Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen
CiteertitelBeleidsregels Oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen gemeente Amersfoort
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 2 Model Gebruiksovereenkomst Bijlage 3: Juridisch kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV, art. 2:10A
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201616-07-2020nieuwe regeling

29-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 06-04-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort,

gelezen de nota d.d. 29 maart 2016.

 

overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor de plaatsing van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte;

gelet op artikel 2:10A van de APV en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1  

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden, met uitzondering van fietsen en snor/bromfietsen.

 • b.

  oplaadinfrastructuur: het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op, onder of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

 • c.

  oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met ten minste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen.

 • d.

  beheerder: de houder van de vergunning voor het plaatsen van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

 • e.

  gebruiker:

  • 1.

   een bedrijf dat of organisatie die gevestigd is in de gemeente Amersfoort en eigenaar of bezitter is van een elektrisch voertuig of een werknemer in dienst heeft die beschikt over een elektrisch voertuig;

  • 2.

   een particulier die eigenaar of bezitter is van een elektrisch voertuig en woonachtig of werkzaam is in de gemeente Amersfoort.

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort.

Artikel 2 Aanvraag vergunning en verkeersbesluit

Een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van een of meerdere oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur op, onder of aan de openbare weg wordt ingediend in combinatie met een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Voor het behandelen van de aanvraag brengt de gemeente leges in rekening. Het geldende tarief is opgenomen in de Verordening Leges van de gemeente Amersfoort, te vinden via www.overheid.nl.

De kosten voor het nemen van een verkeersbesluit en de kosten voor het plaatsen van een verkeersbord, tegel en/of markering op de aangewezen parkeerplaats(en) komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 3 Aanvraag locatie oplaadpaal/-infrastructuur

Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een oplaadinfrastructuur bevat een duidelijke foto en tekening van de betreffende locatie, waarop de exacte plek van de gewenste oplaadinfrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en) zijn aangegeven.

Artikel 4 Definitieve locatie oplaadpaal/-infrastructuur

Het college bepaalt in overleg met de aanvrager de definitieve locatie van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur en de aan te wijzen parkeerplaats(en), zodat het beoogde gebruik geen schade oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats (weigeringsgrond aanvraag, als opgenomen in artikel 2:10A, lid e, aanhef en sub a).

Het college toetst hierbij aan de volgende criteria:

 

 • a.

  er is nog geen oplaadinfrastructuur op, onder of aan de weg binnen een straal van maximaal 200 meter aanwezig;

 • b.

  de doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel, etc.) is gewaarborgd;

 • c.

  de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kan – eventueel op termijn – twee of meer parkeerplaatsen bedienen.

Artikel 5 Bijzondere omstandigheden

In specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden kan het college besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels wordt aangehaald als ‘Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Elektrische Voertuigen gemeente Amersfoort’.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.

 

Vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2016.

De secretaris, De burgemeester,

Toelichting bij de beleidsregels  

Artikel 1 Begripsbepalingen

Elektrische voertuigen: het gaat hierbij om alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden. Veelal zal het gaan om volledig elektrische auto’s of plug-in hybride elektrische auto’s, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om andere voertuigen, zoals gehandicaptenvoertuigen, motoren, trikes en quads die de parkeerplaatsen voor auto’s gebruiken.

 

Artikel 2 en 3 Aanvraag vergunning

Het is de bedoeling dat een openbare aanbieder van de oplaadinfrastructuur de formele aanvraag voor de APV- vergunning en het verzoek om een verkeersbesluit indient. Wanneer een bewoner of bedrijf bij de gemeente aanklopt voor het plaatsen van een oplaadpaal of andere oplaadinfrastructuur op, onder of aan de openbare weg, zal de gemeente hen doorverwijzen naar openbare aanbieders van oplaadinfrastructuur. Vanwege het intensieve gebruik van de ondergrondse ruimte en de veiligheidsrisico’s hanteert de gemeente als gedragslijn dat in beginsel geen toestemming wordt verleend voor het leggen van private of niet-openbare kabels c.q. leidingen (anders dan kabels en leidingen met een publieke of openbare functie).

 

Op grond van de Wegenverkeerswetgeving kunnen voor bewoners of bedrijven ook geen eigen parkeerplaatsen worden aangewezen op de openbare weg. De enige uitzondering hierop is de individuele gehandicaptenparkeerplaats, die met een verkeersbesluit kan worden

aangewezen (Bord E6 met als onderbord het kenteken van de betreffende auto). Bij zo’n individuele gehandicaptenparkeerplaats kan uiteraard ook een oplaadpaal worden geplaatst, wanneer de betreffende persoon over een elektrisch voertuig beschikt. In dat geval hoeft er geen verkeersbesluit

te worden genomen om het gebruik van de parkeerplaats te regelen, want dat is in feite al gebeurd.

 

In beginsel wordt er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur één parkeerplaats aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Als het gebruik van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur dit toelaat, kan het college besluiten ook een tweede parkeerplaats aan te wijzen. Het college heeft hiervoor twee mogelijkheden:

 • 1.

  met een aanpassing van het bestaande verkeersbesluit. Tegen dit aanpassingsbesluit staat bezwaar en beroep open.

 • 2.

  direct in het verkeersbesluit twee parkeerplaatsen aanwijzen en de feitelijke realisering hiervan uitstellen tot een nader door het college te bepalen datum. Ook tegen dit laatste besluit van het college staat bezwaar en beroep open, omdat dan pas het feitelijk rechtsgevolg in werking treedt (ook op de tweede parkeerplaats mag dan niet meer worden geparkeerd met een niet-elektrisch voertuig).

   

Behalve een vergunning voor het plaatsen van oplaadpalen in de openbare ruimte zal met de gemeente een gebruiksovereenkomst moeten worden gesloten voor het gebruik van gemeentegrond voor dat doel.

De gemeente zal de grond om niet in gebruik geven onder de voorwaarden, welke zijn opgenomen in bijgevoegde modelovereenkomst.

 

Artikel 4 Definitieve locatiebepaling

In artikel 2:10A APV is als weigeringsgrond opgenomen, dat geen vergunning wordt verleend, indien het beoogde gebruik schade oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats. In de beleidsregels is verduidelijkt, aan welke criteria de gemeente dat toetst. Daarbij is uitgangspunt dan in overleg met aanvrager een locatie wordt bepaald. De oplaadinfrastructuur wordt bij voorkeur geplaatst op strategische zichtlocaties in de nabijheid van de woningen/bedrijven van potentiële gebruikers. De voorkeur gaat ook uit naar centrale, goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of doorgaande wegen. Hiermee wordt voorkomen dat er grote verkeersstromen ontstaan binnen woonwijken wanneer elektrisch vervoer toeneemt.

Bijlage 2: Model Gebruiksovereenkomst

Bijlage 2 Model Gebruiksovereenkomst

Bijlage 3: Juridisch kader

Bijlage 3: Juridisch kader