Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar
CiteertitelBesluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201901-01-2020bijlage 1, artikel 1

17-12-2019

gmb-2019-314622

Z/19/038560
27-04-201822-02-201825-12-2019onderdeel 1

27-03-2018

gmb-2018-83147

Z/18/019365
18-04-201801-01-201827-04-2018onderdelen 1 en 2

27-04-2018

gmb-2018-74195

Z/18/019365
01-01-201818-04-2018nieuwe regeling

10-10-2017

gmb-2017-219261

Z/17/13813/43743

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

 

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet,

 

Besluit:

 

  • 1.

    De door het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie vastgestelde arbeidsvoorwaarden, neergelegd in het CAR-UWO en overige rechtspositionele regelingen, zoals vermeld in tabel 1 van Bijlage I, te bekrachtigen en die van toepassing te laten zijn voor het personeel van de gemeente, niet zijnde griffier of medewerker van de griffie.

  • 2.

    Het sociaal statuut, zoals dat is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde te bekrachtigen en die van toepassing te laten zijn voor het personeel van de gemeente, niet zijnde griffier of medewerker van de griffie.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Burgemeester en wethouders, voornoemd

De secretaris,

H.I.P. Oppatja

De burgemeester,

Ch.B. Aptroot

Bijlage I behorende bij het Besluit rechtspositie gemeentepersoneel Wassenaar

 

Tabel 1

Van overeenkomstige toepassing verklaarde door het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde vastgestelde of gewijzigde rechtspositionele regelingen

 

 

Datum DB

Bron

Vastgestelde of gewijzigde regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (geconsolideerde versie)

Terugwerkende kracht t/m

10-10-2017 (besluit college overeenkomstige toepassing)

gmb-2017-219261

CAR-UWO en overige op 1 januari 2018 bij de Werkorganisatie Duivenvoorde geldende rechtspositionele regelingen (IKB-regeling Werkorganisatie Duivenvoorde, Inconveniёntenregeling Werkorganisatie Duivenvoorde, Regeling Generatiepact Werkorganisatie Duivenvoorde, Regeling ambtelijke integriteit Werkorganisatie Duivenvoorde 2017, Regeling bijzondere gebeurtenissen Werkorganisatie Duivenvoorde, Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk Werkorganisatie Duivenvoorde, Regeling reis- en verblijfkostenvergoeding Werkorganisatie Duivenvoorde, Regeling studiefaciliteiten Werkorganisatie Duivenvoorde, Regeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Werkorganisatie Duivenvoorde, Regeling voortgangs- en beoordelingsgesprekken Werkorganisatie Duivenvoorde, Vakantieregeling Werkorganisatie Duivenvoorde, Werktijdenregeling Werkorganisatie Duivenvoorde)

niet van toepassing

24-10-2017

bgr-2018-46

4e wijziging CAR-UWO - technische wijzigingen (geldend van 01-02-2018 tot 28-07-2018)

01-01-2018 #

06-02-2018

bgr-2018-157

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Werkorganisatie Duivenvoorde (geldend per 22-02-2018)

22-02-2018 @

20-02-2018

bgr-2018-1057

Regeling mobile device management en mobiel werken (geldend van 28-07-2018 tot 26-02-2018)

28-07-2018 @

06-11-2018

bgr-2018-1333

Regeling Sportbijdrage Werkorganisatie Duivenvoorde (geldend per 01-01-2019)

01-01-2019 @

06-11-2018

bgr-2018-1383

5e wijziging CAR-UWO – wijziging gemeentelijke salarisbijdragen (geldend van 15-12-2018 tot 11-01-2019)

01-01-2018 #

 

06-11-2018

bgr-2018-1412

6e wijziging CAR-UWO – oa stijging Individueel KeuzeBudget (geldend van 20-12-2018 tot 11-01-2019)

01-01-2018 #

06-11-2018

bgr-2019-26

7e wijziging CAR-UWO – oa wijziging gemeentelijke salarisbijdragen (geldend van 11-01-2019 tot 16-01-2019)

01-01-2018 *

 

06-11-2018

bgr-2019-44

8e wijziging CAR-UWO – stijging Individueel KeuzeBudget (geldend van 16-01-2019 tot 18-01-2019)

01-06-2018 *

06-11-2018

bgr-2019-52

9e wijziging CAR-UWO – hoogte aanvullende en na-wettelijke uitkering bij ontslag (geldend van 18-01-2019 tot 12-10-2019)

 

01-07-2018 *

12-02-2019

bgr-2019-180

Regeling mobile device management en mobiel werken (geldend per 26-02-2019, vervanging van de gelijknamige regeling)

26-02-2019 @

18-06-2019

bgr-2019-555 

Regeling inzake het gebruik van dienstvoertuigen en digitale rittenregistratie (geldend per 29-06-2019)

29-06-2019 @

02-10-2019

bgr-2019-785

10e wijziging CAR-UWO – wijziging FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren alsmede compensatieregeling AOW en verlenging opschorting tweede loopbaanafspraken (geldend per 12-10-2019 tot 18-10-2019)

01-01-2018 *

02-10-2019

bgr-2019-796

11e wijziging CAR-UWO – uitwerking cao-afspraak gelijke beloning bij payrolling (geldend van 18-10-2019 tot 29-10-2019)

01-10-2018 *

02-10-2019

bgr-2019-827

12e wijziging CAR-UWO – FLO-overgangsrecht: opbouw en inzet levenslooptegoeden periode 2019 tot 2022 en aanpassing LOGA-pad (geldend van 29-10-2019 tot 16-11-2019)

01-01-2019 *

05-11-2019

bgr-2019-854

13e wijziging CAR-UWO - Vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO (geldend van 16-11-2019 tot 26-11-2019)

01-01-2018 *

05-11-2019

bgr-2019-875

14e wijziging CAR-UWO - Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO; Nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel (geldend van 26-11-2019 tot 30-11-2019)

01-07-2019 *

05-11-2019

bgr-2019-896

15e wijziging CAR-UWO - Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020; FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopregeling - Hoofdstuk 9e CAR-UWO (geldend per 30-11-2019)

01-10-2019 *

 

VINDPLAATSEN

Door klikken (Ctrl+) op de koppeling in de tweede kolom verschijnt de bekendmaking van het besluit van het dagelijks bestuur. Door te Klikken (Ctrl+) op de koppeling in de derde kolom verschijnt de betreffende geconsolideerde versie rechtspositionele regeling van het dagelijks bestuur (de met bijbehorende gegevens verrijkte en eventueel bijgewerkte oorspronkelijke tekst).

 

 

Tabel 2

 

Legenda tabel 1

 

bgr:

Blad gemeenschappelijke regeling

CAR-UWO:

CAR-UWO Werkorgansatie Duivenvoorde

Datum DB:

De datum waarop het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde de (wijziging van de) rechtspositionele regeling heeft vastgesteld

gmb:

Gemeenteblad

@:

De datum van inwerkingtreding van een overeenkomstig toe te passen regeling zonder eigen terugwerkende kracht.

#:

De datum van inwerkingtreding van het Besluit rechtpositie gemeentepersoneel Voorschoten. Verder kan de eigen terugwerkende kracht van een regeling niet overeenkomstig worden toegepast.

*:

De datum waartoe de van overeenkomstige toepassing verklaarde regeling terug werkt