Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

“Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Heerlen“

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling“Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Heerlen“
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpRegels m.b.t. inzameling en beheer van afvalstoffen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerlen/CVDR319362/CVDR319362_1.html
  2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2016-07-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2016Nieuwe regeling (tevens intrekking van Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerlen 2014)

18-10-2016

gmb-2016-146786

OBM-16000581

Tekst van de regeling

Intitulé

“Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Heerlen“

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerlen 2014.

 

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

1. Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 gevestigd te Heerlen, als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

2. Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening kunnen worden aangewezen:

a. de door Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 via aanbesteding verkregen onderaannemers voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de milieuparken;

b. de door Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 ingezette verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens voor onbepaalde termijn.

c. scholen en detailhandelaren belast met de inzameling van batterijen (KCA)

d. apotheken belast met de inzameling van geneesmiddelen en spuiten (KCA)

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Voor de omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen op grond van artikel

3, tweede lid, van de verordening wordt verwezen naar bijlage A

 

Artikel 4. Inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en

inzamelvoorzieningen aangewezen:

 

A. om als inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening aan te wijzen:

1. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval voor iedere gebruiker van een perceel behorende tot de categorie laagbouwwoningen en anderen niet gestapelde woningen in principe de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor huishoudelijk restafval aangewezen en de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor groente,- fruit-, en tuinafval aan te wijzen;

2 Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en /of groente-, fruit- en tuinafval voor gebruikers van een groep van percelen behorende tot de categorie hoogbouwwoningen en stapelbouwwoningen in principe de:

- hiertoe van gemeentewege geplaatste ondergrondse restafvalcontainer aan te wijzen;

- hiertoe van gemeentewege verstrekte gekenmerkte afvalzak aan te wijzen;

- hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor huishoudelijk restafval aangewezen en de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor groente,- fruit-, en tuinafval aan te wijzen;

3. Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en /of groente-, fruit- en tuinafval voor Heerlen-Centrum en Hoensbroek Centrum en bij uitzondering bij percelen waarbij geen ruimte is in principe de:

- hiertoe van gemeentewege geplaatste ondergrondse restafvalcontainer aan te wijzen;

- hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor huishoudelijk restafval aangewezen en/of de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) (140 of 240 liter) voor groente,- fruit-, en tuinafval aan te wijzen.

4. Voor de inzameling van verpakkingsglas (wit en bont) de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers (straatvoorzieningen) in de wijk of centra aan te wijzen;

5. Voor de inzameling van textiel de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers (straatvoorzieningen) in de wijk of centra aan te wijzen;

6. Voor de huis aan huis inzameling van boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel in principe de hiertoe van gemeentewege verstrekte BEST tas aan te wijzen;

7. Voor de inzameling van papier en karton de van gemeentewege geplaatste boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk of centra aan te wijzen;

8. Voor de inzameling van papier en karton voor iedere gebruiker van een perceel behorende tot de categorie laagbouwwoningen en anderen niet gestapelde woningen in principe de hiertoe van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) van 140 liter aan te wijzen;

9. Voor de inzameling van het verpakkingsafval (kunststof), metalen en drankkartons (PMD) de door Rd4 verstrekte afvalzakken aan te wijzen.

10. Voor alle in artikel 3 van de Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen genoemde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen de regionale milieuparken aan te wijzen. Hiervoor wordt verwezen naar de door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4“.

 

B. de ” beleidsregels toekennen inzamelmiddelen in de gemeente Heerlen” vast te stellen (zie bijlage B)

 

Artikel 5. Inzamelfrequentie van bepaalde categorieën huishoudelijk afval

Op grond van artikel 5, zesde lid, van de verordening kan het college nadere regels stellen omtrent

de inzamelfrequentie van bepaalde categorieën huishoudelijk afval.

1. Oud papier en karton

Oud papier en karton wordt tenminste 12 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens de frequentie en het ophaalschema als omschreven in de Rd4-Afvalwijzer die jaarlijks huis aan huis in de gemeente Heerlen wordt verspreid.

2. Boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel

Boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel wordt tenminste 6 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens de frequentie en het ophaalschema als omschreven in de Rd4-Afvalwijzer die jaarlijks huis aan huis in de gemeente Heerlen wordt verspreid.

3. Elektrische en elektronische apparatuur

Elektrische of elektronische apparatuur (voorheen wit-/bruingoed) wordt in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel.

4. Grof tuinafval

Grof tuinafval wordt, na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel, 3 maal in het voorjaar en 3 maal in het najaar afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de Rd4-Afvalwijzer die jaarlijks huis aan huis in de gemeente Heerlen wordt verspreid.

5. Kerstbomen

Kerstbomen worden 1 maal per jaar in januari afzonderlijk in de gehele gemeente (na)bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld volgens het ophaalschema als omschreven in de Rd4-Afvalwijzer die jaarlijks huis aan huis in de gemeente Heerlen wordt verspreid.

6. Grof huishoudelijk restafval en houtafval.

Grof huishoudelijk afval wordt afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel.

7. Kringloopgoederen

Kringloopgoederen worden afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel.

8. Verpakkingsafval (kunststof), metalen en drankkartons (PMD)

Het PMD wordt tenminste 26 maal per jaar afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld.

9. Metalen

Metalen worden afzonderlijk in de gehele gemeente bij elk perceel door Reinigingsdiensten Rd4 ingezameld op een overeengekomen datum binnen 1 maand na een daartoe strekkend verzoek (telefonische of digitale aanmelding) van de gebruiker van dit perceel.

 

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, tweede lid, kan het college de inzameldienst of andere inzamelaars aanwijzen aan wie op basis van het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ter inzameling aangeboden moeten worden:

1. de op grond van artikel 2, eerste lid aangewezen inzameldienst;

2. de op grond van artikel 2, tweede lid aangewezen inzamelaars.

 

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. Dat alleen minicontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval die zijn voorzien van een chip ter lediging mogen worden aangeboden.

b. Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton:

- dat het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton in een inzamelmiddel ordelijk dient te geschieden door plaatsing daarvan op de krachtens artikel 11, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Heerlen vastgestelde inzameldag:

- op de door de inzameldienst aangewezen locatie alsmede op de door de inzameldienst aangewezen wijze;

- waarbij de minicontainer(s) dienen gesloten te zijn;

- waarbij de inhoud van de minicontainer(s) zonder uitsteeksels in de minicontainer(s) dient te zijn gedaan;

- waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

- waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

- waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

- waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd dient te zijn;

- afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de inzamelmiddel zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit het inzamelmiddel te worden verwijderd;

c. Indien door de inzameldienst geen locatie alsmede aanbiedingswijze wordt aangewezen dient het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton in minicontainer(s) ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan op de krachtens artikel 11, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Heerlen vastgestelde inzameldag:

- op het voetpad, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg.

- waarbij de minicontainer(s) dienen gesloten te zijn;

- waarbij de inhoud van de minicontainer(s) zonder uitsteeksels in de minicontainer(s)dient te zijn gedaan;

- waarbij de huishoudelijke afvalstoffen op een zodanige wijze in de minicontainer(s) worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de minicontainer(s);

- waarbij de minicontainer(s) niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor (brand)gangen geplaatst mogen worden;

- waarbij geen losse of anderszins verpakte afvalstoffen op of naast de minicontainer(s) mogen worden aangeboden;

- waarbij de minicontainer(s) zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van de inzameldag van de openbare weg verwijderd dient te zijn;

d. Voor wat betreft de ordelijke overdracht van de gekenmerkte afvalzak(ken):

Het overdragen van huishoudelijk restafval in afvalzak(ken) moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op de vastgestelde inzameldag:

- de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

- de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

- bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.

e. Voor wat betreft de ordelijke overdracht van het verpakkingsafval (kunststof), metalen en drankkartons (PMD):

- de afvalzakken dienen gesloten te zijn;

- de gekenmerkte afvalzakken mogen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

- bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de afvalzak(ken) zonder uitsteeksels in de zakken zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken;

- de afvalzakken mogen niet aan de haken van de ondergrondse containers en/of op de traanplaat worden bevestigd of geplaatst.

f. Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieden van boeken, elektrische apparatuur, speelgoed en textiel:

- zo dicht mogelijk bij brievenbus op eigen terrein aanbieden, indien niet mogelijk dan zo dicht mogelijk bij eigen terrein aanbieden;

- de BEST tas mag niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in/voor brandgangen geplaatst worden;

- bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de inhoud van de BEST tas zonder uitsteeksels in de BEST tas zijn gepakt, zodanig dat zulks geen aanleiding kan geven tot verwonding of het scheuren van de zakken;

- er mogen geen spullen naast de BEST tas worden aangeboden.

2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor de wijze of overdracht van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

a. wijze van overdracht of aanbieding van minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton;

- dat het gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer(s) (inclusief eigen gewicht) niet zwaarder mag zijn dan 80 kilogram;

b. wijze van overdracht of aanbieding van gekenmerkte afvalzak:

- Dat de inhoud van de afvalzak niet zwaarder mag zijn dan 12 kg;

3. Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kan het wenselijk zijn om aanvullende regels te stellen omtrent het gebruik en reinigen van het inzamelmiddel ten behoeve van huishoudelijke afvalstoffen door de gebruiker van een perceel;

a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

b. de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

c. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

h. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

i. ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

j. Het is verboden een van gemeentewege verstrekte minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton anders te gebruiken dan het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld;

k. Schade door oneigenlijk gebruik komt voor rekening van de gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk afval restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton zijn geregistreerd;

l. De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton zijn geregistreerd, is verantwoordelijk voor het gebruik van de minicontainer(s) en de ordelijke staat hiervan;

m. De gebruiker van het perceel waarop de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton zijn geregistreerd moet bij verhuizing de op zijn perceel geregistreerde minicontainers bij het perceel achterlaten.

n. Het is, in het belang van een doelmatige verwijdering van de afvalstoffen vanuit de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval papier en karton alsmede in het belang van hygiëne, verboden de minicontainers voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton te vullen met afvalstoffen die van een zodanige samenstelling zijn dat deze onderling dan wel met andere stoffen een vaste massa kunnen gaan vormen dan wel dat de afvalstoffen in de minicontainer(s) blijven plakken;

o. De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval zijn geregistreerd, dient deze in belang van hygiëne regelmatig te reinigen;

p. Het is verboden de minicontainer(s) voor huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en papier en karton te vullen met losse vloeistoffen en heet materiaal;

q. De gebruiker van het perceel waarop de minicontainer(s) voor huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval is (zijn) geregistreerd mag in het inzamelmiddel voor gft-afval geen verpakkingsafval zakken deponeren.

4. Overwegende dat het wenselijk is om categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te wijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, zesde lid van de afvalstoffenverordening gemeente Heerlen ter inzameling kunnen worden aangeboden;

De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden zijn:

a. papier en karton

b. grof huishoudelijk restafval

c. kringloopgoederen

d. grof tuinafval

e. kerstbomen

f. houtafval

g. metalen

5. Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen zonder een inzamelmiddel als bedoeld in artikel 10, zesde lid, door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

a. dat oud papier en karton kan worden aangeboden op de krachtens artikel 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen vastgestelde inzameldag:

* waarbij het oud papier en karton, in geval het oud papier ’s ochtends en ’s middags wordt ingezameld uiterlijk om 07.00 uur dan wel indien ’s avonds wordt ingezameld uiterlijk om 17.30 uur, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg ter inzameling wordt aangeboden;

* waarbij het oud papier en karton goed wordt gebundeld dan wel in dozen wordt verpakt en wel zodanig dat verspreiding van het papier – door de wind – niet mogelijk is;

* waarbij het aangeboden oud papier en karton op een zodanige wijze wordt aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

* waarbij het aangeboden oud papier en karton niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst wordt;

* waarbij geen sprake mag zijn van vervuiling door andere afvalcomponenten welke in of bij het aangeboden oud papier of karton worden achtergelaten;

 

b. dat grof huishoudelijk restafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, vijfde lid heeft gedaan:

* waarbij het grof huishoudelijk restafval op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

* waarbij het aan te bieden grof huishoudelijk restafval – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op eigen terrein mag worden aangeboden.

c. dat kringloopgoederen kunnen worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, vijfde lid heeft gedaan:

* waarbij de kringloopgoederen op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

* waarbij de aan te bieden kringloopgoederen – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op het eigen terrein mag worden aangeboden.

d. dat grof tuinafval kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, vijfde lid heeft gedaan:

* waarbij het grof tuinafval op de inzameldag dag voor 07.00 uur op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg;

* waarbij het grof tuinafval goed wordt gebundeld en wel zodanig dat verspreiding van het grof tuinafval niet mogelijk is.

e. dat kerstbomen kunnen worden aangeboden op de krachtens artikel 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen vastgestelde inzameldag:

* waarbij de kerstbomen op de reguliere inzamelplaats (het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, voor 07.00 uur aan de kant van de rijweg) dienen te worden aangeboden;

* waarbij de kerstbomen niet in “groenstroken” of andere niet vanaf de rijbaan zichtbare plaatsen aangeboden mogen worden;

* waarbij de aangeboden kerstbomen geheel vrij van kerstversieringen dienen te zijn;

* waarbij de aangeboden kerstbomen geheel vrij dienen te zijn een eventuele pot of plastic verpakking om de stronk;

* waarbij de aangeboden kerstbomen op een zodanige wijze worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden;

* waarbij het aangeboden kerstbomen niet verkeershinderlijk, niet op inritten van derden of in dan wel voor door- of brandgangen geplaatst worden;

 

g. dat metalen kan worden aangeboden nadat de gebruiker van een perceel hiertoe aan de inzameldienst een strekkend verzoek (telefonisch of digitaal) als bedoeld in artikel 10, vijfde lid heeft gedaan:

* waarbij metalen op de afgesproken dag vanuit de woning (de gebruiker van een perceel dient dus aanwezig te zijn) ter inzameling dient te worden aangeboden;

* waarbij het aan te bieden metalen – ter voorkoming van zwerfafval - niet aan/op de rijweg noch op eigen terrein mag worden aangeboden.

6. Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen omtrent het maximale gewicht, de afmetingen en het volume van de huishoudelijke afvalstoffen welke zonder inzamelmiddel door de gebruiker van een perceel aangeboden kunnen worden als bedoeld in artikel 10, zesde lid, door de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden;

a. Dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden oud papier en karton niet zwaarder mag zijn dan 12 kilogram per bundel of doos;

b. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet meer mag zijn dan 1m3;

c. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval hanteerbaar moet zijn;

d. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kilo;

e. Het ter inzameling aangeboden grof huishoudelijk restafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

f. Dat het gewicht van de ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet zwaarder mag zijn dan 25 kilogram per bundel;

g. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet meer mag zijn dan 3m3;

h. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden grof tuinafval hanteerbaar moet zijn;

i. Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval niet langer mag zijn dan 150 cm;

j. Het ter inzameling aangeboden grof tuinafval geen takken mag bevatten die dikker zijn dan 10 cm in doorsnede, noch stammen, stronken en wortels;

k. De aangeboden kerstboom mag geen dikkere stam hebben dan 10 cm in doorsnede;

m.n. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden houtafval mag per bundel niet zwaarder zijn dan 25 kilo;

n. Het ter inzameling aangeboden houtafval mag niet langer zijn dan 150 cm;

o. De hoeveelheid ter inzameling aangeboden metalen per stuk niet meer mag zijn dan 50 kg;

p. Het ter inzameling aangeboden metalen niet langer mogen zijn dan 4 meter;

q. Het ter inzameling aangeboden metalen hanteerbaar moeten zijn voor 2 personen en mogen geen uitstekende delen bevatten.

7. Overwegende dat het wenselijk is om aanvullende regels te stellen aan de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden;

a. Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit en tuinafval:

Dat het overdragen of aanbieden van het huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval en in ondergrondse verzamelcontainer(s) ordelijk dient geschieden waarbij:

* door de gebruiker alleen afval in de daartoe volgens artikel 10 tweede lid van de afvalstoffenverordening gemeente Heerlen, opgestelde verzamelcontainer(s) mag worden gedeponeerd;

* geen afval op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

* de verzamelcontainer na gebruik goed afgesloten dient te worden.

* het afval in afgesloten zakken moet worden aangeboden.

b. Voor wat betreft de ordelijke overdacht of aanbieding van huishoudelijk afval in afvalvoorzieningen op wijkniveau (straatvoorzieningen voor papier en karton, textiel en glas):

dat het overdragen of aanbieden van het papier en karton, textiel en glas in een boven- of ondergrondse wijkvoorzieningen (straatvoorzieningen) dient te geschieden waarbij:

* alleen afvalcomponenten afzonderlijk in de daartoe, volgens artikel 9 tweede lid van de afvalstoffenverordening gemeente Heerlen, opgestelde verzamelcontainer(s) (herkenbaar via tekst) mag worden gedeponeerd;

• geen andere afvalcomponenten in de verzamelcontainer(s) mogen worden achtergelaten

• geen afval (inclusief de afvalcomponenten) op, naast of in de directe nabijheid van de verzamelcontainer(s) mag worden geplaatst, ook als deze vol is (zijn);

• verpakkingsglas op kleur gesorteerd dient te worden en in de hiervoor bestemde verzamelcontainer gedeponeerd dient te worden.

c. Voor wat betreft de ordelijke overdracht of aanbieding van huishoudelijk afval op de regionale milieuparken:

dat de onder artikel 3, eerste lid van de afvalstoffenverordening gemeente Heerlen genoemde afvalstoffen kunnen worden aangeboden op de regionale milieuparken overeenkomstig de in het “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van Reinigingsdiensten Rd4” genoemde voorwaarden.

 

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college stelt de volgende regels omtrent de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

a. Dat de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden aangegeven op de afvalstoffenrooster welke ieder jaar ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers van ieder perceel;

b. De aan te bieden afvalstoffen (glas, textiel, papier en karton) bij de straatvoorzieningen niet tussen 21.00 en 07.00 uur aangeboden mogen worden;

c. Dat de aan te bieden minicontainer(s) voor restafval, groente- tuin en fruit afval en papier en karton de dag voorafgaand aan de inzameldag na 20.00 uur mogen worden aangeboden, doch dienen uiterlijk voor 07.00 uur op de inzameldag aangeboden te zijn;

d. Dat de minicontainer(s) slechts eenmaal ter lediging op de aangewezen ledigingdag voor desbetreffende afvalstof aangeboden mogen worden;

e. De onder punt d gestelde bepaling is niet van toepassing op de minicontainers die in het kader van de klachtenroute van de reinigingsdiensten Rd4 alsnog ter lediging worden aangeboden;

f. Dat de minicontainers die alsnog op de niet voor de desbetreffende afvalstof aangewezen ledigingdag ter lediging worden aangeboden niet geledigd zullen worden;

g. Dat voor wat betreft de aanbiedingstijdstippen van huishoudelijke afvalstoffen op de regionale milieuparken verwezen naar het vastgestelde “Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op de milieuparken van de GR Reinigingsdiensten Rd4”.

 

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Het college kan volgens artikel 12 van de verordening nadere regels omtrent bijzondere gevallen

ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere

inzamelaars

 

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

1. Overwegende dat het wenselijk is om categorieën bedrijfsafvalstoffen aan te wijzen die door de inzameldienst worden ingezameld;

a. Restafval, welke in aard, hoeveelheid en samenstelling vergelijkbaar is met het huishoudelijk afval, als categorie bedrijfsafvalstoffen aan te wijzen die gelijktijdig met de inzameling van het huishoudelijk afval in Heerlen door de inzameldienst mag worden ingezameld.

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden,

dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde

regels.

 

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

1. Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

a. in Heerlen Centrum en Hoensbroek Centrum mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld op de door het college vastgestelde venstertijden;

b. de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

c. de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

 

Artikel 13. Intrekking oude verordening en invoeringsbesluit

Het “Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2011 gemeente Heerlen” in te trekken met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt.

 

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking

 

Artikel 15. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de

gemeente Heerlen”.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen van 18 oktober 2016.

 

 

 

 

 

 

de wnd. secretaris,

drs. D. Schipperheijn

burgemeester,

dhr. R.K.H. Krewinkel

BIJLAGE A Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen;

 

Overwegende dat het wenselijk is om krachtens artikel 3, tweede lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen, ter verduidelijking van de aard van de afvalstof c.q. hetgeen met de afvalstof bedoeld wordt, een omschrijving vast te stellen van de in artikel 3, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen genoemde huishoudelijke afvalstoffen;

 

Dat het, met het oog op het kunnen ingrijpen bij vervuiling van de fracties vanwege verkeerd aanbiedgedrag, van belang is om zulk een omschrijving vast te stellen;

 

a. Groente-,fruit- en tuinafval (gft)

 

Gft-afval is dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en apart wordt ingezameld (groente-, fruit- en tuinafval van een beperkte omvang dat het kan worden gecomposteerd).

 

Wel in de gft-container gaan o.a.

Niet in de gft-container gaan o.a.

Loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen

(Gekookte) Etensresten, incl. vlees- en visresten (bij voorkeur in krant verpakt ter voorkoming van stank)

Kaas en kaaskorsten

Eierschalen

Koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren

Plantaardige olie en gestold vet

Doppen van pinda’s en noten en pitten van vruchten

Snijbloemen en kamerplanten, aanhangende potgrond (alleen kleine hoeveelheden)

Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren

Mest van kleine huisdieren

Kattenbakkorrels met milieukeur

Gras, stro en bladeren

Klein snoeiafval en kort gemaakte takken, resten van tuinplanten

Een krantje gebruikt bij het schillen van aardappelen, maar geen grote hoeveelheden papier!

Kerstbomen, kleingemaakt (Géén dikkere stam te hebben dan 10 cm)

as uit asbak, barbecue en open haard

vogelkooizand

(volle)stofzuigerzakken

mensen, honden- en kattenharen

honden- en kattenpoep

luiers

melk- en vruchtensappakken

hout, stronken en dikke takken

zand, tuinaarde en turfmolm

bagger uit sloot of goot

kattenbakkorrels zonder milieukeur

kauwgom

kurk van wijnflessen

lucifers (afgebrand)

papier, glas, textiel

schelpen

vloeibare jus, vet en slaolie (niet plantaardig)

slachtafval

steekschuim (oasis)

plastic en pedaalemmerzakken

 

Slaolie zou theoretisch bij het gft-afval kunnen, want het is van organische oorsprong. Levert bij compostering geen problemen op maar omdat het vloeibaar is, kan het wel de container ernstig verontreinigen. Vloeibare olie dient derhalve in de oorspronkelijke verpakking aangeboden te worden bij het milieupark of in de supermarkten (gele vetrecycling containers). .

Kurk van wijnflessen mag niet bij het gft-afval omdat het slecht composteert.

Lucifers mogen niet bij het gft-afval omdat ze zijn behandeld met chemicaliën en niet bekend is welke stoffen na afbranden overblijven.

Mest van kleine huisdieren. Dierlijke mest mag bij het gft-afval als het om kleine huisdieren gaat. Mest van grotere huisdieren (paarden) wordt niet door alle verwerkers geaccepteerd, maar levert in principe geen problemen op bij de compostering.

Papier. Dit mag (in principe) niet bij het gft-afval, want het composteert slecht. Een uitzondering geldt voor een krantje op de bodem van de container, of de verpakking van vochtige of kleverige etensresten.

Steekschuim (beter bekend onder de merknaam Oasis) behoort niet tot het gft-afval. Het is geen natuurlijk materiaal en het composteert slecht.

 

b. Klein gevaarlijk afval (KGA of KCA):

 

Huishoudelijke producten

Uit het medicijnkastje

Batterijen

spaarlampen en energiezuinige lampen

tl-buizen

vloeibare gootsteenontstopper

lampenolie

petroleum

bestrijdingsmiddelen /insecticiden

medicijnen

kwikthermometers

injectienaalden

 

Doe-het-zelfproducten

Hobby

verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

verfproducten als terpentine, thinner, afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

kwikschakelaars (bijvoorbeeld niet-digitale verwarmingsthermostaten)

fotofixeermiddel

foto-ontwikkelaar

etsvloeistoffen als salpeterzuur en zwavelzuur

zoutzuur

 

Vervoer

 

accu's

benzine

motorolie, afgewerkte olie en remolie

oliefilters

 

 

c. Glas:

 

Wel in de glascontainer gaan o.a.

Niet in de glascontainer gaan o.a.

Alle eenmalige glasverpakkingen. Hieronder vallen:

alle flessen (kleine en grote)

alle potten (kleine en grote)

cosmetische artikelen verpakt in glas

lege glazen verpakkingen van geneesmiddelen (nog gedeeltelijk volle glazen verpakkingen moeten bij de apotheker ingeleverd worden

gebroken glazen servies

 

Gebroken ruiten / vlakglas

Glaskeramiek (ovenschalen)

Gloei- en spaarlampen

TL-lampen

Nagellakflesjes

Keramiek

Kristal

Spiegels

Niet-glas:

porselein

doppen

deksels

plastictasjes

verpakkingsafval, flessen

kurken

stenen kruiken

aardewerk

ondoorzichtig of melkglas

 

d. Oud papier en karton (droog, schoon en scheurbaar oud papier en karton):

 

Wel bij het oud papier gaan o.a.

Niet bij het oud papier gaan o.a.

Kranten

Papieren zakken

Reclamedrukwerk

Telefoongidsen

Tijdschriften

Computervellen

Cadeaupapier

Schrijfpapier

Papiersnippers (bijvoorbeeld ook goed versnipperde persoonlijke papieren, zoals bankafschriften e.d.

Eierdozen

Enveloppen (incl. vensterenveloppen)

Faxpapier

Golfkarton

Kartonnen dozen

Kartonnen en papieren verpakkingen (bijvoorbeeld doosjes van hagelslag, kartonnen sigarendoosjes, papieren (buiten-) verpakkingen van wasmiddelen, kartonnen verpakkingen van koekjes, papieren doosjes voor soep, pastaproducten, rijst e.d.)

Drankenkartons voor zuivel en frisdranken

Verpakkingen van vloeibare wasmiddelen en wasverzachter

Ordners en ringbanden (metalen klem/plastic kaft)

Geplastificeerd papier

Sanitair papier (papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, toiletpapier)

Verontreinigde papieren (papier tussen vleeswaren, koffiefilters)

Behang

Vinyl

Doorslagpapier

Foto’s

Piepschuim

Nat papier

 

 

e. Textiel

 

Wel bij het textiel gaan o.a.

Niet bij het textiel gaan o.a.

Alle draagbare en niet draagbare textiele producten, zoals:

Kleding

Lakens

Dekens

Grote lappen stof

Gordijnen

Handdoeken

Draagbaar schoeisel

Pluche speelgoed

Het aangeboden textiel moet schoon en droog zijn.

Niet draagbaar schoeisel

Vloerbedekking

Verontreinigd textiel b.v. met olieresten

 

f. Elektrische en elektronische apparatuur

 

Huishoudelijke producten die als zodanig zijn aangewezen in de AMVB besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (besluit van 6 juli 2004). De categorieën en producten zijn omschreven in artikel 1, lid 1, sub b, die verwijst naar bijlage IA en IB van de Europese richtlijn 2002/96/EG. De bedrijfsmatige producten die onder deze richtlijn zijn beschreven zijn geen onderdeel van dit uitvoeringsbesluit.

 

1. Grote huishoudelijke apparaten:

2. Kleine huishoudelijke apparaten (BEST TAS)

grote koelapparaten

koelkasten

diepvriezers

andere grote apparaten voor koeling, bewaring en opslag van voedsel

wasmachines

wasdrogers

vaatwasmachines

kooktoestellen

elektrische fornuizen

elektrische kookplaten

magnetrons

andere grote apparaten voor de bereiding en andere behandelingen van voedsel

elektrische verwarmingsapparatuur

elektrische radiatoren

andere grote toestellen voor de verwarming van kamers, bedden en zitmeubelen

elektrische ventilatoren

airconditioners

andere ventilatie-, afzuig- en airconditioningapparatuur

stofzuigers

rolvegers

andere schoonmaakapparaten

apparaten voor het naaien, breien en weven en andere textielbewerkingen

strijkijzers en andere apparaten voor het strijken en mangelen en andere verzorging van kleding

broodroosters

frituurpannen

koffiemolens

koffiezetmachines

apparatuur voor het openen of luchtdicht sluiten van recipiënten of verpakkingen

elektrische messen

tondeuses

haardrogers

elektrische tandenborstels

scheerapparaten

massage- en andere lichaamsverzorgingapparaten

klokken en andere uurwerken en apparatuur voor het meten, aangeven of registreren van tijd

weegschalen

3. IT-en telecommunicatieapparatuur (BEST TAS)

4. Consumentenapparatuur

Persoonlijk computergebruik:

personal computers (inclusief processor, muis, scherm en toetsenbord)

schootcomputers (inclusief processor, muis, scherm en toetsenbord)

notebookcomputers

notepadcomputers

printers

kopieerapparaten

elektrische en elektronische typemachines

zak- en bureaurekenmachines

andere producten en apparatuur voor het elektronisch verzamelen, opslaan, verwerken, presenteren of communiceren van informatie

faxapparaten

telefoons

munt- en kaarttelefoons

draadloze telefoons

cellulaire telefoons

antwoordapparaten

andere producten of apparatuur voor het overbrengen met telecommunicatie van geluid, beelden of andere informatie

 

 

radiotoestellen

televisietoestellen

videocamera's

videorecorders

hifirecorders

geluidsversterkers

muziekinstrumenten

andere producten of apparatuur voor het opnemen of weergeven van geluid of beelden, waaronder

signalen of andere technieken voor de verspreiding van beeld en geluid dan telecommunicatie

 

5. Elektrisch en elektronisch gereedschap

(uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)

6. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur

(BEST TAS)

boren, zagen, naaimachines

apparatuur voor het draaien, frezen, schuren, slijpen, zagen, snijden, afsnijden, boren, maken van gaten, ponsen, vouwen, buigen of dergelijke bewerkingen van hout, metaal en ander materiaal

gereedschap voor het klinken, spijkeren of schroeven, of het verwijderen van klinknagels spijkers en schroeven, of dergelijk gebruik

gereedschap voor het lassen, solderen of dergelijk gebruik

apparatuur voor het verstuiven, verspreiden, dispergeren of op andere wijze behandelen van vloeistoffen of gassen

gereedschap voor het maaien en andere tuinbezigheden

elektrische treinen en autoracebanen

handheld consoles voor videospellen

videospellen

fiets-, duik-, loop-, roeicomputers en dergelijke

sportapparatuur met elektrische of elektronische onderdelen

speelautomaten

 

7. Meet- en controle-instrumenten (BEST TAS)

 

rookmelders (ioniserende rookmelders niet toegestaan)

verwarmingsregelaars

thermostaten

meet-, weeg- en afstelapparaten voor huishoudens

 

 

g. Bouw- en sloopafval

 

Afvalstoffen die ongescheiden vrijkomen bij het door particuliere huishoudens verbouwen of renoveren van de eigen woning en/of andere bij de woning behorende gebouwen en bouwwerken, inclusief terreinverhardingen.

Bouw- en sloop afval afkomstig van activiteiten die doorgaans door bedrijven worden uitgevoerd vallen, ongeacht of die nu door een aannemer of in eigen beheer door de zelfklussende particulier worden uitgevoerd, onder de categorie bedrijfsafval en als zodanig buiten de werking van de afvalstoffenverordening en van dit besluit. Bij twijfelgevallen wordt verwezen naar onderstaande indicatieve lijst bouw- en sloopafval.

 

Product

Bouw- en sloopafval

Aanrechtblad

 

Autobanden

 

Autostoelen

 

Aquarium

 

Badkuip verpakkingsafval

 

Badkuip metaal

 

Bamboe (de plant)

 

Bamboe vlechtscherm

 

Betonnen parasolvoet

 

Bielzen

 

Binnendeur

 

Bulkzakken / big bags (leeg)

 

Bumper

 

Buitendeuren

 

Brommer (zonder brandstof)

 

Brommeronderdelen

 

Caravandelen

 

Cementkuip

 

CV-ketel

 

Dakleer

 

Dakgoten plastic

 

Dakgoten metaal

 

Douchebak

 

Douchedeur (glas/verpakkingsafval)

 

Drukvat CV metaal

 

Dubbelglas

 

Fiets

 

Fonteintje

 

Gaas schoon (zonder palen en groen)

 

Gaas overig (met b.v. palen)

 

Glas

 

Garage kanteldeuren

 

Gaskachel

 

Geïmpregneerd hout

 

Golfplaat pvc

 

Grasmaaier

 

Hooi

 

Huisvuilzakken met huishoudelijk afval

 

Isolatiemateriaal

 

Kano

 

Keukenkastje

 

Keukenblok

 

Keukentrap

 

Ladder

 

Landbouwplastic

 

Lambrisering

 

Laminaat

 

Marmer tafelblad

 

Meubels (heel laten)

 

Mest

 

Onderplaten tapijt

 

Paaltjes

 

Pallets

 

Parasolvoet (plastic/verpakkingsafval)

 

Parketvloer

 

Plavuizen

 

Piano

 

Plinten

 

Prikkeldraad

 

PVC-buizen

 

Radiatoren

 

Riet van dak

 

Regenpijpen

 

Verpakkingsafval schrootjes

 

Restant gipsplaten

 

Rolluiken

 

Schemerlampen

 

Spoelbak

 

Stortbak

 

Surfplank met toebehoren

 

TL-balk

 

Tuinhout

 

Tractorband

 

Vlechtschermen

 

Vlechtschermen geïmpregneerd

 

Vloerdelen

 

Voederzakken

 

Vijverfolie

 

Vijver (bak)

 

Wastafel

 

 

h. Verduurzaamd hout

 

Hout dat met een verduurzamingsmiddel is bewerkt (geïmpregneerd) ter bescherming tegen schimmels, micro-organismen en insecten.

Blank, geverfd of gelakt hout of verlijmd hout (planken, platen of balken) vallen hier niet onder.

 

i. Grof tuinafval

 

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud en/of verwijdering van particulier groen.

Niet tot grof tuinafval behoren: grote stronken en boomstammen, hout afkomstig van brandschade, spoorbielzen, geïmpregneerd of anderszins bewerkt hout, gft-afval, onkruid, gras, bladeren, aarde, balken, hout.

De scheidingsregel voor grof tuinafval is gericht op het composteerbare tuinafval dat te groot of te zwaar is om in de gft-container te worden aangeboden (o.a. dikkere takken met een grotere doorsnede dan 10 cm).

 

j. Asbest en asbesthoudend afval

 

Producten, materialen of restanten hiervan waarin asbest is verwerkt.

1. Asbesthoudende voorwerpen die tot huishoudelijk afval gerekend kunnen worden zijn o.a. asbest bloembakken, onderzetters, asbest (in totaal maximaal 35 m2), huishoudelijke apparaten waarin asbest is verwerkt, asbesthoudende vloerbedekking.

2. Asbesthoudende voorwerpen die in verband met de omvang en wijze waarop ze doorgaans vrijkomen (zie definitie grof huishoudelijk afval) niet tot huishoudelijk afval gerekend kunnen worden zijn o.a. asbestcementen wandplaten en -golfplaten, dakbedekking >35 m2.

De scheidingsregel voor asbest maakt vooral onderscheid naar de omvang van de afvalstroom. Met name de grote hoeveelheden vallen niet onder de zorgplicht van de gemeente.

 

k. Grof huishoudelijk restafval:

 

Huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om op de dezelfde wijze als andere huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden;

 

Uit huishouden afkomstige voorwerpen, apparaten etc. die al dan niet na een kleine reparatie weer opnieuw gebruikt kunnen worden kunnen worden betiteld als Kringloopgoederen.

 

l. Verpakkingsafval (kunststof), metalen en drankkartons (PMD)

 

• Plastic tasjes, tassen en broodzakken

• Pasta- en rijstzakken

• Snoepzakken

• Verpakking van vleeswaren en kaas

• Folies om tijdschriften en reclamefolders

• Blisters voor o.a. tandenborstels, snoeren, schroeven

• Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes

• Groente-, fruit-, en saladebakjes, patatbakjes

• Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs

• Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.

• Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise

• Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen

• Flacons voor bijv. shampoo, douchegel, badschuim en zeep

• Tubes voor bijv. gel, crème, bodylotion en tandpasta

• Flessen voor olie en azijn

• Flessen voor frisdrank, water en zuivel

• Potjes voor gel, medicijnen, vitamines

• Plantenpotten

 

Het volgende behoort niet tot het verpakkingsafval (kunststof)

 

• Andere plastic producten zoals harde plastics, tuinstoelen en speelgoed;

• Verpakkingen met inhoud

• Chemisch afval

• Piepschuim

• Chips-zakken en doordrukstrips

• Restafval, glas, papier, textiel en luiers.

 

m. Metalen verpakkingen

 

• Conservenblikken

• Frisdrankblikjes

• Aluminiumfolie

• Afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en yoghurtbekers

• Medicijnverpakkingen (volledig aluminium)

• Waxinelichtcupjes

• Bier- en frisdrankdopjes

• Slagroombussen

 

n. Drankkartons

 

• Drankpakken zoals appelsap, melk chocomel, Jus ‘d Orange

• Frisdrankpakken

• Vla- en Yoghurtpakken

• Melkpakken

• Kleine drinkpakjes

• Koffiemelkkartons

 

o. Huishoudelijk restafval :

 

Afval afkomstig uit particuliere huishoudens dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in dit besluit en dat voorts een dusdanige beperkte omvang heeft dat het in het hiervoor verstrekte inzamelmiddel kan worden aangeboden.

 

p. Metalen

 

Vaststelling van dit uitvoeringsbesluit brengt met zich mee dat afval, dat valt onder één van bovengenoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen, afzonderlijk aan de inzameldienst dient te worden aangeboden.

 

q. Boeken

 

Alle soorten boeken zolang ze maar niet kapot of vuil zijn.

 

r. Speelgoed

 

Al het speelgoed mits compleet en niet kapot.

 

De omschrijvingen onder a. tot en met o. zijn indicatief.

 

 

 

BIJLAGE B Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

 

 

Regels toekennen inzamelmiddelen in de gemeente Heerlen

 

Behorende bij uitvoeringsbesluit artikel 3 2e lid Afvalstoffenverordening gemeente Heerlen 2014

 

1. Inleiding

Het uitgangspunt is dat, daar waar mogelijk, bij alle huisaansluitingen waar afvalstoffenheffing wordt geheven, een minicontainer worden geplaatst voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en een minicontainer voor huishoudelijk gft-afval (standaardpakket). De burger kan hiervan afwijken door een keuze te maken voor een kleiner/groter volume container of voor meerdere containers mits dit is toegestaan volgens artikel 4 lid 2 van de afvalstoffenverordening. Eigenaren van bestaande of nieuwe woonobjecten dienen hiermee rekening te houden en ruimte te reserveren voor het plaatsen van deze inzamelmiddelen.

 

Daar waar door plaatsgebrek het plaatsen van één of meerdere minicontainers niet mogelijk is, kan voor het inzamelen van restafval in overleg met de eigenaar en gemeente gekozen worden voor ondergrondse verzamelcontainers of cocons of bij uitzondering voor het gebruik van gekenmerkte afvalzakken. Indien gekozen wordt voor afvalinzameling via ondergrondse inzamelsystemen geldt een eenmalige vaste bijdrage van de eigenaar per geplaatste ondergrondse container.

 

Daar waar de inzameling van restafval in verzamelcontainers of gekenmerkte huisvuilzakken plaatsvindt, vindt in principe geen separate gft-inzameling plaats. Wel bestaat de mogelijkheid om GFT in te zamelen door middel van een gezamenlijke minicontainer (140 of 240 liter).

 

2. Standaard toewijzing inzamelmiddelen bestaande situatie

2.1 Laagbouw

De inzameling hiervan gebeurt met behulp van minicontainers, één container voor restafval (240 of 140 liter) en één container voor GFT-afval (240 of 140 liter). Bij de bouwvergunningsaanvraag moet vermeld worden, welke ruimte op eigen terrein gereserveerd is voor het tijdelijk opslaan van afval in minicontainers (dit kan zowel in- als uitpandig) plaatsvinden.

Randvoorwaarden:

In de woning dient voldoende ruimte te zijn voor:

- een GFT-container;

- een restafval-container;

- mini container voor papier (niet verplicht).

 

2.2 Stapelbouw

Het uitgangspunt hier is hetzelfde als bij de laagbouw aansluitingen. Indien minicontainers niet geplaatst kunnen worden, moet gekeken worden naar uitpandige collectieve voorzieningen (zie bouwbesluit artikel 61a) of gekenmerkte afvalzak. Bij inzameling met behulp van ondergrondse verzamelcontainers zal rekening moeten worden gehouden met de bereikbaarheid van de inzamellocatie voor zowel het inzamelvoertuig als de medewerkers van Rd4 (gelijkvloers met laad/losplek). Hierbij wordt rekening gehouden met een maximale loopafstand van 75 meter van de woonlocatie. In uitzonderingsgevallen kan gekozen worden voor een loopafstand van 125 meter.

Voorkeursvolgorde:

1. opslag van afvalfracties in minicontainers

2. collectieve opslag van afvalfracties in ondergrondse voorziening die afsluitbaar is en toegankelijk is met een pasje

3. gekenmerkte afvalzak

 

2.3 Hoogbouw

De inzameling hiervan gebeurt met ondergrondse verzamelcontainer. Daarbij moet rekening worden gehouden met de bereikbaarheid van de inzamellocatie voor zowel het inzamelvoertuig als de medewerkers van Rd4 (gelijkvloers met laad/losplek).

Indien men niet kiest voor ondergrondse afvalcontainers dan bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor minicontainers of gekenmerkte afvalzak.

Voorkeursvolgorde:

1. collectieve opslag van afvalfracties in ondergrondse afvalvoorziening die afsluitbaar is en toegankelijk is met een pasje

2. opslag van afvalfracties in minicontainers

3. gekenmerkte afvalzak

 

3. Nieuwbouw en renovatie

Bij nieuwbouw en renovatie van stapelbouw- en hoogbouwwoningen geldt dat alleen ondergrondse inzamelvoorziening mogen worden geplaatst. Dat betekent dat geen inpandige voorzieningen worden toegestaan. Voor maximaal 25 aansluitingen kan een 2,5 m3 ondergrondse container worden geplaatst en voor ongeveer 60 aansluitingen kan een 5 m3 ondergrondse container worden geplaatst. Hierbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met een maximale loopafstand van 75 meter van de woonlocatie. In het uiterste geval kan deze afstand maximaal 125 meter zijn. De eigenaar (woningstichting of vereniging van eigenaren) moet een vaste eenmalige bijdrage betalen per geplaatste ondergrondse container.

 

4. Voorwaarden uitpandige collectieve voorzieningen

De aanleg van uitpandige voorzieningen is mogelijk, mits het een afsluitbare voorziening betreft van duurzaam materiaal, die alleen toegankelijk is voor de bewoners. Daarbij gelden bij de situering van deze voorziening de volgende voorwaarden:

- de voorziening ligt op maximaal 75 meter van de perceelsgrens van de woningen die er gebruik van maken;

- de voorziening ligt op maximaal 10 meter van de plaats waar de inzamelwagen kan komen; zonder achteruitsteken en keren. In bijzondere gevallen kan hiervan, bij wijze van uitzondering worden afgeweken;

- de bestrating moet geschikt zijn voor een inzamelvoertuig van 30 ton;

- de voorziening mag alleen toegankelijk zijn voor de bewoners waarvoor deze voorziening is aangewezen.

 

5. Financiële aspecten

Het uitgangspunt moet zijn dat de financiering bij nieuwbouw en renovatieprojecten volledig op het project moet plaatsvinden.

Bij bestaande bouw is de financiering als volgt:

- woningbouwvereniging/corporatie of vereniging van eigenaren betaalt de voorziening;

- de gemeente/Rd4 betaalt het registratiesysteem.

Dat houdt in dat de buitenbak en het plaatsen en aanpassen van omgeving voor rekening komt van woningbouwcorporatie en de kosten van de binnenbak voor rekening van de Rd4 of gemeente komt. Hierbij geldt een eenmalige bijdrage van de eigenaar (woningstichting of vereniging van eigenaren) per geplaatste ondergrondse container.

 

6. Afwijkende situaties

Locaties waar het gebruik van minicontainers, door obstakels of plaatsgebrek, niet mogelijk is zal door de gemeente een alternatief inzamelmiddel of inzamelvoorziening toegewezen worden.

Hierbij kan de opslag van afval, rekeninghoudend met de geldende regelgeving, zowel inpandig als uitpandig in boven- of ondergrondse afvalcontainers plaatsvinden.

De voorkeur gaat uit naar het gebruik van verzamelcontainers waarop meerdere huishoudens kunnen worden aangesloten. Deze verzamelcontainers worden op een centrale plaats opgesteld waar m.b.t. de loopafstand de landelijk geldende richtlijnen van toepassing zijn (maximale loopafstand van 75 meter), bij uitzondering mag de loopafstand 125 meter bedragen. Verzamelcontainers worden voorzien van een toegangscontrole- en registratiesysteem waarmee het aanbiedgedrag per adres geregistreerd wordt.

 

De ondergrondse verzamelcontainers hebben een inhoud van 2500 of 5000 liter. Voor het GFT-afval worden bij gebruik van verzamelcontainers geen voorzieningen getroffen.

 

De ledigingfrequentie van de verzamelcontainers is sterk afhankelijk van het aantal aansluitingen dat van de verzamelcontainer gebruik maken. In principe zullen deze 1 à 2 keer per week worden geledigd.

 

Indien het gebruik van minicontainers en ook het plaatsen van verzamelsystemen niet mogelijk is kan gekozen worden voor het alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een gekenmerkte huisvuilzak met een inhoud van 60 liter.

 

7. Criteria afwijkende situaties

Indien niet conflicterend met het nieuwe inzamelsysteem vindt de afvalinzameling plaats in de huidige inzamelmiddelen. Voor bestaande aansluitingen waar de in gebruik zijnde inzamelmiddelen niet geschikt zijn of bij nieuwe aansluitingen gelden voor het toekennen van inzamelmiddelen de onderstaande richtlijnen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- het afval per adres traceerbaar moet zijn

- een op adres toegewezen inzamelmiddel afgeschermd moet kunnen worden voor gebruik door derden.

 

Er wordt onderscheid gemaakt in de onderstaande woontypes:

Type 1 Flats en woningen met kelder of berging die groter is dan 4 m2 met als voorwaarde dat:

- deze ruimtes vrij toegankelijk zijn (geen obstakels of trappen)

- deze ruimtes niet rechtstreeks in verbinding staat met een centraal trappenhuis.

- deze ruimtes bereikbaar zijn via een gescheiden ingang (niet via de woning, voordeur)

 

Type 2 Flats zonder kelder, tuin, garage of berging. Flats en woningen waarbij de kelder, berging vrij toegankelijk is en groter dan 4m2 is maar waarbij deze in rechtstreekse verbinding met het trappenhuis staat.

 

Type 3 Woningen zonder kelder, tuin, garage of berging of woningen met een berging, kelder of tuin maar deze niet toegankelijk zijn voor minicontainers (geen gescheiden ingang, trappen of andere obstakels).

 

Type 4 Type 3 in een winkelgebied of waar geen verzamelcontainer staat of bij locaties waar het trottoir te smal is voor een mini cocon. Dit wil zeggen dat minimaal een breedte moet overblijven voor doorgang van rolstoelgebruikers (minimale breedte van 90 cm).

 

 

 

 

 

Alternatieven*

 

Mini containers

ondergrondse Restafval

Mini cocon

Gekenmerkte huisvuilzak

Voorkeursvolgorde

1

2

3

4

Type 1

X

 

 

 

Type 2

 

X

 

 

Type 3

 

X

X

 

Type 4

 

 

 

X