitsluitend jaartarieven zijn opgenomen, ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als na de beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden in dat jaar overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal aanvangt wordt de precariobelasting, waarvoor in de tarieventabel uitsluitend kwartaaltarieven zijn opgenomen, geheven over zoveel derde gedeelten als na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden in dat kwartaal overblijven.

 • 5.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kwartaal eindigt wordt, ten aanzien van de precariobelasting waarvoor in de tarieventabel uitsluitend kwartaaltarieven zijn opgenomen, ontheffing verleend over zoveel derde gedeelten als na de beëindiging van de belastingplicht nog volle kalendermaanden in dat kwartaal overblijven.

 • 6.

  Voor de berekening van de belasting worden geen andere eenheden van tijd gehanteerd dan die welke in de tarieventabel zijn vermeld. Ten aanzien van de nummers in de tabel achter welke meer dan één eenheid is opgenomen wordt uitgegaan van voor de belastingplichtige meest gunstige wijze van berekening van de belasting.

 • 7.

  Indien een oppervlaktetarief is vastgesteld wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 8.

  Indien voor het hebben van voorwerpen een vergunning verleend is, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de maateenheid waarvoor de vergunning verleend is.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag of nota.

 • 2.

  Aanslagen of nota's van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd, met dien verstande dat het totaal van op één aanslagbiljet of nota verenigde verschuldigde bedragen precariobelasting of andere heffingen als één belastingaanslag of nota wordt aangemerkt.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaar overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, is voor de nummers 3 en 4 van de tarieventabel het belastingtijdvak een kwartaal.

 • 3.

  In andere dan de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke zich een belastbaar feit in de zin van deze verordening zich voordoet of heeft voorgedaan.

 • 4.

  Indien na het opleggen van een aanslag of het verzenden van een nota aannemelijk wordt gemaakt, dat het belastbare feit zich slechts gedurende een gedeelte van het voor de berekening van de belasting in aanmerking genomen belastingtijdvak voordoet of zal voordoen, wordt op verzoek ontheffing verleend, indien deze € 5,00 of meer bedraagt en voorzover het betreft:

  • a.

   een tariefstelling per maand of per jaar over de resterende maanden van dat tijdvak;

  • b.

   een tariefstelling per dag of per week over de resterende dagen van het tijdvak.

Artikel 8 Tijdstippen van verschuldigdheid en termijnen van betaling

Voor de in de tarieventabel bij deze verordening behorende nummer 1 geldt het volgende:

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen of nota’s dan wel op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of nota’s met een totaalbedrag kleiner dan of gelijk aan € 50,00 worden betaald in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of nota is vermeld.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 8, tweede lid van deze verordening moeten de aanslagen/nota's dan wel op één aanslagbiljet of nota verenigde aanslagen/nota’s met een bedrag groter dan € 50,00 worden betaald in vier gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of nota is vermeld en de volgende termijnen telkens twee maanden later.

 • 4.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 8, derde lid van deze verordening moeten de aanslagen/nota's worden betaald in acht gelijke termijnen indien het bedrag van de aanslag/nota, dan wel het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet of nota verenigde aanslagen/nota's, groter is dan € 50,00, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige worden afgeschreven. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet of nota is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Voor de in de tarieventabel bij deze verordening behorende nummers 2 en 5 geldt het volgende:

 • 6.

  De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 7.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen dan wel op één aanslagbiljet verenigde aanslagen worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 8.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 8, zevende lid, van deze verordening, worden belastingaanslagen waarvoor de belastingschuldige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso, betaald in tien maandelijkse termijnen. Als de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor of op de 15de van een kalendermaand, vervalt de eerste incassotermijn nog in diezelfde kalendermaand. In alle andere gevallen vervalt de eerste incassotermijn aan het einde van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen.

 • 9.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 8, zevende lid en achtste lid, van deze verordening dienen de aanslagen dan wel op één aanslagbiljet verenigde aanslagen met een totaalbedrag kleiner dan € 10,00 en groter dan € 4.500,00 en waarvoor de belastingschuldige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso, te worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 10.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 •  

 • Voor de in de tarieventabel bij deze verordening behorende nummers 3 en 4 geldt het volgende:

 •  

 • 11.

  De belasting is verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 12.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen of nota’s dan wel op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of nota’s worden betaald in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet of nota is vermeld.

Artikel 9 Vrijstellingen

Geen precariobelasting is verschuldigd voor:

 • 1.

  Voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • 2.

  Kelderingangen, licht – en luchtopeningen ( koekoeken ) en stoeptreden welke in, of op aan de gemeente om niet afgestane grond aanwezig waren op het tijdstip van overdracht;

 • 3.

  Brievenbussen, postzegelautomaten en telefooncellen;

 • 4.

  Het hebben van voorwerpen die, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publieke taak, door of ten behoeve van het rijk, de provincie, de gemeente, waterschappen of het zuiveringschap, worden gebezigd;

 • 5.

  Afvoerbuizen in de grond of aan gebouwen tot lozing van faecaliën van huishoud – of van hemelwater;

 • 6.

  Voorwerpen welke uitsluitend worden gebezigd voor liefdadige of kerkelijke doeleinden of ten behoeve van politieke partijen;

 • 7.

  Buisleidingen voor installaties voor centrale verwarming;

 • 8.

  Het hebben van voorwerpen indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • 9.

  Het hebben van voorwerpen in het kader van een activiteit, indien de activiteit wordt georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie en daarnaast geen winstoogmerk heeft dan wel dat de opbrengst van die activiteit ten goede dient te komen aan andere buurtactiviteiten of doelen ten algemene nutte.

Artikel 10 Kwijtschelding

Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake de verlening van kwijtschelding vindt geen toepassing op de invordering van deze belasting.

Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Precariobelasting 2020” laatstelijk gewijzigd op 29 juni 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Precariobelasting 2021”.

   

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2021

nr.

omschrijving

eenheid

tarief

 

De belasting bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

1

Bouwmaterialen en containers

 

 

 

 

 

 

1.1

Materialen, keten, loodsen, bouwwerktuigen, steigers en andere werktuigen, schuttingen of afrasteringen en dergelijke, al dan niet ten behoeve van bouw -, sloop - of onderhoudswerkzaamheden alsmede containers, per week

per m²

€ 0,51

1.2

Voor het plaatsen van een laadbak of container op een parkeerapparatuurplaats:

In het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Hagelstraat, Ter Pelkwijkstraat, Walstraat, Koestraat, Blijmarkt, Kalverstraat, Korte Kamperstraat, Melkmarkt, Waterstraat en Buitenkant

 

 

 

per kalenderdag van maandag t/m zaterdag, m.u.v. donderdag

per container/laadbak

€ 30,56

 

per kalenderdag op donderdag

per container/laadbak

€ 38,04

 

per kalenderweek

per container/laadbak

€ 194,40

1.3

Voor het plaatsen van een laadbak of container op een parkeerapparatuurplaats:

In het gebied dat begrensd wordt door de Stadsgracht, Kerkstraat, Wilhelminasingel, Potgietersingel, Jufferenwal, Rodetorenplein, Achtergracht en Schuttevaerhaven

 

 

 

per kalenderdag van maandag t/m zaterdag, m.u.v. donderdag

per container/laadbak

€ 30,56

 

per kalenderdag op donderdag

per container/laadbak

€ 38,04

 

per kalenderweek

per container/laadbak

€ 194,40

 

 

 

 

2

Tankstations

 

 

 

 

 

 

 

Werkelijk verkochte brandstof

per 1000 liter

€ 6,10

 

 

 

 

3

Vaste standplaatsen voor commerciële doeleinden

 

 

 

 

 

 

3.1

Vaste standplaatsen binnen de stadsgrachten en bij de winkelcentra Zwolle-Zuid, Stadshagen, AA-landen en Holtenbroek (met inbegrip van de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum) en een straal daar rondom van 100 meter, per kwartaal

per m²

€ 17,51

3.2

Overige vaste standplaatsen, per kwartaal

per m²

€ 11,68

 

De tarieven vermeld in de onderdelen 3.1 en 3.2 worden vermenigvuldigd met een factor voor het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning:

 

 

3.3

Als het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning is bepaald op 1

1

 

3.4

als het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning is bepaald op 2

2

 

3.5

als het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning is bepaald op 3

3

 

3.6

als het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning is bepaald op 4

4

 

3.7

als het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning is bepaald op 5

5

 

3.8

als het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning is bepaald op 6

6

 

3.9

als het aantal wekelijkse verkoopdagen in de vergunning is bepaald op 7

7

 

 

 

 

 

4

Terrassen

 

 

 

 

 

 

4.1

Terrassen, per kwartaal

per m²

€ 13,25

 

 

 

 

5

Vetafscheiders

 

 

 

 

 

 

5.1

Vetafscheider

per jaar

€ 410,48

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14-12-2020.

P. Snijders, voorzitter

A. ten Have, griffier