Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent laadpunten voor elektrische auto's Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent laadpunten voor elektrische auto's Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Nissewaard
CiteertitelBeleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenLocatie kaart Oudenhoorn Locatie kaart Geervliet, Heenvliet en Abbenbroek Locatie kaart Spijkenisse Oost en Hekelingen Locatiekaart Spijkenisse West Lokatie kaart Spijkenisse Noord Lokatie kaart Zuidland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Spijkenisse en de Beleidsregels elektrische oplaadpunten Bernisse.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12 Besluit administratieve bepaling en inzake het wegverkeer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2016nieuwe regeling

01-11-2016

Gemeenteblad 2016, 169370

16ID042504

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw);

 

besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

 

Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Nissewaard.

 

Begripsbepalingen

 

Aanvraag:

Een door de Gebruiker ingediend digitaal verzoek, dat dient te voldoen aan door het College bepaalde voorwaarden, tot plaatsing van een Laadpaal.

Aanvrager:

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een verzoek bij het College indient voor het plaatsen van een Laadpaal.

College:

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard.

Elektrische voertuigen:

Een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat bij de RDW staat geregistreerd als een auto en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig, hierna ook te noemen elektrische auto.

Gebruiker:

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het bezit van een elektrische auto en een laadpas die op een Oplaadlocatie zijn of haar elektrische auto wil opladen.

Marktpartij:

Een private partij die op verzoek van de beoogde Gebruiker het Oplaadpunt realiseert.

Laadpaal:

Openbare voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een elektrische auto kan worden opgeladen; een Laadpaal kan één of meer oplaadpunten bevatten; de benodigde laadkabel maakt geen deel uit van de Laadpaal.

Locatiekaart:

Een binnen de gemeente aanwezige kaart waarop de potentiële locaties van de Laadpalen zijn aangewezen.

Oplaadlocatie:

Locatie in de Openbare ruimte waar een Laadpaal en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s aanwezig zijn.

Oplaadpunt:

Een op de Laadpaal aanwezige voorziening waarmee de Gebruiker zijn Elektrische voertuig van stroom kan voorzien.

Openbare ruimte:

De publieke buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is.

 

Uitsluitingen

Artikel 1 Parkeergelegenheid op eigen terrein

Voor zover er een mogelijkheid is om te parkeren op eigen terrein wordt geen medewerking verleend aan de oprichting van een parkeerplaats met Laadpaal in de Openbare ruimte. Wanneer Aanvrager in het bezit is van een garagebox, maar kan aantonen dat de elektrische auto door zijn afmeting niet in de garagebox past, kan een uitzondering worden gemaakt op deze regel.

Artikel 2 Parkeerplaats in (parkeer)garage / particuliere appartementencomplexen / binnenterreinen

Voor zover een Gebruiker de beschikking heeft of kan hebben over een parkeerplaats, behorende bij de woning, in een parkeergarage onder of nabij de woning of een binnenterrein of soortgelijke omstandigheden, wordt geen medewerking verleend aan het inrichten van een oplaadlocatie in de Openbare ruimte.

Artikel 3. Gebieden met betaald- en vergunninghouder parkeren

In de gebieden in Nissewaard waar van gemeentewege betaald- of vergunningparkeren is ingesteld, wordt geen medewerking verleend aan het inrichten van een Oplaadpunt in de Openbare ruimte, tenzij de Aanvrager parkeervergunninghouder is of hiervoor in aanmerking komt in dit gebied.

Voorwaarden

Artikel 4. Inwoner van Nissewaard of werkzaam in Nissewaard

De Gebruiker dient ingeschreven te zijn als inwoner van Nissewaard in de Basisregistratie personen of dient aantoonbaar 18 uur of meer per week werkzaam te zijn in de gemeente Nissewaard.

Artikel 5. Tenaamstelling voertuig

Het Elektrisch voertuig waarvoor de Oplaadlocatie gerealiseerd wordt dient aantoonbaar eigendom te zijn van de Gebruiker of aantoonbaar geleased te worden door de Gebruiker.

Artikel 6. Openbaarheid

Er wordt enkel toestemming verleend voor Laadpalen die voor een ieder toegankelijk zijn en worden gehouden. De te plaatsen Laadpalen dienen geschikt te zijn voor openbaar gebruik.

Artikel 7. Eén oplaadlocatie per gebruiker

Per Gebruiker kan maximaal één Oplaadlocatie in de Openbare ruimte worden aangevraagd.

Artikel 8. Nabijheid van andere Laadpaal

Aan een verzoek wordt geen medewerking verleend als er binnen een straal van 250 meter een andere Laadpaal aanwezig is. De gemeente Nissewaard kan overwegen van deze regel af te wijken indien de bestaande Laadpaal een hoge bezettingsgraad kent.

Artikel 9. Twee parkeervakken per laadpaal

In principe worden, indien de te plaatsen Laadpaal beschikt over meer dan één Oplaadpunt, per Oplaadlocatie twee parkeervakken ingericht voor het elektrisch laden. Uitzondering hierop zijn gebieden met een hogere parkeerdruk dan 80%. In deze gebieden zal gestart worden met de inrichting van één parkeervak.

Procedure

Artikel 10. Aanvraag

De Gebruiker dient een digitale aanvraag in bij de gemeente voor het realiseren van de gewenste Laadpaal. De gemeente gaat over tot realisering wanneer daartoe een Aanvraag wordt ingediend en de Aanvraag aan de genoemde voorwaarden voldoet.

Artikel 11. Locatiebepaling

Door de gemeente wordt de ingediende Aanvraag beoordeeld. De gemeente heeft een Locatiekaart opgesteld waarop vooraf alle potentiële Oplaadlocaties zijn aangewezen. Naar aanleiding van een Aanvraag zal de dichtstbijzijnde of meest logische Oplaadlocatie van de kaart worden aangewezen als in te richten Oplaadlocatie. De gemeente bepaalt de definitieve Oplaadlocatie.

Artikel 12. Besluit

Aan de hand van het in het vorige artikel genoemde beoordeling neemt de gemeente een verkeersbesluit voor het aanwijzen van de Oplaadlocatie. Voor dit besluit worden de binnen de gemeente geldende procedurevoorschriften gehanteerd.

Artikel 13. Technische realisering

Nadat het verkeersbesluit is genomen vindt er een technisch afstemmingsoverleg plaats tussen de gemeente en de Marktpartij. De Marktpartij dient voor de werkzaamheden een KLIC-melding te doen.

Slotbepalingen

Artikel 14. Leges

Overeenkomstig de Legesverordening van de gemeente Nissewaard heft de gemeente bij de plaatsing van Laadpalen geen leges voor het te nemen verkeersbesluit en de inrichting van de Oplaadlocaties (bebording en belijning).

Artikel 15. Afwijzingsmogelijkheid bij hoge parkeerdruk

Het College kan in afwijking van de voornoemde beleidsregels besluiten een aanvraag af te wijzen indien de parkeerdruk in de omgeving van een aangevraagde Oplaadlocatie dusdanig hoog is dat het realiseren van een Oplaadlocatie niet wenselijk wordt geacht.

Artikel 16 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Spijkenisse, vastgesteld op 22 januari 2013 en de Beleidsregels elektrische oplaadpunten Bernisse, vastgesteld op 15 oktober 2013, worden ingetrokken.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 2 november 2016.

Artikel 18 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto’s Nissewaard.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 1 november 2016.

De secretaris,

     

M.L.M. Weerts

 

De burgemeester,

     

M. Salet

Bijlage 1 Locatie kaart Oudenhoorn

Locatie kaart Oudenhoorn

 

Bijlage 2 Locatie kaart Geervliet, Heenvliet en Abbenbroek

Locatie kaart Geervliet, Heenvliet en Abbenbroek

Bijlage 3 Locatie kaart Spijkenisse Oost en Hekelingen

Locatie kaart Spijkenisse Oost en Hekelingen

Bijlage 4 Locatiekaart Spijkenisse West

Locatiekaart Spijkenisse West

Bijlage 5 Lokatie kaart Spijkenisse Noord

Lokatie kaart Spijkenisse Noord

Bijlage 6 Lokatie kaart Zuidland

Lokatie kaart Zuidland

Algemene toelichting Beleidsuitgangspunten elektrische oplaadpunten Nissewaard

Algemene toelichting

 

1. Inleiding

 

Elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit, is stil en is duurzaam. Verder draagt de ontwikkeling van elektrisch vervoer bij aan de versterking van de economische positie en aan de energievoorzieningszekerheid.

 

Voor de introductie van elektrisch vervoer zijn oplaadpunten noodzakelijk. De aanschaf van een elektrische auto wordt immers pas interessant indien gebruikers verzekerd zijn van een oplaadpunt in de directe omgeving.

Inwoners die beschikken over een eigen oprit of parkeergarage kunnen op eigen terrein een laadfaciliteit realiseren. Om het ook voor de bewoners die hier niet over beschikken mogelijk te maken om een laadmogelijkheid dichtbij de woning te realiseren wil de gemeente Nissewaard de mogelijkheid bieden om een laadpaal bij een openbare parkeerplaats te plaatsen.

 

 2. Regels

 

Het eerste uitgangspunt is dat inwoners bij de aanschaf van een elektrische auto het eigen terrein gebruiken voor het realiseren van een laadvoorziening. In bepaalde gevallen is het mogelijk om met een laadsnoer vanuit de woning een elektrische auto op te laden op een openbare parkeerplaats. Hiervoor gelden de regels van het ‘APV Aanwijzingsbesluit en nadere regels opladen elektrische auto’s in de openbare ruimte vanuit eigen voorziening’.

 

Door onder voorwaarden plaatsing van oplaadpalen in de openbare ruimte te faciliteren wil de gemeente Nissewaard het ook voor inwoners die niet beschikken over een eigen parkeerplek mogelijk maken in de buurt elektrisch op te laden.

 

De plaatsing wordt alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de volgende gestelde voorwaarden:

 • -

  Er is geen gelegenheid om op eigen terrein een oplaad voorziening te realiseren;

 • -

  er dient binnen een straal van 250 meter nog geen laadpunt beschikbaar te zijn;

 • -

  men dient inwoner te zijn van Nissewaard of meer dan 18 uur per week werkzaam te zijn in Nissewaard;

 • -

  men ten minste 10.000 kilometer per jaar met de elektrische auto dient te rijden;

 • -

  men dient in het bezit te zijn van elektrische auto of deze te leasen;

 • -

  het oplaadpunt dient openbaar gebruikt te kunnen worden;

 • -

  er wordt maximaal één oplaadpunt per gebruiker toegekend;

 

Om te voorkomen dat een warboel van elektrische oplaadpunten binnen de gemeente ontstaat heeft de gemeente Nissewaard een plankaart opgesteld met alle potentiële locaties voor elektrische oplaadpunten. Bij een aanvraag zal gekeken worden naar de meeste logische locatie op de plankaart, voor het inrichten van die locatie wordt een verkeersbesluit genomen.

 

Bij het toestaan van elektrische laadpalen in de openbare ruimte is het belangrijk dat alleen palen worden geplaatst van een bekende exploitant waar afspraken mee zijn gemaakt omtrent aansprakelijkheid en beheer. Exploitanten waarbij dit niet het geval is worden daarom uitgesloten van de mogelijkheid tot plaatsing.

 

3. Juridisch kader

 

In het kader van Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) kan de gemeente verkeersbesluiten nemen op wegen, die niet onder het beheer van het Rijk, de Provincie of Waterschap vallen en gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen.

Binnen de gemeente Nissewaard is het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

 

Door het gebruik van verkeersbord E04 met onderbord is handhaving op basis van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV artikel 24) mogelijk. Als uitgangspunt geldt hierbij dat oplaadvakken alleen gebruikt mogen worden door elektrische auto’s en alleen als de stekker in het oplaadpunt zit.