Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Verordening gebruik Friese taal gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gebruik Friese taal gemeente Harlingen
CiteertitelVerordening gebruik Friese taal gemeente Harlingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpGebruik Friese taal in de gemeente Harlingen
Externe bijlageTaalnota Fries

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5 van de Wet gebruik Friese taal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2019Nieuwe regeling

27-02-2019

gmb-2019-64520

GR18.00153

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gebruik Friese taal gemeente Harlingen

 

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

 

Onderwerp: Frysk taalbelied

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2019

 

 

BESLUIT

Te besluiten om:

 • 1.

  De “Taalnota Fries” vast te stellen;

 • 2.

  De “Verordening gebruik Friese taal gemeente harlingen vast te stellen.

 

Vastgesteld door de raad in zijn

vergadering van 27 februari 2019

 

, de plv voorzitter

, de raadsgriffier

 

Algemene leeswijzer

gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet gebruik Friese taal1; 1 Deze verordening regelt het gebruik van de Friese taal zowel in het schriftelijk als het mondeling verkeer van de gemeente.

besluiten vast te stellen de ‘verordening gebruik Friese taal gemeente Harlingen’

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening verstaan we onder:

 • 1.

  Tweetaligheid: de keuze voor de Nederlandse of de Friese taal.

 • 2.

  Gemeenteorganen: de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, alsmede de onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen.

Artikel 2: Taalkeuze

 • 1.

  Iedereen kan de Friese of de Nederlandse taal gebruiken in het mondelinge en schriftelijke verkeer met een gemeenteorgaan.

 • 2.

  De gemeenteorganen kiezen in beginsel voor het gebruik van het Nederlands in het schriftelijke en mondelinge verkeer.

Artikel 3: Beleidsplan

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Wet gebruik Friese taal stelt

het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van de gemeenteorganen een

beleidsplan op, waarbij recht wordt gedaan aan het bepaalde in het eerste lid van artikel 5.

Artikel 4: Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden waarbij de toepassing van deze verordening naar de mening

van een gemeenteorgaan tot onredelijkheid leidt, kan het gemeenteorgaan gemotiveerd

afwijken van het bepaalde in de verordening.

Artikel 5: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat hij bekend gemaakt is.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'verordening gebruik Friese taal gemeente Harlingen'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2019

Voorzitter,

 

Griffier,

Toelichting

Met de invoering van de Wet gebruik Friese taal zijn de mogelijkheden voor het gebruik van het Fries in het (formele) rechtsverkeer en het (formele) bestuurlijk verkeer versterkt. De Wet bepaalt in artikel 2 dat het Fries en het Nederlands worden aangemerkt als de twee officiële talen van de provincie Fryslân. In verschillende internationale verdragen is de positie van de Friezen en het Fries als officiële taal erkend. Nederland heeft ten eerste het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (Trb. 1993, 1 en 199; 1998, 20) aanvaard. Met dit Handvest heeft de Nederlandse regering zich verplicht het Fries als tweede officiële taal in de provincie Fryslân te bevorderen en in stand te houden. Het Handvest is voor Nederland op 1 maart 1998 in werking getreden. Bovendien heeft Nederland op 16 februari 2005 het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (Trb. 1995, 73 en 197) geratificeerd, waarna het op 1 juni 2005 voor ons land in werking is getreden. Bij goedkeuring van het wetsvoorstel tot ratificatie van dit verdrag hebben regering en parlement overeenstemming bereikt dat het Kaderverdrag alleen van toepassing zal zijn op de Friezen in Nederland. De Wet gebruik Friese taal beperkt zich daarom tot het Fries en het Nederlands. Ook de verordening beperkt zich tot deze twee officiële talen.

De Wet gebruik Friese taal schrijft voor dat de in de provincie Fryslân gevestigde gemeenteorganen die niet tot de centrale overheid behoren, regels opstellen over het gebruik van de Friese taal in schriftelijke stukken en in het mondeling verkeer (tezamen: ‘het bestuurlijk verkeer’). De regels moeten in ieder geval bepalingen gericht op het versterken van de positie van de Friese taal binnen het werkgebied van het betreffende gemeenteorgaan bevatten (artikel 5, eerste lid, van de wet). Voor gemeenteorganen van gemeenten worden deze regels bij verordening vastgesteld. Daarnaast moeten de gemeenteorganen een beleidsplan over het gebruik van de Friese taal opstellen (artikel 5, tweede lid, van de wet).