Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Algemene voorwaarden gebruik accommodaties gemeente Spijkenisse 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene voorwaarden gebruik accommodaties gemeente Spijkenisse 2014
CiteertitelAlgemene voorwaarden gebruik accommodaties gemeente Spijkenisse 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Deze regeling is op 20 januari 2015 geldend verklaard voor het hele grondgebied van de gemeente Nissewaard, zie Harmonisatiebesluit college van burgemeester en wethouders van Nissewaard (Gemeenteblad, 2015, 8245).

2. De tekst van de Algemene voorwaarden gebruik accommodaties gemeente Spijkenisse 2014 is op 5 februari 2015 gepubliceerd in het Gemeenteblad. (Gemeenteblad, 2015, 10486.).

3. De regeling is niet ondertekend. Voor de datum van ondertekening is de datum van ondertekening van het Harmonisatiebesluit college van burgemeester en wethouders van Nissewaard ingevuld.

4. De link die in de voetnoot bij 12. Bijzonder gebruik genoemd wordt is niet meer actief. In plaats hiervan is een link naar de nota aangebracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2015Nieuwe regeling

20-01-2015

Gemeenteblad, 2015, 10486

15.B.00017

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard heeft 20 januari 2015 de Algemene voorwaarden gebruik accommodaties gemeente Spijkenisse 2014 geldend verklaard voor het hele grond gebied van de gemeente Nissewaard (zie gemeenteblad nummer 8245).

 

 

Algemene voorwaarden gebruik accommodaties gemeente Spijkenisse 2014

De algemene voorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties maken integraal deel uit van het “contract”voor het gebruik van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties”.

1. Toelichting

 • a.

  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over de dienstverlener is hiermee bedoeld de gemeente Spijkenisse. Aanspreekpunt bij de gemeente is de afdeling Accommodaties.

 • b.

  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over de gebruiker is bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon met wie door de dienstverlener een contract tot het gebruik van het gereserveerde is aangegaan, alsmede de door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie toegelaten natuurlijke personen.

 • c.

  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over het in gebruik geven is bedoeld de zaal/zalen in een gemeentelijke accommodatie zoals omschreven in de overeenkomst met inbegrip van, voor zover aanwezig, bijbehorende kleed- en wasgelegenheid, toiletten en leiders- of scheidsrechtersruimten.

 • d.

  Met het personeel wordt bedoeld personeel in dienst van de gemeente en aldus met onderhoud en/of toezicht met betrekking tot het gereserveerde belast.

 • e.

  Met sleutelgebruik is bedoeld het gebruik van een ruimte in een gemeentelijke accommodatie waarbij geen gemeentelijke beheerder aanwezig is en de gebruiker via een van de dienstverlener verkregen sleutel toegang krijgt tot het gereserveerde.

 • f.

  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over het contract wordt bedoeld de bevestiging die de gemeente aan de gebruiker stuurt, hieronder mede begrepen wijzigingen van het contract. In deze bevestiging staan de NAW- gegevens ( Naam, Adres en Woonplaats gegevens) van de gebruiker en het debiteuren- en contractnummer. Het contract vermeldt verder de gegevens van de gereserveerde ruimte in de accommodatie, het aantal gereserveerde uren en het verschuldigde bedrag.

 • g.

  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over de datalijst wordt bedoeld de specificatie zoals die wordt gevoegd bij het contract. Naast de NAW–gegevens, het debiteuren- en het contractnummer vermeldt deze datalijst de datum of de data en bijbehorende uren die zijn gereserveerd. Deze data en bijbehorende uren gelden voor het lopende seizoen.

 • h.

  Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over de factuur wordt bedoeld de rekening waarmee de kosten voor het gereserveerde worden doorbelast. Hierop staan de NAW- gegevens, het debiteuren-, factuur- en het contractnummer.

2. Algemeen

 • a.

  Het gebruik maken van de accommodatie mag alleen plaatsvinden na vooraf gekregen schriftelijke toestemming (het zogenoemde contract) van de dienstverlener. Zonder deze toestemming is het gebruik niet toegestaan.

 • b.

  Gebruiker dient de accommodatie (met inbegrip van de faciliteiten) te gebruiken overeenkomstig haar doel: voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van de dienstverlener vereist.

 • c.

  Het contract tot gebruik wordt aangegaan voor maximaal één seizoen. Dit seizoen vangt aan op de eerste dag na de zomervakantie van de in Spijkenisse gelegen openbare basisscholen en eindigt op de laatste schooldag voor deze zomervakantie.

 • d.

  De dienstverlener stelt jaarlijks vast op welke (feest)dagen de gemeentelijke accommodaties het volgende seizoen niet kunnen worden gebruikt.

 • e.

  De overeenstemming tot gebruik van een gemeentelijke accommodatie (het contract) ontheft de gebruiker niet van de verplichting om vergunning, ontheffing en/of toestemming te verkrijgen van bij of krachtens de Winkeltijdenwet en/of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of enige in andere wet of verordening gestelde bepalingen. Indien blijkt dat door de gebruiker de benodigde vergunningen, ontheffingen of toestemmingen niet kunnen worden verkregen dan wel gewijzigd of ingetrokken worden, kan de dienstverlener daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden, noch zal dit aanleiding geven tot ontbinding of nietigverklaring van het contract.

 • f.

  De gebruiker mag het gereserveerde of een gedeelte daarvan niet onderverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

3. Toegang tot de accommodatie

Gebruiker/Dienstverlener

 • a.

  Voor het verkrijgen van toegang tot de accommodatie dient de gebruiker:

  • 1.

   zich te wenden tot het personeel;

  • 2.

   gebruik te maken van de verkregen sleutel(s) (sleutelgebruik).

 • b.

  De toegang kan door de dienstverlener worden geweigerd, indien en zo lang de gebruiker de vanwege het gebruik verschuldigde gelden niet heeft voldaan of zo lang geen bestuurslid of verantwoordelijke namens de gebruiker aanwezig is.

 • d.

  Bij sleutelgebruik is de gebruiker verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de accommodatie.

 • e.

  De sleutel(s) mag/mogen worden gebruikt gedurende de periode zoals vermeldt op het contract. Binnen één maand na afloop van die periode dien(t) de sleutel(s) weer bij de dienstverlener te worden ingeleverd.

 • f.

  Het is niet toegestaan de sleutel(s) van de accommodatie aan een derde door te geven en/of sleutels te laten bijmaken.

 • g.

  De gebruiker is ervoor verantwoordelijk, dat de verstrekte sleutel(s) van een accommodatie niet in het ongerede raakt (raken). Als de verstrekte sleutel(s) in het ongerede is (zijn) geraakt, dient hiervan aangifte bij de politie te worden gedaan. Op vertoon van het procesverbaal krijgt de gebruiker een nieuwe sleutel.

4. Medewerkers

 • a.

  Leden van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Spijkenisse, medewerkers van de gemeente Spijkenisse en door de gemeente Spijkenisse aangewezen bedrijven en personen hebben, mits dit uit hoofde van hun functie wenselijk/noodzakelijk is, altijd het recht om de accommodatie te betreden.

5. Gebruikstijden

 • a.

  De accommodatie mag niet eerder worden betreden en dient te worden verlaten op de in het contract aangegeven tijdstippen. Uitzondering daarop vormen de kleed- en wasruimten. Deze mogen gedurende 15 minuten vóór en 20 minuten ná de in het contract genoemde tijdstippen worden gebruikt.

 • b.

  Verlenging/uitloop van de gebruiktijd is alleen mogelijk indien de dienstverlener daar vooraf toestemming voor geeft.

 • c.

  De gebruiker dient tijdens de gebruikstijden door hem gebruikte materialen wederom in de daartoe bestemde ruimten op te bergen.

 • d.

  De dienstverlener heeft het recht om de overschrijdingen van de overeengekomen tijd bij de gebruiker in rekening te brengen.

6. Niet toegestaan

Het is de gebruiker, behoudens vooraf van de dienstverlener schriftelijk verkregen toestemming, niet toegestaan om:

 • a.

  Te roken of alcoholische consumpties te nuttigen in de sportzaal, inclusief tribune en kleed- en wasruimten.

 • b.

  In/voor de accommodatie entree te heffen, muziek ten gehore te (doen) brengen, collecten te houden of te doen houden

 • c.

  In de accommodatie reclame te (doen) bezigen.

 • d.

  In de accommodatie insignes, loten en dergelijke te verspreiden of te doen verspreiden.

 • e.

  In de accommodatie te kopen of te doen kopen, te venten of te doen venten.

 • f.

  De sportvloer te betreden met ander schoeisel dan zaalsportschoeisel. Het is tevens niet toegestaan de vloer te betreden met zaalsportschoenen die merkbaar vervuild zijn. Omwille van de hygiëne van de gebruikers is het niet toegestaan om op blote voeten de zaal te betreden. Het verkleden en verwisselen van schoeisel mag uitsluitend gebeuren in de daarvoor bestemde ruimten.

 • g.

  Met mannen en vrouwen gemeenschappelijk van één kleed- of wasruimte gebruik te maken.

 • h.

  Rijwielen, bromfietsen en motorrijtuigen te stallen buiten de daarvoor bestemde ruimten c.q. parkeervakken.

 • i.

  Dieren in de accommodatie mee te nemen.

 • j.

  Vlaggen of onderscheidingstekens, welke op enigerlei wijze uitdrukking geven van enig staatkundig streven in, op of aan de accommodatie te (doen) plaatsen

 • k.

  Iets aan de inrichting van een accommodatie, de verlichting, de verwarming en dergelijke te veranderen en/of opstallen, meubelen, voorwerpen en dergelijke in/op een accommodatie te plaatsen, tenzij hier door de dienstverlener toestemming voor is verleend. Bij overtreding van dit artikellid wordt de accommodatie op kosten van de gebruiker in de oude staat hersteld.

7. Begeleiding/toezicht door gebruiker

 • a.

  gebruiker is gehouden de accommodatie te gebruiken zoals het een goed gebruiker betaamt. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het naar het oordeel van de dienstverlener zorgen voor voldoende toezicht in, bij of op de accommodatie om een ordelijk gebruik te waarborgen. Ook dient de gebruiker bij ieder gebruik voor voldoende deskundige leiding te zorgen ten einde een verantwoord gebruik zeker te stellen. De verantwoording hiertoe berust volledig bij de gebruiker. De dienstverlener kan van de gebruiker het tonen van vereiste kwalificaties verlangen.

 • b.

  In of op de door de gebruiker gereserveerde ruimte(n) mogen geen andere personen worden toegelaten dan de gebruikers voor wie de gebruiker de ruimte heeft gereserveerd en degenen die met leiding en/of toezicht zijn belast.

 • c.

  In geval van sleutelgebruik is de gebruiker tevens verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers van de accommodatie. De gebruiker zorgt bij calamiteiten voor een adequate ontruiming van de accommodatie en neemt daartoe tijdig kennis van het ontruimingsplan.

 • d.

  De gebruiker c.q. een door de dienstverlener aangewezen verantwoordelijke verlaat de accommodatie pas nadat alle gebruikers de accommodatie hebben verlaten, en draagt (zo nodig) zorg voor (controle op) het afsluiten van water, elektra, deuren en/of hekken.

 • e.

  Uit of van de accommodatie moeten door de gebruiker worden verwijderd personen, die aanstoot geven, de orde verstoren of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen en/of personen die handelen in strijd met één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel de aanwijzingen van het personeel niet opvolgen.

 • f.

  Indien de gebruiker hiertoe niet overgaat, zal het personeel overgaan tot verwijdering van de personen zoals genoemd onder lid e uit de accommodatie en het ontzeggen van de toegang tot de accommodatie. Deze ontzegging van de toegang kan definitief zijn of voor een door of namens de dienstverlener of het openbaar gezag te bepalen periode.

8. Nooduitgangen

 • a.

  De nooduitgangen dienen obstakelvrij bereikbaar te zijn. De gebruiker is bij sleutelgebruik verplicht voor aanvang van het gebruik te controleren of dit daadwerkelijk het geval is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dienen eventuele obstakels verwijderd te worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, dan moet daarvan meteen melding worden gemaakt bij de dienstverlener. Zolang de nooduitgang niet obstakelvrij is, mag géén gebruik worden gemaakt van de sportaccommodatie. Gebruiker dient er eveneens op toe te zien dat de nooduitgangen ook niet aan de buitenzijde worden geblokkeerd.

9. Schoonmaken

 • a.

  De dienstverlener is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de accommodatie. Afhankelijk van het tijdstip waarop van de accommodatie gebruik wordt gemaakt kan het voorkomen dat de accommodatie niet geheel schoon meer is.

 • b.

  Indien de gebruiker zorgt voor vervuiling van de accommodatie dat “normaal gebruik” te boven gaat, kan de dienstverlener de kosten van het schoonmaken daarvan op de gebruiker verhalen.

 • c.

  Voor gebruik van de accommodatie geldt dat alle in het pand aanwezige ruimten schoon worden achtergelaten.

10. Inventaris

 • a.

  Behalve met schriftelijke voorafgaande toestemming van de dienstverlener is het plaatsen en opslaan van materiaal van de gebruiker niet toegestaan. Een eventuele toestemming van de dienstverlener laat onverlet dat het risico voor het plaatsen en opslaan van dit materiaal volledig bij de gebruiker ligt. De dienstverlener aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook valt deze inventaris niet onder de opstalverzekering van de dienstverlener.

 • b.

  De gebruiker is verplicht bij opzegging van het gebruik van de accommodatie de toestellen en materialen die in of bij de accommodatie zijn opgeslagen en die eigendom zijn van de gebruiker, te verwijderen.

 • c.

  Indien niet wordt voldaan aan het gestelde onder b., zal deze verwijdering door de dienstverlener op kosten van de gebruiker plaatsvinden.

 • d.

  Bij het gebruiken, verplaatsen en opbergen van toestellen moet uiterste voorzichtigheid in acht worden genomen. Toestellen en materialen mogen alleen worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn bestemd en moeten na gebruik in dezelfde staat/ruimte worden achtergelaten en opgeborgen als waarin zij zijn aangetroffen.

 • e.

  Het trekken van lijnen en het schrijven op muren, vloeren en toestellen is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurd zal verwijdering op kosten van de gebruiker plaats vinden.

11. Vloerbelasting

 • a.

  Bij activiteiten die wegens te grote vloerbelasting niet rechtstreeks plaats kunnen vinden op de sportvloer, wordt gebruik van de zogenaamde afdekvloer door de dienstverlener verplicht gesteld.

 • b.

  Indien de accommodatie beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten waarbij beschadiging of vervuiling van de sportvloer een mogelijkheid is, dient de vloer te worden voorzien van een afdekvloer.

12. Bijzonder gebruik

 • a.

  Het gebruik van de accommodatie voor evenementen, waarvan de aard niet overeenkomt met het normale gebruik van de accommodatie of evenementen die commercieel zijn, is alleen mogelijk na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

 • b.

  Bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn in beginsel niet toegestaan.

 • c.

  (On)mogelijkheden voor bijzonder gebruik zijn terug te vinden in de Nota Evenementen in binnensportaccommodaties 1.

  _________

  1 De nota evenementen in binnensportaccommodaties staat op www.spijkenisse.nl/sportaccommodaties.

13. Tarieven

 • a.

  Voor het gebruik van een ruimte in een gemeentelijke accommodatie is de gebruiker een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding is door het college van burgemeester en wethouders in een tariefreglement opgenomen en gepubliceerd.

 • b.

  Naast de vergoeding kan de dienstverlener –na afstemming met de gebruiker, – aan de gebruiker kosten doorberekenen voor het gebruiksklaar maken en/of opruimen van de accommodatie, dan wel voor verdere, aanvullende dienstverlening.

 • c.

  De gebruiker dient de vergoeding en eventuele andere, als gevolg van de dienstverleningsovereenkomst verschuldigde bedragen te voldoen overeenkomstig de aanwijzingen op de factuur.

 • d.

  Bij niet tijdige betaling door of namens de gebruiker van de in het vorige lid bedoelde bedragen kan de dienstverlener het gebruik automatisch en zonder ingebrekestelling beëindigen, onverminderd de verplichting van de gebruiker tot betaling van de verschuldigde vergoeding en andere kosten.

 • e.

  De vergoeding is ook volledig verschuldigd wanneer de accommodatie tijdens de toegewezen gebruikstijden geheel of gedeeltelijk niet door de gebruiker wordt gebruikt, behoudens annulering conform artikel 17.

14. Aanvragen van gebruik accommodatie

 • a.

  Aanvragen tijdens het lopende seizoen kunnen zowel digitaal via de gemeentelijke website of per e-mail via het Servicepunt.

 • b.

  Een aanvraag conform lid a. wordt binnen drie werkdagen behandeld.

15. Seizoensplanning

Aanvragen voor het nieuwe seizoen geschieden volgens de volgende procedure:

 • a.

  Alle huidige gebruikers ontvangen in februari een uitnodiging voor het nieuwe seizoen.

 • b.

  In mei worden alle aanvragen gedigitaliseerd en in een verhuurschema geplaatst.

 • c.

  Voor de vastgestelde zomersluiting vindt overleg plaats met alle gebruikers die een aanvraag hebben ingediend.

 • d.

  Voor de vastgestelde zomersluiting wordt overgegaan tot een vastgesteld seizoensprogramma voor het nieuwe seizoen.

 • e.

  Gebruikers die later dan de door de dienstverlener gestelde sluitingsdatum de aanvraag indienen worden niet meegenomen in bovenstaande procedure.

16. Annuleren

Gebruiker kan het contract geheel of gedeeltelijk annuleren. Deze annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Daarbij geldt het volgende:

 • a.

  Bij een annulering binnen vier weken van de gereserveerde datum wordt 100% van de gebruiksvergoeding in rekening gebracht, wanneer een annulering tussen vier en acht weken voor de gereserveerde datum plaatsvindt wordt 25% van de gebruiksvergoeding in rekening gebracht. Een reservering kan acht weken voor de gereserveerde datum kosteloos worden geannuleerd.

 • b.

  Indien de annulering is geaccepteerd, kan de gebruiker geen enkel recht op de accommodatie doen gelden.

17. Beëindiging contract

De overeenkomst is/wordt beëindigd in de volgende gevallen:

 • a.

  Indien de gebruiktijd zoals opgenomen in het contract is verstreken.

 • b.

  In geval van annulering zoals in artikel 17 beschreven.

 • c.

  Indien de dienstverlener, rekening houdend met alle daarbij betrokken belangen en na overleg met de gebruiker, het gebruik van de accommodatie al dan niet tijdelijk aan de gebruiker onttrekt en het gebruik aan anderen afstaat vanwege belangen die prevaleren boven de belangen van de gebruiker. Als van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, dan is de gebruiker aan wie de accommodatie is onttrokken gedurende de onttrekking van zijn verplichtingen jegens het gebruik ontheven. Indien en voor zover blijkt dat een gebruiker als gevolg van de toepassing van dit artikel schade lijdt of zal lijden welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kan de dienstverlener op verzoek van de gebruiker een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toekennen.

 • d.

  Bij gebreke van stipte betaling van de vergoeding voor het gebruik, zoals aangegeven in het contract, alsmede bij het niet of onvoldoende nakomen van de algemene of nadere voorwaarden door de gebruiker.

18. Schade en onderhoud

 • a.

  Van tijdens het gebruik ontstane defecten of beschadigingen aan de accommodatie met inbegrip van de inventaris dient de gebruiker onmiddellijk kennis te geven aan het personeel.

 • b.

  Indien de dienstverlener na het gebruik door de gebruikerschade constateert, die niet bij hem is gemeld, zal de dienstverlener de laatste gebruiker aanspreken voor de schade, tenzij deze kan aantonen dat de schade redelijkerwijs niet tijdens zijn gebruik kan zijn ontstaan.

 • c.

  De dienstverlener draagt zorg voor herstel van de schade. de gebruiker dient de kosten van herstel op eerste aanzegging aan de dienstverlener te vergoeden.

 • d.

  De dienstverlener heeft het recht de accommodatie tijdelijk voor gebruik te sluiten, indien onvermijdelijke, geen uitstel gedogende werkzaamheden zulks noodzakelijk maken. De dienstverlener zal hierbij zoveel mogelijk rekening trachten te houden met reeds vastgelegde reserveringen en in overleg met de betrokken gebruikers zoeken naar alternatieven via verschuiving in tijden of het aanbieden van vervangende accommodatie. Indien dit niet mogelijk is, heeft de gebruiker recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de gebruikersvergoeding.

 • e.

  De dienstverlener heeft het recht al die maatregelen te nemen welke zij met het oog op het behoud en de toestand van de accommodatie nodig oordeelt.

19. Aansprakelijkheid

 • a.

  De dienstverlener is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een deugdelijke en functionele accommodatie.

 • b.

  De gebruiker zal geen aanspraken kunnen doen gelden op enige vergoeding van het uit het gebruik van de accommodatie voortvloeiende schade als gevolg van letsel, beschadiging of vermissing van goederen.

 • c.

  De gebruiker zal de dienstverlener tevens vrijwaren voor aanspraken van derden jegens de dienstverlener betreffende vanuit het gebruik van de accommodatie voortvloeiende schade als gevolg van onder andere letsel, beschadiging, vermissing van goederen of verwijdering uit de accommodatie.

 • d.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor alle door of vanwege hem toegelaten personen en goederen, die zich in de accommodatie bevinden en hij is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de accommodatie en de hem ter beschikking gestelde attributen.

 • e.

  Het oordeel van de dienstverlener omtrent de veroorzaker en de hoogte van de schade is voor de gebruiker bindend behoudens tegenbewijs.

20. Slotbepalingen

 • a.

  Gebruiker wordt bij het aangaan van het contract geacht bekend te zijn met de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

 • b.

  De dienstverlener behoudt zich het recht voor nadere voorwaarden te stellen of van de algemene voorwaarden af te wijken.

 • c.

  In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist de dienstverlener.

 • d.

  De algemene voorwaarden dienen te worden aangehaald als “algemene voorwaarden gebruik accommodaties gemeente Spijkenisse 2014”.

 • e.

  Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2014.